Om oss på Sveriges minoritetsspråk

Här kan du läsa om UKÄ på Sveriges minoritetsspråk.

Tämä on Yliopiston kanslerinvirasto

Yliopiston kanslerinviraston (UKÄ) tehtävänä on vahvistaa Ruotsin korkeakoululaitosta. Toimintamme kattaa etupäässä kolme aluetta:

Koulutusten laadun tarkastus

Arvioimme tutkintoihin johtavia koulutuksia varmistaaksemme, että ne täyttävät korkeammalle koulutukselle asetettavat vaatimukset. UKÄ käsittelee myös yliopistojen ja korkeakoulujen tutkintolupahakemukset.

Seuranta ja tilastot

Vastaamme korkeakoulusektorin virallisista tilastoista, mikä merkitsee korkeakoulusektorilta saatavien tietojen keräämistä, työstämistä ja analyysia. Valvomme korkeakoulujen kehitystä ja seuraamme sekä analysoimme yliopistojen ja korkeakoulujen toimintaa.

Tehokkuuden tarkastaminen

Tarkastamme myös, miten tehokkaasti yliopistot ja korkeakoulut käyttävät resurssejaan.

Opiskelijaturva ja valvonta

Opiskelijoiden oikeusturvan valvomiseksi tarkastamme, miten yliopistot ja korkeakoulut soveltavat lakeja ja asetuksia. Suoritamme yliopistojen ja korkeakoulujen valvontaa sekä omasta aloitteestamme että yksityishenkilöiltä saamiemme ilmoitusten perusteella.

UKÄ antaa myös kansliatukea korkeakoulujen erottamislautakunnalle (HAN) ja korkeakoulujen valituslautakunnalle (ÖNH). Erottamislautakunta käsittelee opiskelijoiden erottamista korkeakouluopinnoista käsitteleviä asioita. Valituslautakunta käsittelee valituksia päätöksistä, jotka on tehty korkeakoulusektorilla ja ammattikorkeakoulusektorilla.

Organisaatio

Yliopiston kansleri on Yliopiston kanslerinviraston päällikkö. Virastolla on 120 työntekijää, jotka on organisoitu kolmeen asiaosastoon, yhteen hallinto-osastoon ja IT- sekä viestintäsihteeristöön.

Yhteydenotot

Puhelin: 08-563 085 00

Postiosoite: Box 6024, 121 06, Johanneshov

Käyntiosoite: Hammarbybacken 31, Johanneshov

Sähköposti: registrator@uka.se

Tämä oon Yniversiteettikanslerivirasto

Yniversiteettikanslerivirasto, Universitetskanslersämbetet (UKÄ) pittää auttaa vahvistamhaan Ruottin korkeakoulua. Meän toiminthaan kuuluu ensinki kolme aluetta:

Tarkastus koulutuksitten laatuista

Met yytvärteeraama koulutuksia jokka johtavat äksaahmiin ette varmistaa ette net nouvattavat vaatimukset korkeamalle koulutukselle. UKÄ tutkii kansa hakemuksia äksaamioikeuksista yniversiteetiltä ja korkeakouluilta.

Ylösseuraus ja statistiikka

Met olema vastuuliset viralisesta statistiikasta korkeakoulusektorille joka tarkottaa kokoamista, käsittelyä ja analyysiä korkeakoulusektorin tioista. Met valvoma kehityksen yli korkeakoulussa ja seuraama ylös ja analyseeraama yniversiteetitten ja korkeakouluitten toimintoja.

Tarkastus efektiviteetistä

Met tarkastamma kansa kunka efektiivisti yniversiteetit ja korkeakoulut käyttävät heän resyrsiä.

Stydenttioikeus ja valvonta

Met tarkastamma kunka yniversiteetit ja korkeakoulut nouvattavat lakia ja säätäntöjä sen takia ette valvoa stydentitten oikeusturvalisuutta. Valvonta yniversiteetistä ja korkeakouluista tehthään niin omasta tahosta ko yksityisitten henkilöitten ilmotuksitten jälkhiin.

UKÄ antaa kansa kansliatukea Korkeakoulun erotuslautakunnale/ Högskolans avskiljandenämnd (HAN) ja Korkeakoulun valituslautakunnale/ Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Erotuslautakunta tutkii asioita jos stydenttiä tulthaan erottamhaan korkeakouluopinoista. Valituslautakunta tutkii valituksia päätöksistä jokka oon otettu korkeakoulusektorissa ja ammattikorkeakoulun sektorissa.

