Det här är Universitetskanslersämbetet

Här kan du läsa om våra huvuduppgifter och hur vi styrs. Du kan också läsa om våra regeringsuppdrag.

Universitetskanslersämbetet är en statlig myndighet. Det är regeringen som styr vår verksamhet. Vi arbetar med tre områden:

1. Studenträtt och tillsyn

Vi granskar hur universitet och högskolor använder och följer lagar och förordningar för att bevaka studenternas rättssäkerhet. Tillsynen av universitet och högskolor sker efter anmälan av enskilda personer men också på initiativ av oss.

2. Statistik och uppföljning

Vi ansvarar för all officiell statistik inom högskoleområdet. Vi ansvarar för granskning av effektiviteten i lärosätenas resursutnyttjande. Vi bevakar utvecklingen inom högskolan och följer upp och analyserar universitetens och högskolornas verksamhet.

3. Granskningar av utbildningarnas kvalitet, forskning och samverkan

Vi gör fyra olika typer granskningar:

 1. lärosätesgranskningar
 2. utbildningsutvärderingar
 3. tematiska utvärderingar
 4. prövningar av examenstillstånd

Så styrs Universitetskanslersämbetet

Instruktion

Universitetskanslersämbetet är en statlig myndighet. Det är regeringen som styr vår verksamhet genom en instruktion. Instruktionen beskriver våra ansvarsområden och vilka uppgifter som vi ska utföra.

Läs Universitetskanslersämbetets instruktion på riksdagen.se.

Regleringsbrev

I det årliga regleringsbrevet beskriver regeringen mål och finansiering för verksamheten. Regeringen ger även löpande uppdrag under året, så kallade regeringsuppdrag.

Läs Universitetskanslersämbetets regleringsbrev på esv.se.

Ledningssystem

Universitetskanslersämbetets sätt att arbeta, hur vi säkrar kvaliteten i verksamheten och ledningens styrning av verksamheten åskådliggörs i vårt ledningssystem. Där visas de strukturer och processer som myndighetsledningen använder för att fullgöra verksamhetens uppgifter och nå verksamhetens mål enligt verksamhetskraven.

Se hur Universitetskanslersämbetets ledningssystem är uppbyggt.

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn ger en övergripande riktning för all verksamhet. I policyn klargörs vår vision och övergripande mål för verksamheten.

Läs Universitetskanslersämbetets kvalitetspolicy. Pdf, 95 kB.

Verksamhetsplan

I vår verksamhetsplan kan du läsa om det arbete vi planerar att utföra under det kommande året.

Läs våra verksamhetsplaner.

Årsredovisning

I vår årsredovisning återrapporterar vi verksamheten till regeringen.

Läs våra årsredovisningar.

Budgetunderlag

Budgetunderlaget innehåller förslag på hur myndigheten ska finansiera sin verksamhet de kommande tre åren.

Läs våra budgetunderlag.

Organisation

Vi är ungefär 120 anställda som arbetar på fyra avdelningar. Vår myndighetschef är generaldirektör Martin Norsell.

Generaldirektör Martin Norsell.

Generaldirektör Martin Norsell.

Analys och uppföljning

Med statistik och uppföljning belyser vi den svenska högskolan. I det ingår att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor. Vårt arbete ger underlag för regeringen, universiteten och högskolorna och andra aktörer att diskutera eller agera.

Vi får regelbundet uppdrag från regeringen att utreda olika frågor. Det kan handla om att utreda effekter av en viss reform, att följa upp särskilda satsningar för att få fler behöriga lärare eller att undersöka coronapandemins konsekvenser för högskolan. Vi får uppdrag både i det årliga regleringsbrevet och löpande under året.

Statistik

Vi är utsedda av regeringen att ansvara för officiell statistik om den svenska högskolan. Den hittar du bland annat i statistikdatabasen Högskolan i siffror och i statistiska meddelanden som vi publicerar tillsammans med SCB. Det finns till exempel officiell statistik om hur många som söker och antas till olika högskoleutbildningar.

