Våra granskningar

Vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning samt effektiviteten i lärosätenas resursutnyttjande. Vi utövar även juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor. Det innebär att vi granskar att de följer lagar och regler.

Våra olika granskningar

Kvalitetssäkring

UKÄ gör fyra olika typer av granskningar för att säkra kvaliteten i den svenska högskolan. Granskningarna görs enligt en modell som togs fram i nära dialog med universiteten och högskolorna. 2023 reviderades UKÄ:s metoder för kvalitetssäkring.

Gemensamt ansvar

Centralt är att lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. Universitet och högskolor har ansvaret för kvaliteten i verksamheten och det avser såväl kontroll av kvalitet som kvalitetsutveckling. UKÄ:s uppgift är att säkerställa att lärosätena tar detta ansvar. Varje lärosäte ska följa kvaliteten genom att granska sina utbildningsprogram, kurser och forskningsverksamhet. Lärosätena ska också definiera och genomföra kvalitetshöjande åtgärder när det är nödvändigt.

Våra granskningar utgår ifrån högskolelagen, högskoleförordningen, regeringens skrivelse Kvalitetssäkring av högre utbildning (2015/16:76 bet. UbU9, rskr. 2015/16:155) och europeiska standarder för kvalitetssäkring, ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Granskningarna utgår också från de internationella riktlinjer för forskning som formuleras i Europeiska stadgan för forskare samt det nationella ramverk för kvalitetssäkring av forskning som utarbetats av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). 

Det nationella systemet för kvalitetssäkring består av fyra olika typer av granskningar:

Läs mer om granskning av lärosätenas kvalitessäkringsarbete.

Läs mer om prövning av examenstillstånd.

Läs mer om tematiska utvärderingar.

Läs mer om utbildningsutvärderingar.

Arbetet i samtliga fyra granskningarna utgår från kollegial bedömning. Det betyder att UKÄ tillsätter en oberoende extern bedömargrupp som får i uppdrag att genomföra den aktuella granskningen.

Läs mer om bedömare.

Principer för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa bidrar till enhetlighet mellan länder. De är ett viktigt komplement till bland annat de lagar och förordningar som styr lärosätenas verksamhet och spelar en viktig roll i UKÄ:s kvalitetssäkringssystem.

På efterfrågan har UKÄ översatt ESG till svenska. Översättningsarbetet har skett i samverkan med externa representanter för lärosäten och andra intressenter.

Läs Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG). Pdf, 181 kB.

Juridisk tillsyn

UKÄ granskar att universiteten och högskolorna följer de lagar och regler som gäller. Det gäller bland annat bestämmelserna i högskolelagen, högskoleförordningen och förvaltningslagen. Vi granskar också att universiteten och högskolorna följer sina egna regler.

UKÄ har tillsyn över statliga universitet och högskolor. Men vi har även viss tillsyn över enskilda utbildningsanordnare med rätt att utfärda examina. Exempel på enskilda utbildningsanordnare som vi kan granska är Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Dessa behöver bara i begränsad omfattning följa samma regler som gäller för statliga universitet och högskolor.

UKÄ har tillsyn över statliga universitet och högskolor med fokus på studenternas rättssäkerhet. Det innebär att vi granskar att universiteten och högskolorna följer de lagar och regler som gäller. Det gäller bland annat bestämmelserna i högskolelagen, högskoleförordningen och förvaltningslagen. Vi granskar också att universiteten och högskolorna följer sina egna regler.

UKÄ har olika arbetsmetoder för tillsynsarbetet: vi handlägger anmälningar från främst studenter, gör lärosätestillsyn, gör riktade tillsynsbesök på förekommen anledning och vi har projekt där vi utreder någon speciell fråga. Tillsynen kan initieras på uppdrag från regeringen, på vårt eget initiativ eller efter en anmälan från en enskild person eller organisation.

Anmälningar till oss görs i de flesta fall från studenter och studentkårer. Vi kan även inleda ett ärende på eget initiativ. Tillsynsärendena är viktiga eftersom de ger exempel på hur reglerna tillämpas i praktiken.

