Tematiska utvärderingar

Tematiska utvärderingar syftar till att bidra med viktig kunskap och jämförelser inom områden som har betydelse för kvaliteten i lärosätenas verksamhet. Ambitionen är att de tematiska utvärderingarna bidrar till lärosätenas utvecklingsarbete.

Metoden varierar

Metoden för de tematiska utvärderingarna anpassas efter det aktuella temat men ska i så stor utsträckning som möjligt följa de metoder som tillämpas för övriga granskningar i det nationella kvalitetssäkringssystemet. Tematiska utvärderingar kan initieras såväl genom ett regeringsuppdrag som på UKÄ:s eget initiativ och kan ske såväl på lärosätesnivå som utbildningsnivå. När en utvärdering är klar presenterar UKÄ en nationell bild men ger även återkoppling till varje universitet och högskola. UKÄ kommer i god tid innan en tematisk utvärdering startar att informera lärosätena om hur utvärderingen ska genomföras.

Inga sanktioner

De tematiska utvärderingarna syftar till att vara kvalitetsdrivande och leder inte till några sanktioner för universiteten och högskolorna.

Uppföljning

Syftet med uppföljningen är att stärka den granskande ansatsen, bidra ytterligare till kvalitetsutveckling och fortsatt lyfta behoven på nationell nivå. Tiden för när uppföljningen sker efter en teamtisk utvärderingen är avslutad varierar. På sidan vägledningar och mallar finns vägledningar för uppföljning.

Återföringskonferens

Uppföljningen avslutas med en återföringskonferens där lärosätena och bedömarna samlas för kunskapsutbyte. Återföringskonferensen är ett tillfälle för lärosätena att utbyta erfarenheter och skapa kunskap om vilka resultat som har uppnåtts, inklusive på nationell nivå.

Lärosätenas samverkan med det omgivande samhället är ett stort och diversifierat område. Samverkan kan se olika ut beroende på lärosätenas inriktning, ämnesområden och samverkansparter. Enligt forskningspropositionen 2020/2021:60 har samverkan stor betydelse för kvaliteten i utbildning och forskning. Den är också viktig för att generera ny kunskap och möta dagens och morgondagens stora samhällsutmaningar i form av kommande kriser, kompetensförsörjning, klimatomställning och global hållbar utveckling.

Utvärdering i form av tematisk utvärdering

Den 22 december 2022 fick UKÄ i uppdrag av regeringen att genomföra en utvärdering av universitets och högskolors samverkan utifrån det krav i högskolelagen (1992:1434) som anger att det i högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta (1 kap. 2 §).

Utvärderingen ska enligt regleringsbrev till UKÄ redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2024. Utvärderingen kommer att genomföras i form av en tematisk utvärdering.

Förstudie och vägledning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har genomfört en förstudie för att ta fram ett kunskapsbaserat underlag att utgå från i planering och genomförande av UKÄ:s tematiska utvärdering av lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. Förstudien har arbetats fram successivt under våren 2023 och bygger på dialoger och sammanställningar av tidigare analyser, utvärderingar, rapporter och statistik. Förstudiens olika delar har använts av projektets rådgivande grupp och projektgruppen som stöd i diskussioner av vägval gällande utvärderingens tematik, avgränsningar, inriktning och tillvägagångssätt.  Förstudiens samlade dialoger och kunskapsmaterial ligger till grund för den vägledning som har tagits fram i anslutning till utvärderingen.

 

Ta del av förstudien här Pdf, 898 kB.

Läs vägledningen för tematisk utvärdering av samverkan med det omgivande samhället Pdf, 435 kB.

En utvärdering om hur lärosätena arbetar för att studenterna ska nå sjuksköterskeexamens mål för färdighet och förmåga.