Utöver den officiella statistiken publicerar vi löpande också andra rapporter. De handlar bland annat om nyexaminerades etablering på arbetsmarknaden, högskolans personal och högskolans ekonomi.

Högskolan i siffror

I vår statistikdatabas Högskolan i siffror väljer du själv hur du vill se den statistik du sökt fram, till exempel fördelat på lärosäte, kön eller ålder. Uppgifterna går också att ladda ned om du vill bearbeta dem.

Till Högskolan i siffror

Årsrapporten – en samlad bild av den svenska högskolan

Varje år publicerar vi en årsrapport om universitet och högskolor som sammanfattar vad som har hänt det senaste året. Årsrapporten innehåller också uppgifter som visar utvecklingen under längre tid och trender.

Läs Universitetskanslersämbetets årsrapport

Lärosätenas effektivitet

Varje år omsätter Sveriges universitet och högskolor drygt 80 miljarder kronor. Det motsvarar nästan 1,50 procent av Sveriges bruttonationalprodukt. I högskolelagen står det att lärosätena ska ta ansvar för att resurserna utnyttjas effektivt. För att öka kunskapen om hur resurserna används har regeringen gett oss i uppdrag att granska effektiviteten inom högskolan.

Vi undersöker hur effektivt resurserna används på flera olika sätt. Till exempel tittar vi på genomströmningen inom olika utbildningar, det vill säga hur snabbt studenterna genomför sin utbildning. Vi analyserar också lärosätenas personal- och lokalkostnader.

Våra granskningar ska fungera som ett stöd till universiteten och högskolorna. De är också viktiga underlag för regeringens uppföljning och utveckling av högskolesektorn.

Hitta rapporter

Söker du material inom ett visst område? Sök på ämne bland Universitetskanslersämbetets publikationer.
På sidan Publikationer hittar du våra rapporter.

Universitetskanslersämbetet är en tillsynsmyndighet. Vi granskar att universitet och högskolor följer de lagar och regler som gäller.

Vi har tillsyn över statliga universitet och högskolor med fokus på studenternas rättssäkerhet. Det gäller bland annat bestämmelserna i högskolelagen, högskoleförordningen och förvaltningslagen. Vi granskar också att universiteten och högskolorna följer sina egna regler.

Vi har även viss tillsyn över enskilda utbildningsanordnare med rätt att utfärda examina. Exempel på enskilda utbildningsanordnare som vi kan granska är Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Dessa behöver bara i begränsad omfattning följa samma regler som gäller för statliga universitet och högskolor.

Anmälningar till oss görs i de flesta fall från studenter och studentkårer. Vi kan även inleda ett ärende på eget initiativ. Tillsynsärendena är viktiga eftersom de ger exempel på hur reglerna tillämpas i praktiken.

Läs om våra juridiska granskningar på sidan Juridisk tillsyn.

Vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle att all högskoleutbildning i Sverige håller hög kvalitet, med utbildningar som är användbara och förbereder studenter och doktorander för ett kommande yrkesliv.

Fyra olika typer granskningar utgör ett nationellt system för kvalitetssäkring: lärosätesgranskningar, utbildningsutvärderingar, tematiska utvärderingar och prövningar av examenstillstånd.

Läs om våra kvalitetsgranskningar på sidan Kvalitetssäkring.

Verksamhetsstödet ska fungera som administrativt och strategiskt stöd för myndighetens kärnverksamhet. Verksamhetsstödet består av nio funktioner:

 1. Ledningsstöd
 2. Kommunikation
 3. HR
 4. IT
 5. Ekonomi
 6. Informationsförvaltning
 7. Administrativ service
 8. Intendentur
 9. Upphandling

Insynsråd

Insynsrådet fungerar som rådgivande grupp till Universitetskanslersämbetets generaldirektör. Insynsrådet utses av regeringen och har till uppgift att öka insynen i myndighetens verksamhet både för regeringen och för medborgarna.