Organisasuuni

Yniversiteettikansleri oon johtaja Yniversiteettikanslerivirastolle. Meitä oon suunile 120 työntekiää, järjestettynä kolhmeen asiaosasthoon, yhtheen osasthoon administrasuunile ja IT:le ja yhtheen komynikasuunisekretariaathiin.

Ota meän kansa yhtheyttä

Telefooni: 08-563 085 00

Postiosote: Box 6024, 121 06, Johanneshov

Käyntiosote: Hammarbybacken 31, Johanneshov

Sähköposti: registrator@uka.se

Akaja tani e Univerziteskiri kancelariakiri uprava

Univerziteskiri kancelariakiri uprava (UKÄ) ka zorakerel e švediakoro fakulteti. Amari buti ka astarel trin thana:

Kontroliriba e edukaciakoro kvaliteti

Amen oceninaja edukacie so ka ingaren dži ko paluno ispit či te šaj te osigurina so ka pherenpe o rodiba pobare edukaciake. UKÄ isto probinela o molbe bašo ispiteskere dozvole taro o univerzitetia hem fakultetia.

Produžiba hem statistika

Amen siam odgovorno baši i oficialnikani statistika taro e fakulteteskoro sektori so značinela khedipa, obrabotiba hem informaciakere analize taro e fakulteteskoro sektori. Amen arakhaja o džajbe anglal ko fakulteti hem sledinaja, analizirinaja e uviverziteskiri hem e fakulteteskiri buti.

E efektivibaskiri kontrola

Amen isto kontrolirinaja kobor efektivno o univerzitetia hem o fakultetia iskoristinena ple resursia.

Studentengere hakia hem arakhiba

Či te šaj te arakha e studentengoro hakoskoro siguriba kontrolirinaja sar o univerzitetia hem o fakultetia primeninena o kanunia hem o uredbe. E univerzitengoro hem e fakultetengoro arakhiba ovela ki pli lično iniciativa hem pali i prijava taro posebno manuša.

UKÄ isto dela potpora e kancelariake bašo Fakulteteskoro odbor odvoibaske (Högskolans avskiljandenämnd, HAN) hem Fakultengoro Odbor žalibaske (Överklagandenämnden för högskolan; ÖNH). O Odbor odvoibaske ispitinela predmetia odvoibaske studenten taro e fakulteteskere edukacie. O Odbor žalibaske ispitinela o žalbe odlukenge so astarela e fakulteteskoro sektori hem o sektori e zanateskoro fakulteti.

Organizacia

E Univerziteskiri kancelari tani o šefi e Univerziteskere kancelariakere upravake. Amen siam skoro 120 bučarne, organizirime ko trin thana, jek than e administraciake, IT hem jekh komuniciribaskoro sekretariati.

Kontaktirin amencar

Telefoni: 08-563 085 00

Poštakiri adresa: Box 6024, 121 06, Johanneshov

Vizitakiri adresa: Hammarbybacken 31, Johanneshov

E-pošta: registrator@uka.se

Dauva hin univertetikanslerijako ofisija

Universitetikanlerijako ofisija (UKÄ) mote hahtavel te džorjavel douva sveitiko aprunoskola.Amaro frestiba rálila anglunes trin trystalibako kotoriba:

Voliba pa sikjibonginengo kvalititeti

Ame kavieravá sikjiba so liedavela kaj eksaminia te avel sigurno te dóla pherdavena vátiba pe apridesikjiba.UKÄ frestavela nína ródiba pa eksaminijakolóvi kajal Universiteti ta aprunoskoli.

Vá páliba ta statistika

Ame sváravá pe douva ofisijalkano statistika pe apreskolako sektori so minenila kokiba,angledžavibako butja ta analysi pa džánibi kajal aprunoskolako sektori.

Ame volavá apruneskolako angledžavibako buti aѓe aro aprunoskola ta vá pálal ta tšéravá analysi ka universiteti- ta aprunoskolako frestibata.

Angouvibako voliba

Ame volavá nína sar anogouvikanes universiteti ta aprunoskola lela arakhiba pa pengo resursi.

Sikjibako hortiba ta pherdaldikhiba

Te volavel sikjukúnengo hortibako arakhiba volavaha amen sar universiteti ta aprunoskola pherdena lági ta stelibi.Universiteti ta apreskolengo pherdaldikhiba ona pa iego džintata ta pálal phukiba pa privatno komuja.