Läs mer om anmälan mot ett lärosäte.

UKÄ genomför juridisk tillsyn på alla universitet och högskolor för att de ska kunna erbjuda högskoleutbildningar med hög kvalitet är det grundläggande att de följer lagar och regler.

2017-2021 genomförde UKÄ juridisk lärosätestillsyn på lärosätena. Lärosätestillsynen genomfördes digitalt utan fysiska besök vid respektive lärosäte. De rättsliga områden som granskats har haft sin utgångspunkt i svensk lagstiftning, men även i Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG). Åtta områden ingick i granskningen: tillgodoräknande, student­inflytande, kurs- och utbildningsplaner, kursvärderingar, anställning av personal, överklagande och klagomål, bisysslor samt oredlighet i forskning (från och med 2020). Resultatet av lärosätes­tillsynen har utgjort ett av underlagen i UKÄ:s granskningar av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete.

Läs Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG) Pdf, 181 kB. 

UKÄ gör tillsynsbesök vid universitet och högskolor när vi får indikationer på att ett universitet eller en högskola har brister inom ett visst rättsligt område. Syftet med dessa riktade insatser är att på plats granska hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet.

UKÄ har sammanställt erfarenheterna från de tillsynsbesök som Högskoleverket gjorde 1998-2012. UKÄ inledde sin verksamhet 2013 och övertog då tillsynsuppgiften från Högskoleverket. Tanken är att rapporten ska kunna användas som en vägledning för universitet och högskolor inom ett antal rättsliga områden. Det gäller bland annat studentinflytande, handläggningstider för examensbevis, anstånd och studieuppehåll, kurs- och utbildningsplaner samt möjligheten till insyn i högskolans verksamhet.

Läs rapporten Högskolans regler i praktiken

Granskning av lärosätenas effektivitet

UKÄ granskar hur effektivt universiteten och högskolorna bedriver sin verksamhet och hur resurserna utnyttjas.

År 2021 omsatte Sveriges universitet och högskolor drygt 80 miljarder kronor.
Det motsvarar 1,49 procent av Sveriges BNP.

Det är viktigt att se vad resurserna används till. Därför har regeringen gett UKÄ uppdraget att granska effektiviteten inom högskolan. Det är även uttryckt i högskolelagen att lärosätena ska ta ansvar för att resurserna utnyttjas effektivt.

Underlag för lärosätena och regeringen

Våra granskningar belyser olika företeelser som visar hur effektivt lärosätena bedriver sin verksamhet och hur de utnyttjar sina resurser. Resultaten ska fungera som ett stöd till universiteten och högskolorna men de är även viktiga underlag för regeringens uppföljning och utveckling av högskolesektorn.

Olika sätt att mäta effektivitet

Effektivitet är ett omfattande begrepp som UKÄ granskar på flera olika sätt. Ett exempel är att titta på hur genomströmningen ser ut inom olika utbildningar, det vill säga hur snabbt studenterna tar sig igenom sin utbildning. Vi tittar bland annat också på lärosätenas personal- och lokalkostnader

Uppföljning av inaktiva studenter

En annan uppgift UKÄ har inom granskningen av effektivitet är att följa upp utvecklingen av studenternas aktivitet på kurser. Det är ett uppdrag vi har fått av regeringen. Uppföljningen innebär att vi enkelt uttryckt följer upp utvecklingen av studenter som inte aktivt deltar i studierna.

Omprövning av beslut inom kvalitetssäkring

Alla lärosäten har möjlighet att begära omprövning av UKÄ:s beslut inom kvalitetssäkring av högre utbildning. Det gäller för samtliga granskningar inom det nationella kvalitetssäkringssystemet.

Det genomförs inte någon helt ny granskningsprocess när ett beslut omprövas. En särskild nationell expertgrupp undersöker om det förekommit brister i den tidigare gransknings- eller utvärderingsprocessen.

UKÄ:s målsättning är att en begäran om omprövning ska behandlas inom tre månader.