Ledamöter i insynsrådet

 • Biträdande universitetsdirektör Per Abrahamsson, Uppsala universitet
 • Studentrepresentant Linnéa Carlsson
 • Senterledare Nicoline Frölich, Universitetet i Oslo
 • Rektor Erik Renström, Lunds universitet
 • Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren, Statskontoret
 • Ordförande Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer
 • IT-direktör, Stefan Olowsson, Försäkringskassan
 • Studentrepresentant Linn Svärd
 • Generaldirektör och ordförande Martin Norsell, Universitetskanslersämbetet

Verksamhetsplanering och uppföljning

Varje år tar UKÄ fram en övergripande verksamhetsplan för det kommande årets arbete. Vi följer budgetramar och anvisningar i det här planeringsarbetet. Avdelningarna tar fram verksamhetsplaner för sina respektive avdelningar.

Vi lämnar ett budgetunderlag till regeringen senast den 1 mars varje år. Budgetunderlaget ska innehålla förslag på hur myndigheten ska finansiera sin verksamhet de kommande tre åren.

Varje år lämnar vi också en årsredovisning till regeringen med information om all den verksamhet som myndigheten ansvarar för.

Process för planering och uppföljning

 • Planering

  • Verksamhetsplanering på myndighetsnivå
  • Verksamhetsplanering på avdelningsnivå
  • Budgetering
  • Riskanalyser

 • Genomförande

  • Operativ verksamhet
  • Projekt
  • Aktiviteter

 • Verksamhetsutveckling

  • Systematiskt förbättringsarbete inom ramen för ordinarie planerings- och uppföljningsprocesser
  • Rutiner för kvalitetssäkring i den operativa verksamheten
  • Särskilda initiativ

 • Uppföljning och redovisning

  • Löpande ekonomisk uppföljning
  • Löpande verksamhetsuppföljning
  • Årlig uppföljning och resultatredovisning – årsredovisning

Projekt och uppdrag

Här hittar du information om våra pågående regeringsuppdrag samt övriga projekt och uppdrag.

Vi ska genomföra fallstudier i syfte att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet.

Vi ska också sammanställa lärosätenas arbete med att främja och värna den akademiska friheten och en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning som är reglerad enligt lag.

Uppdraget har redovisats i maj 2024.

Läs mer om uppdraget på sidan Akademisk frihet.
Kontakta akademisk.frihet@uka.se vid frågor om uppdraget Akademisk frihet.

Vi ska analysera hur artificiell intelligens kan påverka högskolans utbildningsutbud tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan. Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor, andra berörda myndigheter och andra aktörer inklusive arbetsgivare. Uppdraget redovisades i mars 2024.

Kontakta Niklas Odelberg vid frågor om uppdraget.

För att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden och för att ge bättre förutsättningar för människor att välja att satsa på omställning eller kompetensutveckling har regeringen infört ett nytt omställningsstudiestöd för yrkesverksamma. Det nya omställningsstudiestödet ger högre ersättningsnivåer än vad det nuvarande studiestödet gör, vilket kan möjliggöra för fler vuxna med arbetslivserfarenhet att studera. Det utgör ett viktigt komplement till nuvarande studiestödssystem. Det nya omställningsstudiestödet, ofta förkortat OSS, är ett nytt studiemedelssystem för vuxna mitt i arbetslivet.

Mot bakgrund av införandet av det nya omställningsstudiestödet har regeringen gett statliga universitet och högskolor i uppdrag att analysera sina utbildnings­utbud, både det som handlar om innehåll och inom vilka former utbildningarna ges.

Regeringen har gett oss i uppdrag att sammanställa och analysera rapporteringen av lärosätenas regeringsuppdrag. Sammanställningen och analysen redovisades den 28 februari 2023.

Kontakta Anna Bengtsson vid frågor om uppdraget.

