Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att högskoleutbildningarna och forskningen ska hålla hög kvalitet. Därför granskar UKÄ lärosätenas interna system för kvalitetssäkring.

Granskningsprocessen

  • Lärosätet lämnar in underlag.
  • Bedömargruppen och lärosätet har ett möte där lärosätet presenterar sitt/sina kvalitetssystem
  • Bedömargruppen väljer fördjupningsspår
  • Platsbesök med intervjuer
  • Ett preliminärt yttrande lämnas.
  • Delning: Lärosätet får läsa och kommentera faktafel i yttrandet.
  • Beslut & Yttrande. Omdöme lämnas.
  • Det samlade omdömet av lärosätets kvalitetssäkringsarbete ges på en tregradig skala. Godkänt kvalitetssäkringsarbete, Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll och Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.
  • UKÄ bjuder in till möte för återkoppling och samtal

Granskningarna genomförs genom kollegial granskning av bedömargrupper. Bedömargrupperna ska bestå av externa, oberoende sakkunniga från högskolesektorn, student- eller doktorandrepresentanter och företrädare för arbetslivet.

Vägledningar och mallar

Det finns en vägledning för varje typ av granskning som UKÄ gör. Se Vägledningen för granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende utbildning och forskning

Gå till sidan Vägledningar och mallar

Uppföljning

UKÄ följer upp samtliga lärosäten, oavsett granskningsresultat, efter granskningen.

För de lärosäten som får omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete genomförs en dialog om de rekommendationer och utvecklingsområden som bedömargruppen beskrivit i yttrandet ungefär ett år efter beslut.

För de lärosäten som får omdömet Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll eller Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete gör vi en uppföljning som fokuserar på de bedömningsgrunder som i granskningen inte bedömdes som tillfredsställande. Uppföljningen sker två år efter beslut.

Sidan uppdaterades den 15 november 2023

Etiketter: Granskning