UKÄ dena nína kanslijako dumudiba kajo Aprunoskolako fróslágobosko konsiolioske (HAN) ta Pherdalphukiubakokonsilio pe aprunoskolake(ÖNH). Pherdalphukibako konsilio frestavela pherdalphukaba pa agoriba so hin líjas angle aѓe aro aprunoskolako sektori ta sektori pe profesijakoskolake.

Tšetiba (organisatija)

Universitetisko kansleri hin héruno pe univeristeiskokanslerijako ofisijake.

Ame sam kutides 90butjari stelimen aro trin sákengo kotoribake,jek kotoriba pe administrasija ta IT ta pańa jek komunikasijako sekretarija.

Le kontakti pe amen

Telefono: 08-563 085 00

Postiadresi: Box 6024, 121 06, Johanneshov

E-posti: registrator@uka.se

Kado si Universitake konsiljo

Universitake konsiljo (UKÄ) si te del aždutimos te vazdel e svediska vutčiskola. Amari organizatzie lel sama maj anglal pe trin buče:

Evaluatzie pa sičarimasko kaliteto

Amen las sama pol godola sičarimatar save ingeren karing jekh exameno te dikhas ke pherdion o zakono manglo po vutčo sičarimos. UKÄ kerel evaluatzie vi pa ol rodimatar p-e hasna pol examenuri karing aver univeristeturea taj vutčeskoli.

Te las sama pa e buči thaj statistika

Amen inkeras e puterdi statistika katar sa le vutčeskoli so semnol ke amen las andre e informatcie, vulavaslas thaj tolcmačisaras ol date no vutčeskolenqo sektoro. Amen inkeras o vazdimos nol vutčeskoli taj te keraslenqe investigacia taj te las sama pe universitureanqo buči taj le vutčeskolenqo organátzie.

Evaluatzie pa o effektiviteto

Amen dikas taj las sama vi sar o maj mishto ol universiteturea taj ol vutčeskoli musaren penqe love.

Le studentonqe čačimáta taj

Te shaj te las sáma pa le studentonqe čačimáqe sigurantza rodas vi sar ol universiteturea taj ol vutčeskoli ašén pála ol krisá taj zakonuri. Von trebun te len pe sáma pála e kris vi maj anglal katar lenqi zor taj vi aba kana gata tradine andre ram ol manuš.

UKÄ del ažutimós le Vutčiskolaqo vulajmasko konsiljo (HAN) taj le Vačimaske konsiljo andol vutčeskoli (ÖNH). Vutčiskolaqo vulajmasko konsiljo lel sama pol kodola situatzi kana musaj si te den rigate ol studenturi katar ol vutčeskolae sičarimatar. Vačimaske konsiljo andol vutčeskoli zumavel taj dikel opral maj jekh data ol dečizii save aba linepes no vutčeskolenqo sektoro taj no bučeanqo vutčiskola.

Organátzie

O universitako kanslaro si o maj barro ando Universitake konsiljo. Amen sam dji po 120 manuša save keras buči katka, pa trin bučeaqe thana, jekh ando administrationo taj IT taj vi jekh kominikako kontura.

Le kontakto amentza

Telefono: 08-563 085 00

Kheresqe adresa: Box 6024, 121 06, Johanneshov

E adresa kaj shaj te rodes amen: Hammarbybacken 31, Johanneshov

Amari adresa po interneto: registrator@uka.se

Kado si o Universitetskanslersämbetet

O Universitetskanslersämbetet (UKÄ, Školengebareraj) trobul te žutil te zurarel e švedicko učiškola (högskolan). Amari butji inkrel ande anglunes kadala trin inatura/thana:

Dikhipe te avel mišto sitjarimasko kvaliteto

Ame dikhas so si pa sitjarimata save ingren vaj žan pe jek eksamo te šaj phenas/dikhas čačimasa ke von ingren po majbaro sitjaripe. O UKÄ si vi pe kodo te del čačipe e universitetos thaj a učaškola te avel len eksamickošajipe.

Majdurdikhipe thaj statistika

Ame keras e oficijalno statistika pe/ande učeškolengothan (sektori) savo si značil ande čidipe, perdaldikhipe thaj analiza pa butja/lila anda učaškolakethana. Ame las sama sar žal angle/barol e učiškola thaj analizija keras pe universitetoske thaj pe učaškolake inkerimata/buča.

Mištimasko dikhipe pa efektiviteto

Ame dikhas če efektivni si e universitetura thaj e učeškoli sar von len hasna pe šajipe (love) so len si.