Läs mer om uppdraget på sidan Omställningsstudiestödet.

Vi har i uppdrag av regeringen att under perioden 2022–2026 delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan. Vi ska vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärden resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor ska kunna genomföras. Åtgärden är den utbyggnad av högskolan som pågår. Den nationella återhämtningsplanen är också en ansökan om bidrag från EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Syftet med åtgärden är att möjliggöra fler utbildningsplatser för helårsstudenter, möta behoven av utbildning som leder till jobb och förbättra välfärden. Åtgärden ska öka tillgången till högre utbildning i hela landet och öka möjligheterna till omställning för att bättre rusta individer för en framtida arbetsmarknad.

Vi gör flera utredningar för att öka förståelsen av de långsiktiga konsekvenserna av pandemin. Under åren som kommer tar vi fram analyser med anknytning till utbildning och forskning, kompetensförsörjning och livslångt lärande samt breddad rekrytering.
Läs mer om Sveriges återhämtningsplan på regeringen.se.

Läs mer om uppdraget på sidan Högskolan efter pandemin.

Kontakta Heléne Fröborg vid frågor angående regeringsuppdraget med Sveriges återhämtningsplan.

Vårt uppdrag är att följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs. Uppdraget har förnyats och redovisas i mars-april varje år. Tidigare uppdrag redovisades till regeringen den 31 mars 2020.

Kontakta Gunnar Söderman vid frågor om utvecklingen av studenters aktivitet på kurs.

Vi ska stärka det arbete som universitet och högskolor gör för att säkerställa en likvärdig hantering av examensbevis vid byte av juridiskt kön. Uppdraget redovisades till regeringen i februari 2024.

Kontakta Christine Lundgren vid frågor om uppdraget Likvärdig hantering av examensbevis vid ändring av juridiskt kön.

Vi ska tillsammans med Svenska institutet, Verket för innovationssystem, Universitets- och högskolerådet samt Vetenskapsrådet samordna insatser för internationalisering genom att inrätta en plattform för internationalisering. Regeringsuppdraget ska genomföras i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer.

Kontakta Ulf Hedbjörk vid frågor om uppdraget Plattform för internationalisering, Plint.

Läs mer på sidan Plattform för internationlisering, Plint.

Vi ska senast i maj varje år överlämna en redovisning till Bonus Copyright Access av antalet helårsstudenter per lärosäte avseende föregående budgetåret.

Kontakta Maria Ljung vid frågor om redovisning till Bonus Copyright Access.

Regeringen har utsett Hans Wiklund, universitetsdirektör vid Umeå universitet, som särskild utredare för samordnat arbete för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen.  Syftet med utredningen är ge stöd samt samordna och genomföra insatser för att identifiera och möjliggöra fler VFU-platser i sjuksköterskeutbildningen där VFU-platser identifierats som ett problemområde som omöjliggör utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen. Samordnarens uppdrag är att initiera och genomföra samordnande insatser för fler VFU-platser i sjuksköterskeutbildningen.

Samordnaren ska även ge stöd i arbetet med att utveckla modeller för, och organisering av, VFU så att det blir möjligt för fler vårdgivare och verksamheter att ta emot studenter. Slutligen ska samordnaren lämna nödvändiga författningsförslag.

Regeringen har gett oss i uppdrag att bistå utredningsarbetet. Uppdraget redovisades i december 2023.

Kontakta Ivana Colic vid frågor om uppdraget Samordning av VFU.

Vi ska stärka och samordna lärosätena i deras uppdrag att utveckla arbetet med de föreskrifter som de beslutar om. Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i de resultat och slutsatser som redovisas i rapporten Lärosätenas arbete med att utfärda föreskrifter.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet vid Regeringskansliet senast den 15 oktober 2024.

Kontakta Carl Braunerhielm vid frågor om uppdraget Stärka lärosätenas arbete med föreskrifter.