Omprövningsprocessen

 • Lärosätet ska inkomma med en begäran om omprövning till registrator@uka.se. I begäran om omprövning ska det tydligt framgå vilket beslut som avses samt vilka brister som lärosätet anser föreligger i den tidigare granskningsprocessen.
 • UKÄ tar emot begäran om omprövning och kontaktar expertgruppen för omprövning, som tar ställning till eventuella jäv.
 • UKÄ meddelar lärosätet vilka i expertgruppen som kommer att medverka i granskningen. Lärosätet har en arbetsvecka på sig att återkomma med eventuella synpunkter avseende jäv.
 • Expertgruppen granskar begäran om omprövning och kan vid behov intervjua företrädare för lärosätet eller begära in annat kompletterande underlag.
 • Expertgruppen redovisar sin granskning i ett yttrande till UKÄ:s generaldirektör. Av yttrandet ska det framgå om expertgruppen anser att det funnits brister i den tidigare gransknings- eller utvärderingsprocessen. Om expertgruppen anser att det funnits brister i den tidigare processen ska gruppen även bedöma om dessa kan ha påverkat beslutet. Expertgruppen kan också lämna rekommendationer om ärendets fortsatta handläggning.
 • Utifrån expertgruppens yttrande bedömer UKÄ huruvida det har förekommit brister i den tidigare gransknings- eller utvärderingsprocessen. Om bedömningen är att det inte har förekommit några brister tar UKÄ ställning till begärd omprövning utifrån befintligt underlag. Om bedömningen är att det har förekommit brister som kan ha påverkat tidigare beslut vidtar UKÄ åtgärder för att avhjälpa bristerna. UKÄ kan till exempel besluta att hela eller delar av den ursprungliga bedömargruppen ska kallas samman för en förnyad prövning av sakfrågan.

Det finns en vägledning för varje typ av granskning som UKÄ gör. Se vägledning för omprövning av beslut inom kvalitetssäkring av högre utbildning.

Gå till sidan vägledningar och mallar.

Expertgruppen för omprövning

Expertgruppen för omprövning består av personer med god kännedom om det svenska högskolesystemet och utvärderings- eller annan granskningserfarenhet. Gruppen ska arbeta oberoende av den tidigare granskningen vid UKÄ och medlemmarna i gruppen ska inte ha deltagit i arbetet inför det beslut som omprövningen gäller.

Den nationella expertgruppen för omprövning består av följande personer:

Ledamöter:

 • Jonas Tosteby (ordförande), Vicerektor för utbildning vid Högskolan Dalarna. Har tidigare erfarenhet som bedömare och ordförande i granskningar av lärosätens kvalitetssäkringsarbete i Sverige, Danmark och Finland.
 • Per Cramér, Dekan vid Handelshögskolan och professor i internationell rätt. Har tidigare aktivt deltagit i internt och externt ackrediteringsarbete gällande EQUIS, AASCB och AMBA.
 • Brita Johansson Cederblad, Har ett uppdrag att utveckla Linnéuniversitetets systematiska kvalitetsarbete med utbildningskvalitet på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, vilket sker i samarbete med fakulteterna representerade i Kvalitetsutskottet där Brita är ordförande. Tidigare dekan för Nämnden för lärarutbildning.

Ersättare:

 • Heidi Hansson, Vicerektor med ansvar för kvalitetsfrågor i utbildning vid Umeå universitet. Ledamot i SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor 2017-2021.
 • Thomas Blom, Prorektor och rektors ställföreträdare vid Karlstads universitet.
 • Helén Törnqvist, Chefsjurist vid Karolinska Institutet (KI).

I de granskningar och utvärderingar som UKÄ genomför finns processer för att kvalitetssäkra besluten. Lärosätena får exempelvis nominera bedömare samt yttra sig över bedömargruppens sammansättning. Det preliminära yttrandet skickas även på delning till lärosätet, som får möjlighet att inkomma med synpunkter innan UKÄ fattar beslut i ärendet.

Sidan uppdaterades den 20 mars 2023

Etiketter: Granskning Tillsyn ESG