Studentongočačipe (sitjardengočačipe) thaj samalinipe

Te šaj lelpe sama e studentonge čačimaskoinkeripe ame dikhas/las sama sar e universitetura thaj učeškoli inkren ande e zakonura thaj e vezetimata. O samalinipe pe universitetura thaj pe učeškoli žal vi pala amari voja/inicativo thaj vi pala purimata khatar varesave žene/manuš.

O UKÄ del vi del vi krisakožutipe pe Högskolans avskiljandenämnd (HAN, Učaškolakikrisi) thaj po Överklagandenämnden (Opredinimaskekomisara) pe učiškola (ÖNH). O Avskiljandenämnden krisazin pa studentura saven den te šuden avri anda učaškolakositjaripe. O Överklagandenämnden krisazin pa kodo so šutaspetele pa kodo so daspe opre pe majbari-krisi ande učaškolakosektori thaj sektori pe inatoski-učiškola.

Organizacija

O Universitetskanslern (Universitetoskošerutno) si šerutno po Universitetskanslersämbetet. Ame sam khate karing 90 butjara, organisirime/šinade pe trin avri-alomekotora, jek alomekotor pe administracija/inkeripe thaj IT hajvi jekh komunikacijakosekretariato.

Kontaktulin amen

Telefono: 08-563 085 00

Poštakoadreso: Box 6024, 121 06, Johanneshov

Thaneskoadreso: Hammarbybacken 31, Johanneshov

E-lil: registrator@uka.se

Dát lea Universiteahtakanslerámmát

Universitehtakanslerámmát (Universitetskanslersämbetet, UKÄ) galgá leat veahkkin nannet ruoŧa allaskuvlla. Min doaibma siskkilda ovddimuččat golbma guovlluid:

Oahpahusaid kvalitehta dárkkisteapmi

Mii árvvoštallat oahpahusaid main boađus lea eksamen sihkkarastin dihte ahte cevzet gáibádusaid alibut ohppui. UKÄ geahččala maid ohcamušaid eksámenlobiide universitehtain ja allaskuvllain.

Čuovvuleapmi ja statistihka

Mii bearráigehččet dan almmolaš statistihka allaskuvlasuorgái mii mearkkaša čoaggin, gieđahallan ja analysa dieđuid allaskuvlasuorggis. Mii vákšut maid ovdáneami allaskuvllas ja čuovvulit ja analyseret universitehtaid ja allaskuvllaid doaimma.

Beaktilvuođa dárkkisteapmi

Mii dárkkistit maid man beaktilat universitehtat ja allaskuvllat geavahit iežaset návccaid.

Studeantavuoigatvuohta ja bearráigeahčču

Vákšun dihte studeanttaid riektasihkkarvuođa mii dárkkistit got universitehtat ja allaskuvllat geavahit lágaid ja njuolggadusaid. Bearráigeahčču universitehtain ja allaskuvllain dahkko sihke iežas vuolggaheami bokte ja maŋŋil ilmmuhusa ovttaskas olbmuin.

UKÄ addá maid kansliijadoarjaga Allaskuvlla čuoldinlávdegoddái (Högskolans avskiljandenämnd, HAN) ja váidalanlávdegoddái allaskuvlii (Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH). Čuoldinlávdegoddi geahččala áššiid čuoldimis studeanttaid allaskuvlaoahpus. Váidalanlávdegoddi geahččala maid váidalemiid mearrádusain mat leat mearriduvvon allaskuvlasuorggis ja suorggis ámmátallaskuvlii.

Organisašuvdna

Universitehtakansler lea hoavda Universitehtakanslerámmáhii. Mii leat sullii 120 bargi, organiserejuvvon golbma áššeossodagaide, okta ossodat hálddahussii ja IT:i ja vel okta gulahallančállingoddi.

Váldde oktavuođa minguin

Telefovdna: 08-563 085 00

Boastačujuhus: Box 6024, 121 06, Johanneshov

Guossidančujuhus: Hammarbybacken 31, Johanneshov

E-boastta: registrator@uka.se

Daate lea Universitetskanslerämbete

Universitetskanslerämbete (UKÄ) edtja meatan årrodh sveerjen jïlleskuvlem nännoestidh. Mijjen darjoemisnie uvtemes golme dajvh:

Ööhpehtimmiej kvaliteeth gïehtjedidh

Mijjieh gïehtjedeminie dejtie ööhpehtimmide mejtie examenidie vedtieh juktie vaaksjodh dah krïebpesjidie illieh mah daerpies jollebe ööhpehtimmide. UKÄ aaj ohtsemh pryövoe universiteeteste jïh jïlleskuvlijste mah sijhtieh exameneluhpiem utnedh.

