Anmälan mot ett lärosäte

Universitetskanslersämbetet har tillsyn över universitet och högskolor med studenternas rättssäkerhet i fokus. Om du anser att ett universitet eller en högskola har brutit mot någon lag eller regel inom högskoleområdet kan du anmäla det till oss.

Försök lösa problemet med lärosätet innan du anmäler

Innan du anmäler ett ärende till oss måste du först ha försökt att lösa problemet i dialog med lärosätet. Diskutera i första hand problemet med din lärare. Om det inte hjälper, kan du exempelvis vända dig till den lärare som är kurs- eller programansvarig. Löser sig inte problemet, kan du vända dig till prefekten eller motsvarande chef. Om problemet trots detta inte löser sig, har du slutligen möjlighet att vända dig till rektorn. Om du inte har använt dig av den möjligheten att lösa problemet, kommer UKÄ inte att utreda din anmälan.

Om du är student kan du kontakta studentkåren för att få hjälp eller råd. Vid några universitet och högskolor finns det även en studentombudsman som kan ge dig råd och stöd.

UKÄ är inte skyldigt att utreda alla anmälningar. Vi avgör själva vilka anmälningar som ska utredas vidare.

 • Vi utreder inte anonyma anmälningar.
 • Vi utreder inte anmälningar om händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden.
 • Vi kan inte ändra ditt betyg eller ha synpunkter på lärarnas bedömningar av dina studieprestationer.
 • Om din anmälan rör frågor som andra myndigheter ansvarar för utreder vi inte anmälan. Det kan till exempel handla om frågor som rör skadestånd, arbetsrätt och diskriminering.
 • Om UKÄ beslutar att inte utreda din anmälan får du ett skriftligt besked om det.

Andra myndigheter och länkar till deras webbplatser hittar du på sidan Andra myndigheters ansvarsområden.

UKÄ:s tillsyn av enskilda utbildningsanordnare är begränsad eftersom de flesta bestämmelser för statliga lärosäten inte gäller de enskilda.

Om du studerar hos en enskild utbildningsanordnare och inte är nöjd med hanteringen av någon fråga ska du i första hand vända dig till den egna högskolan. Vissa enskilda utbildningsanordnare kan ha egna disciplinnämnder, överklagandenämnder, studentombudsmän och liknande.

Du kan göra en anmälan till UKÄ, men våra möjligheter att utreda begränsas av att de flesta lagar och regler som gäller för de statliga universiteten och högskolorna inte gäller för de enskilda utbildningsanordnarna.

Mer information om dina rättigheter som student hos en enskild utbildningsanordnare finns i Högskoleverkets rapport Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare med examensrätt.

Läs Högskoleverkets rapport Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare med examensrätt. Pdf, 355 kB.

Läs om vilka regler som gäller enskilda utbildningsanordnare på sidan Lagar och regler som styr enskilda utbildningsanordnare.

 1. Anmälan kommer in
  När din anmälan har kommit in till oss registreras den i vårt ärendehanteringssystem och får ett registreringsnummer. En av våra jurister tar sig an din anmälan. Du får också en bekräftelse per e-post om att vi har fått din anmälan och information om registreringsnumret.
 2. Ska anmälan utredas?
  I ett första skede går vi igenom din anmälan och tar ställning till om anmälan ska utredas vidare. Vi kontrollerar också att ärendet kommit till rätt instans. UKÄ utreder anmälningar som handlar om att ett universitet eller en högskola inte följer de lagar och regler som finns inom högskoleområdet. Men om din anmälan rör områden som andra myndigheter ansvarar för utreder vi normalt inte ärendet.
 3. Om anmälan utreds
  I de fall vi utreder din anmälan skickar vi en kopia av anmälan till universitetet eller högskolan för att de ska få yttra sig över de uppgifter som du har framfört. UKÄ skickar sedan en kopia av yttrandet till dig så att du får möjlighet att lämna synpunkter på det som lärosätet har framfört.
 4. UKÄ fattar beslut
  UKÄ avslutar alla utredda ärenden med ett beslut. I beslutet kan vi rikta kritik mot universitetet eller högskolan om lärosätet brutit mot någon regel. Vi förutsätter då att lärosätet vidtar nödvändiga åtgärder för att rätta till bristerna. I vissa fall följer vi senare också upp om universitetet eller högskolan har åtgärdat det vi kritiserat.
 5. Handläggningstiden
  Om vi bestämmer oss för att utreda din anmälan är vår målsättning att fatta beslut i ärendet inom fem månader. Men handläggningstiden beror bland annat på hur omfattande och komplicerad den anmälda frågan är. Det innebär att handläggningstiden ibland kan vara längre än fem månader.


Du kan e-posta din anmälan till registrator@uka.se.

UKÄ:s postadress är:

Universitetskanslersämbetet
Box 6024
121 06 Johanneshov

Din anmälan ska innehålla:

 • Namn, adress och telefonnummer.
 • Vilket lärosäte du vill anmäla.
 • En kort beskrivning av händelsen du vill anmäla. Skriv också när händelsen inträffade, vad det är du tycker att lärosätet har gjort fel och varför du tycker det.
 • En beskrivning av hur du har försökt lösa problemet i dialog med lärosätet. Beskriv vad du har gjort och vilka personer du har haft kontakt med.
 • Skriv vilket diarienummer ärendet har om händelsen finns anmäld hos universitetet eller högskolan.
 • Om du har dokument som gäller ärendet kan du bifoga kopior av dem.

Din anmälan blir en allmän handling

När din anmälan kommer till UKÄ blir den en allmän handling som vem som helst kan begära att få ta del av.

Sidan uppdaterades den 15 juni 2023

Etiketter: Student