Utbildningsutvärderingar

UKÄ strävar efter att utforma och genomföra utbildningsutvärderingar som är träffsäkra och kvalitetsdrivande. Våra utbildningsutvärderingar fokuserar på utbildningar och områden där behovet av förbättring och utveckling är som störst och gör mest nytta.

Syftet med utbildningsutvärderingar är både att kontrollera utbildningarnas resultat, det vill säga att de lever upp till högskolelagens och högskoleförordningens krav och mål om hög kvalitet, och att bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på utbildningen.

Sveriges universitet och högskolor har ansvar för att kvalitetssäkra sina utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. UKÄ genomför ett urval av utbildningsutvärderingar utifrån våra kunskaper och erfarenheter samt omvärldsbevakning och dialog med lärosäten. UKÄ har ett särskilt fokus på yrkesexamina.

Hur går utbildningsutvärderingen till?

Förstudie och dialogmöte

Innan utvärderingen påbörjas genomför UKÄ en förstudie om utbildningen. Studien ligger till grund för ett dialogmöte mellan UKÄ, bedömarna, lärosätes-, student-, och arbetslivsrepresentanter. På dialogmötet diskuteras vilka examensmål och underlag (utöver självvärdering och intervjuer) som bör ingå i utvärderingen, samt utvärderingens upplägg.

Vad bedöms i en utbildningsutvärdering?

I en utbildningsutvärdering bedöms:

  • hur utbildningen är utformad, hur den genomförs och hur den examineras så att studenterna når examensmålen
  • om det finns förutsättningar i form av personalresurser för detta

Det ingår i bedömningen att redogöra för brister, goda exempel och utvecklingsbehov för den utvärderade utbildningen.

Kollegial bedömning

Metoden för utbildningsutvärderingar bygger på kollegial granskning av en bedömargrupp, som granskar och bedömer utbildningen utifrån olika underlag. Bedömargruppen består av externa, oberoende sakkunniga, studentrepresentanter och företrädare för arbetslivet.

Underlag för bedömning och yttranden

Bedömargruppen granskar underlag utifrån bedömningsgrunderna (personalresurser och valda examensmål) och lämnar ett yttrande över varje utbildning. Underlag för bedömning består av:

  • lärosätets självvärdering med bilagor
  • självständiga arbeten eller motsvarande
  • intervjuer med företrädare för den granskade utbildningen och med studenter.

Beslut

Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag fattar UKÄ beslut om att ge utbildningen omdömet:

  • hög kvalitet
  • ifrågasatt kvalitet.

De utbildningar som får omdömet ifrågasatt kvalitet i utvärderingen har ett år på sig att lämna in en redovisning av vidtagna åtgärder.

Läs mer om hur uppföljningen för de utbildningar som får ifrågasatt kvalitet går till.

Erfarenhetsutbyte och vidareutveckling

UKÄ anordnar ett slutligt dialogtillfälle där samtliga involverade i utvärderingsprocessen får möjlighet att byta erfarenheter och reflektera över hur man kan vidareutveckla utbildningen.

Sidan uppdaterades den 27 oktober 2023