Prövningar av examenstillstånd

För att utfärda en svensk examen inom högre utbildning krävs tillstånd. Av examensordningen framgår vilka examina som kan avläggas. Prövning av ett nytt tillstånd sker efter ansökan från universitet, högskolor eller enskilda utbildningsanordnare.

UKÄ prövar på regeringens uppdrag om ansökande lärosäte har de nödvändiga förutsättningar som krävs för att studenter ska nå examensmålen för utbildningen. För att beviljas examenstillstånd krävs att den planerade utbildningen motsvarar kvalitetskraven som framgår av högskolelagen och högskoleförordningen. Bedömningen görs av en bedömargrupp bestående av externa sakkunniga, studentrepresentanter och arbetslivsföreträdare. 

UKÄ fattar beslut för statliga universitet och högskolor. För Sveriges lantbruksuniversitet, Försvarshögskolan och enskilda utbildningsanordnare är det regeringen som fattar beslut.

Prövningsprocessen

  • Ansökningar hanteras löpande av UKÄ.
  • UKÄ tillsätter bedömargrupp. Lärosäten, Sveriges förenade studenter och arbetlivsorganisationer får möjlighet att nominera lämpliga bedömare. Ansökande lärosäte får möjlighet att uttala sig om bedömargruppens sammansättning utifrån exempelvis jäv innan bedömargruppen fastställs.
  • Granskning av ansökan. Bedömargruppen granskar ansökan och intervjuar företrädare för utbildningsanordnaren.
  • Preliminärt yttrande. Bedömargruppen skriver ett preliminärt yttrande där bedömningar utifrån bedömningsgrunderna framgår.
  • Delning av preliminärt yttrande. Lärosätet får kommentera faktafel i yttrandet.
  • Beslut och yttrande. UKÄ fattar beslut om ställningstagande utifrån bedömargruppens rekommendation och myndighetens överväganden.

För statliga lärosäten gäller UKÄ:s beslut. För enskilda utbildningsanordnare, Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan lämnar UKÄ rekommendation till regeringen om beslut.

Vilka examina måste utbildningsanordnare ansöka om?

Vilka examina universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare måste ansöka om skiljer sig beroende på typ av lärosäte. Gemensamt för alla är att de alltid måste ansöka om tillstånd för yrkesexamen och konstnärlig examen.

Statliga universitet och högskolor ansöker om tillstånd till UKÄ. Enskilda utbildningsanordnare samt Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan ansöker hos regeringen, som i regel skickar ansökan för prövning till UKÄ.

Universiteten behöver bara ansöka om tillstånd för yrkesexamen och konstnärlig examen. De har generellt tillstånd att utfärda alla andra typer av examina: högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen. Sveriges lantbruksuniversitet ansöker om tillstånd till regeringen.

Statliga högskolor måste ansöka om tillstånd för yrkesexamen, konstnärlig examen, masterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen inom ett visst område. De har generellt tillstånd för högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen, med undantag för Gymnastik- och idrottshögskolan och Försvarshögskolan som saknar generellt tillstånd för magisterexamen. Försvarshögskolan ansöker om tillstånd till regeringen.

Dessa högskolor har enbart generellt tillstånd att utfärda högskoleexamen och kandidatexamen. De måste ansöka om tillstånd för alla övriga examina inklusive konstnärliga examina.

De enskilda utbildningsanordnarna måste ansöka om tillstånd för alla typer av examina. De saknar alltså generellt examenstillstånd. Ansökan skickas till regeringen, som i regel skickar den till UKÄ för prövning.

 

Frågor och svar om examenstillstånd

Nej, vilka examina de måste ansöka om skiljer sig åt beroende på typ av lärosäte. Men gemensamt för alla är att de alltid måste ansöka om tillstånd för att få utfärda en yrkesexamen. Enskilda utbildningsanordnare måste alltid ansöka om att få ge en viss examen.

Av examensordningen framgår vilka examina som kan avläggas och vilka krav studenterna ska uppfylla för respektive examen. Examensbeskrivningarna finns i examensordningen bilaga 2 till högskoleförordningen.

 

Läs högskoleförordningen på riksdagen.se.

Statliga universitet och högskolor ansöker om tillstånd till UKÄ. Enskilda utbildningsanordnare samt Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan ansöker hos regeringen, som i regel skickar ansökan för prövning till UKÄ.


Gå till sidan Ansök om examenstillstånd.

UKÄ tillsätter en extern oberoende bedömargrupp som vanligtvis består av sakkunniga, student- eller doktorandrepresentanter och företrädare för arbetslivet. De kommer att bedöma själva ansökan, eventuellt kompletterande underlag och intervjua ansvariga för utbildningen och även studenter när det är möjligt. Om den planerade utbildningen uppfyller bedömningsgrunderna rekommenderar bedömarna att ansökan beviljas. Ansökan avslås om inte alla bedömningsgrunder är uppfyllda. Om det finns mindre brister, som bedöms kunna bli enkelt åtgärdade, kan UKÄ besluta att lärosätet ges sex månader att komplettera sin ansökan.

Syftet är att pröva att universitetet eller högskolan kan garantera att studenterna når examensmålen för utbildningen. För att UKÄ ska bevilja ansökan måste samtliga bedömningsgrunder vara godkända. Exempel på bedömningsgrunder är om utbildningen har den lärarkompetens och lärarkapacitet som krävs eller vilket behov utbildningen täcker i samhället och i förhållande till det redan befintliga utbudet både regionalt och i hela Sverige. I vägledningen finns alla bedömningsgrunder.

Ansökningar hanteras löpande av UKÄ. För ansökningar som kommer in senast den 15 februari är målet att fatta beslut senast i december samma år. För ansökningar som kommer in senast den 15 september är målet att fatta beslut senast i juni nästföljande år

UKÄ har ett register över vilka examenstillstånd olika lärosäten har.

På sidan Examenstillstånd hittar du mer information.


I Högskolekollen publicerar UKÄ resultaten från sina granskningar inom det nationella kvalitetssäkringssystemet, däribland examenstillståndsprövningar. UKÄ:s beslut och bedömargruppernas yttranden finns publicerade där.

Gå till sidan Högskolekollen.

Sidan uppdaterades den 30 oktober 2023

Etiketter: Examenstillstånd