Vi har, tillsammans med ett antal myndigheter, fått i uppdrag att följa upp funktionshinderpolitiken 2021-2031. En redogörelse bör lämnas för hur de fyra områdena för genomförande av funktionshinderspolitiken har beaktats i myndighetens arbete, där det är tillämpligt. Detta gäller:

 • principen om universell utformning
 • befintliga brister i tillgängligheten
 • individuella stöd och lösningar för individens självständighet
 • att förebygga och motverka diskriminering.

En redogörelse ska vidare lämnas för vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av att det nationella målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Läs uppdraget Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken som pdf-dokument. Pdf, 199 kB.


Regeringen har beslutat att förlänga det uppdrag som gavs till flera myndigheter 2016 för att tillhandahålla praktikplatser åt arbetssökande med funktionsvariationer och till nyanlända arbetssökande. Att få arbetslivserfarenhet från statliga myndigheter kan både utveckla individen och stärka möjligheterna till ett framtida jobb. Uppdraget är förlängt fram till och med den 31 december 2023.


Vi ska genomföra en utvärdering av universitets och högskolors samverkan. Detta utifrån det krav i högskolelagen som anger att högskolorna ska samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta.
Utvärderingen ska redovisas till Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet senast den 31 oktober 2024

Läs mer på sidan Tematisk utvärdering av samverkan.
Kontakta Anna Lundberg vid frågor om uppdraget Tematisk utvärdering av samverkan.

Under 2023 samordnar vi en granskning av uppdragsutbildningen vid universitet och högskolor. Vi granskar regelefterlevnad, effektivitet och kvalitetssäkring av uppdragsutbildning samtidigt.

Läs mer om uppdraget på sidan Uppdragsutbildningen granskas.

Läs pdf-dokumentet Vägledning för granskning av uppdragsutbildning. Pdf, 598 kB.

Parallellt med granskningen av uppdragsutbildning genomförs en utbildningsutvärdering av uppdragsutbildningar och ordinarie utbildningar inom fastighetsmäkleri.

Läs mer på sidan Utbildningsutvärderingar och på sidan Pågående granskningar.

Vi ska följa upp vilka inriktningar som lärosäten ger inom ingenjörsutbildningarna, lärarutbildningarna och specialistsköterskeutbildningarna. Syftet är att få en överblick av utbildningsutbudet och kunna följa detta över tid.

Detta är ett återkommande uppdrag.

Kontakta Gunnar Söderman vid frågor om dimensionering av vissa utbildningar.

Vi ska följa upp och utvärdera utfallet av de mål som lärosätena har för könsfördelning bland nyrekryterade professorer), antal examina och andelen biträdande lektorer. Vi ska också ta fram underlag för lärosätesvisa målnivåer för perioden 2025–2028 inom ovanstående områden.

Kontakta Julia Elenäs för frågor om mål för examina.

Kontakta Johan Dahlberg för för frågor om mål för biträdande lektorer och nyrekryterade professorer.

I vår uppgift att följa och redovisa examinerades etablering på arbetsmarknaden ingår att följa etableringen av personer med utländsk utbildning som genomgått kompletterande utbildningar. De kompletterande utbildningar som ingått i regeringens särskilda satsningar ska särredovisas. Detta är ett återkommande uppdrag.

 

Kontakta Anna Bengtsson vid frågor om uppföljning av etablering på arbetsmarknaden.

Universitetskanslersämbetet ska genomföra en halvtidsutvärdering för att följa upp och analysera det svenska deltagandet i Horisont Europa. Utvärderingen ska innehålla en bedömning av hur deltagandet har utvecklats och i vilken grad de uppsatta målen har uppnåtts. Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och intressenter.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 14 juni 2024.

Inom ramen för myndighetens uppgift enligt förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet att samordna ett nätverk av analys- och utvärderingsmyndigheter inom högskolesektorn, ska myndigheten genomföra en kartläggning av utvärderingars inverkan på den administrativa bördan på universitet och högskolor. Kartläggningen ska inkludera en bedömning av vilka delar som har störst betydelse och förslag på hur den administrativa bördan kan minskas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 13 december 2024.