Goerehtimmie jïh statistihke

Mijjieh öörnebe dam offisielle statistihkem mij jïlleskuvlesektovren bïjre, mij vadta mijjieh bïevnesh jïlleskuvlesektovreste tjåanghkan bïejebe, dam goerehtibie jïh gïehtjedibie. Mijjieh jïlleskuvlem evtiedimmie vaaksjobe jïh universiteeti jïh jïlleskuvli darjomh goerehtibie jïh gïehtjedibie.

Effektijviteetem gïehtjedidh

Mijjieh aaj gïehtjedibie man effektijveles universiteeth jïh jïlleskuvlh dej vierhtiejgujmie barkeminie.

Studenti reaktah jïh vaaksjome

Juktie studenti reaktah vaaksjodh dle gïehtjedibie guktie universiteeth jïh jïlleskuvlh laakh jïh njoelkedassh mïetestieh. Dam gïehtjedibie dovne jïjtsh initiatijven mietie jïh aajnealmetji laejhtemi gaavhtan.

UKÄ aaj kanslijedåarjegh vadta Jïlleskuvlen avskiljandemoenehtsasse (HAN) jïh Överklagandemoenehtsasse jïlleskuvlide (ÖNH). Avskiljandemoenehtse ieride pryövoe man bïjre studenth ööhpehtimmijste juakadidh. Överklagandemoenehtse laejhtemh pryövoe nännoestimmiej bïjre mejtie jïlleskuvlesektovresne jïh sektovresne barkijejïlleskuvlese nännoestamme.

Organisasjovne

Universiteetekanslere lea Universitetskanslerämbete´n åejvie. Mijjieh medtie 120 barkijh mah golme ieriegoevtesinie, goevtesisnie mij administrasjovnese jïh IT´se jïh aaj kommunikasjovnesekretarijatesne.

Mijjem gaskesadtedh

Tellefovne: 08-563 085 00

Påastesijjie: Box 6024, 121 06, Johanneshov

Sijjie: Hammarbybacken 31, Johanneshov

E-påaste: registrator@uka.se

Universitets­kanslers­ämbetet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) galggá åvdedit svieriga allaskåvlåv. Mijá doajmma gåbttjå åvdemusát gålmmå suorge.

Åhpadusá kvalitehta gähttjam

Árvustallap åhpadusájt ma båhtusav vaddi eksámaj nannitjit vaj dievddi rávkalvisájt alep åhpadussaj. UKÄ árvustallá aj åtsålvisájt eksámalåbij birra universitejtajs ja allaskåvlåjs.

Dåbelijtjuovvom ja statistijkka

Åvdåsvásstadusáv adnep almulasj statistijkas allaskåvllåsuorggáj mij mierkki tjoaggem, giehtadallam ja guoradallam diedojs allaskåvllåsuorges. Gähttjap åvdedimev allaskåvlån ja dåbelijtjuovvop ja guoradallap universitejtaj ja allaskåvlåj dåjmav.

Dárkkelisvuoda gähttjam

Gähttjap aj man dárkkelit universitejta ja allaskåvlå ávkkiji ietjasa luohkojt.

Oahpperiektá ja gähttjo

Gehtjatjit oahppij riektásihkarvuodav gähttjap gåktu universitejta ja allaskåvlå lágajt ja biejadusájt anodi. Universitejtaj ja allaskåvlåj gähttjo dagáduvvá goappátjagá ietjas álggaga baktu ja aktugattjaj bajedime maŋŋela.

UKÄ doarjju aj åssudagáv Högskolans avskiljandenämnd (HAN) ja Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Avskiljandenämnden árvustallá ássjij birra oahppijt allaskåvllååhpadusás sieradit. Överklagandenämnden árvustallá gujddimijt märrádusájs ma li mierredum allaskåvllåsuorgen ja suorgen viddnoallaskåvllåj.

Organsisasjåvnnå

Universitetskanslerämbeta oajvve l Universitäjttakansler. Mij lip bájkoj 120 bargge, organsiseridum gålmå ássjeåssudahkaj, åssudahka tjuottjudussaj ja IT:aj ja kommunikasjåvnnådåjmadahka.

Aktavuodav válde mijájn

Telefåvnnå: 08-563 085 00

Påvsstadrässa: Box 6024, 121 06, Johanneshov

Manádimadrässa: Hammarbybacken 31, Johanneshov

E-påvsstå: registrator@uka.se

Sidan uppdaterades den 24 oktober 2023