Beslut i den tematiska utvärderingen av sjuksköterskeutbildningarna togs 31 oktober 2022. Uppföljning sker i november 2023. I samband med detta skickar alla lärosäten in en åtgärdsredovisning om hur man hanterat sina rekommendationer. Uppföljningen avslutas med en återsamling av lärosätena för kunskapsutbyte. Inga examenstillstånd kan återkallas i samband med den tematiska utvärderingen.

Ta del av utvärderingens beslut och yttrande i Högskolekollen

 

Denna utvärdering

  • är en tematisk utvärdering på utbildningsnivå för att granska hur lärosätena arbetar så att studenterna når examensmålen som gäller färdighet och förmåga.
  • bygger på ett metodutvecklingsarbete där en rådgivande grupp deltar och delar med sig av sina kunskaper och perspektiv.
  • är inriktad på att vara kvalitetsdrivande och stödja lärosätenas kvalitetsarbete. Lärosäten, studentkårer och regioner involveras i arbetet med att ge förslag på frågor som behöver inkluderas i utvärderingen.

Utvärderingens syfte var

  • att granska hur lärosätena arbetar med att säkerställa och skapa förutsättningar för att studenterna når examensmålen för färdighet och förmåga
  • identifiera förbättringsområden och styrkor
  • ge tillfälle till lärosätena att värdera sitt arbete och utbyta erfarenheter
  • skapa kunskap om vilka resultat som uppnåtts.

Bedömargruppens uppgift

Bedömargruppen har gjort bedömningar och formulerat bör- och kan-rekommendationer för de 25 utbildningar som har granskats i utvärderingen. Det underlag som bedömningarna i utvärderingen har grundats på har varit lärosätenas självvärderingar. Bedömarna sammanfattade också det nationella läget av lärosätenas arbete med examensmålen för färdighet och förmåga

Uppföljning

Uppföljning av den tematiska utvärderingen av utbilding som leder till sjuksköterskeexamen startar i november 2023.

År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. På uppdrag av regeringen utvärderade vi, i samarbete med Universitet och högskolerådet (UHR), under 2019–2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering.

Utvärderingen består av två delar. Den ena delen är en utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Den andra delen består av analyser som speglar snedrekryteringen till högskolan utifrån olika perspektiv och en kunskapsöversikt av breddad rekrytering i Sverige och Norden. Sammantaget ger utvärderingen en nationell bild över hur lärosätena arbetar med frågan och hur långt Sverige har nått med att öka mångfalden i högskolan och minska snedrekryteringen till den.

Ta del av utvärderingens beslut och yttrande i Högskolekollen

Analyser och rapporter

Den serie analyser och rapporter som UKÄ har tagit fram inom uppdraget ger fördjupad kunskap om snedrekryteringen till högskolan samt arbetet med breddad rekrytering i Sverige och våra grannländer.

Läs våra analyser och rapporter på sidan Publikationer.

Statistik om breddad rekrytering

UKÄ har sammanställt ett statistiskt underlag om breddad rekrytering där uppgifterna har organiserats efter fem dimensioner: social bakgrund (föräldrarnas utbildningsnivå), nationell bakgrund (svensk och utländsk bakgrund), kön, geografisk bakgrund och ålder.

Sök statistik i databasen Högskolan i siffror.

Uppföljning

Uppföljning för den tematiska utvärderingen breddad rekrytering startar våren 2024.

År 2007 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor ska främja en hållbar utveckling. Regeringen gav i mars 2016 UKÄ i uppdrag att utvärdera hur lärosätena arbetar med detta.

Samtliga lärosäten omfattades av utvärderingen. Utvärderingen begränsades till hållbar utveckling i lärosätenas utbildningar. Forskning ingick inte.

Resultatet från utvärderingen publicerades i oktober 2017. En fjärdedel av lärosätena nådde upp till de kriterier som satts upp.

 

Ta del av utvärderingens beslut och yttrande i Högskolekollen.

Sidan uppdaterades den 1 november 2023

Etiketter: Utvärdering