Standard för svensk indelning av forskningsämnen är en statistisk standard för klassificering av forskning och utbildning på forskarnivå. Den används bland annat i den officiella statistiken om doktorander, högskolans personal och utgifter för forskning och utveckling. Standarden används även i viss utsträckning vid ansökan om forskningsmedel och vid klassificering av forskningsoutput. Standard för svensk indelning av forskningsämnen infördes 2011. Forskningen utvecklas och förändras över tid, nya metoder och ämnen har tillkommit medan andra har fått förändrad eller minskad betydelse. Det gör att standarden behöver ses över och revideras med jämna mellanrum. Under 2023 genomfördes därför en revidering av standarden från 2011. Syftet med revideringen var att ta fram en uppdaterad och aktuell standard över forskningsämnen som bättre speglar dagens forskning och underlättar vid klassificering av forskning och forskarutbildning. Den nya standarden fastställdes av UKÄ och SCB i mars 2024. Den reviderade standarden börjar gälla 2025.

Läs mer om Reviderad standard för svensk indelning av forskningsämnen.

Jämställdhetsintegrering

UKÄ integrerar ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet för att bidra till att de nationella jämställdhetspolitiska målen uppnås, i första hand delmålet om utbildning: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Den stora merparten av den statistik som UKÄ samlar in är könsuppdelad. UKÄ strävar efter att i allt högre grad använda kön som en övergripande indelningsgrund, och att arbeta med jämställdhetsstatistik samt att integrera ett jämställdhetsperspektiv i våra analyser. Inom ramen för den juridiska tillsynen följer UKÄ upp att lärosätena följer bestämmelserna rörande jämställdhet i 4 kap. 5-6 §§ högskoleförordningen (1993:100). UKÄ tar också regelbundet fram rapporter om relevanta frågor på olika rättsliga områden, och i möjligaste mån integreras ett jämställdhetsperspektiv i det arbetet. I utvärderingsavdelningens arbete med lärosätesgranskningar avseende kvalitetssäkring av forskning undersöks lärosätets arbete för att främja jämställdhet i forskningens förutsättningar. På vilket sätt beskrivs närmare i den vägledning som tagits fram på avdelningen och som finns publicerad på www.uka.se. Inom examenstillståndsprövningar och inom vissa utbildningsutvärderingar kan jämställdhetsintegrering bli föremål för granskning i den mån utbildningen i fråga omfattas av examensmål som handlar om jämställdhet. Därutöver kan jämställdhet komma att bli ett ämne för tematiska utvärderingar, där landets samtliga lärosäten granskas.

Regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter har utvärderats av Statskontoret och UKÄ är en av de myndigheter som studerats närmare. Rapporterna, som publicerades 2018 och 2019, finns att ladda ner på Statskontorets webbplats.

Läs Delredovisning av UKÄ:s arbete med jämställdhetsintegrering – lämnad till regeringen i februari 2018 Pdf, 282 kB.

Läs mer om UKÄ:s inriktning för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025 Pdf, 238 kB.

Nämndstöd

UKÄ är så kallad värdmyndighet för Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) och Högskolans avskiljandenämnd (HAN). Detta innebär att UKÄ upplåter lokaler och sköter nämndernas administrativa, föredragande och handläggande uppgifter.

Läs mer om Överklagandenämnden för högskolan på deras webbplats

Läs mer om Högskolans avskiljandenämnd på deras webbplats

Miljö

UKÄ ska arbeta för en hälsosam och god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom en hållbar resursförbrukning.
Läs riktlinjer för miljö vid Universitetskanslersämbetet. Pdf, 447 kB.

Upphandlingar

UKÄ annonserar sina upphandlingar i Visma Tendsign.

Sidan uppdaterades den 12 mars 2024