Det här är UKÄ

Här kan du läsa om UKÄ:s huvuduppgifter, hur vi styrs och hur vi arbetar. Du kan också läsa om våra regeringsuppdrag.

<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_5618d184d17468c5498"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-SastyrsUKA">Så styrs UKÄ</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_5618d184d17468c549a"><div id="Brodtext"><!-- Brödtext --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h3 class="hiq-h3" id="h-Instruktion">Instruktion</h3><p class="hiq-p">UKÄ är en statlig myndighet. Det är regeringen som styr vår verksamhet genom en instruktion. Instruktionen beskriver våra ansvarsområden och vilka uppgifter som vi ska utföra.</p><p class="hiq-p"><a href="https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2012810-med-instruktion-for_sfs-2012-810" rel="external">Läs UKÄ:s instruktion på riksdagen.se.</a></p><h3 class="hiq-h3" id="h-Regleringsbrev">Regleringsbrev</h3><p class="hiq-p">I det årliga regleringsbrevet beskriver regeringen mål och finansiering av verksamheten. Regeringen ger även löpande uppdrag under året, så kallade regeringsuppdrag.</p><p class="hiq-p"><a href="https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=23616">Läs UKÄ:s regleringsbrev för 2023 på esv.se.</a></p><h3 class="hiq-h3" id="h-Ledningssystem">Ledningssystem</h3><p class="hiq-p">UKÄ:s sätt att arbeta, säkra kvaliteten i verksamheten och ledningens styrning av verksamheten åskådliggörs i vårt ledningssystem. Där visas de strukturer och processer som myndighetsledningen använder för att fullgöra verksamhetens uppgifter och nå verksamhetens mål enligt verksamhetskraven.<br/><a href="/om-oss/det-har-ar-uka/flikar/ukas-ledningssystem">Se hur UKÄ:s ledningssystem är uppbyggt.</a><br/></p><h3 class="hiq-h3" id="h-Kvalitetspolicy">Kvalitetspolicy</h3><p class="hiq-p">Kvalitetspolicyn ger en övergripande riktning för all verksamhet. I policyn klargörs UKÄ:s vision och övergripande mål för verksamheten.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.6c63f1051842ca8221ae05/1667224656805/00513-19-1%20UK%C3%84%20Kvalitetspolicy.docx.pdf">Läs UKÄ:s kvalitetspolicy.<span class="env-assistive-text"> Pdf, 95 kB.</span></a></p><h3 class="hiq-h3" id="h-Verksamhetsplan">Verksamhetsplan</h3><p class="hiq-p">I UKÄ:s verksamhetsplan kan du läsa om det arbete vi planerar att utföra under det kommande året.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.45c61b5818847b4e0041609/1685106373678/Verksamhetsplan%20Universitetskanslers%C3%A4mbetet%202023.pdf">Läs Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2023.<span class="env-assistive-text"> Pdf, 783 kB.</span></a><br/></p><h3 class="hiq-h3" id="h-Arsredovisning">Årsredovisning</h3><p class="hiq-p">I UKÄ:s årsredovisning återrapporterar vi verksamheten till regeringen.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.4273e459186978c746931be/1678707477916/%C3%85rsredovisning%202022%20UK%C3%84.pdf">Läs årsredovisning för 2022<span class="env-assistive-text"> Pdf, 710 kB.</span></a></p><h3 class="hiq-h3" id="h-Budgetunderlag">Budgetunderlag</h3><p class="hiq-p">Budgetunderlaget innehåller förslag på hur myndigheten ska finansiera sin verksamhet de kommande tre åren.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.45c61b5818847b4e00415c6/1685104080619/Budgetunderlag%20f%C3%B6r%20Universitetskanslers%C3%A4mbetet%202024%E2%80%932026.pdf">Läs Budgetunderlag för Universitetskanslersämbetet 2024–2026.<span class="env-assistive-text"> Pdf, 326 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"> </p></div></div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_7237f0a1859f7917bc477"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Insynsrad">Insynsråd<br/></h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_7237f0a1859f7917bc479"><div id="Brodtext"><!-- Brödtext --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Insynsrådet fungerar som rådgivande grupp till UKÄ:s generaldirektör. Insynsrådet utses av regeringen och har till uppgift att öka insynen i myndighetens verksamhet både för regeringen och för medborgarna.</p><h3 class="hiq-h3" id="h-LedamoteriUKAsinsynsrad">Ledamöter i UKÄ:s insynsråd</h3><ul class=" hiq-p"><li>Bitr. universitetsdirektör Per Abrahamsson, Uppsala universitet</li><li>Studentrepresentant Linnéa Carlsson</li><li>Forskningschef Nicoline Frölich, NIFU, Norge</li><li>Rektor Erik Renström, Lunds universitet</li><li>Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren, Statskontoret</li><li>Ordförande Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer</li><li>IT-direktör, Stefan Olowsson, Försäkringskassan</li><li>Studentrepresentant Linn Svärd</li><li>Tillförordnad generaldirektör och ordförande Annika Pontén, UKÄ</li></ul></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_7237f0a1859f7917bc490"><div id="Text"><!-- Text --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h4 class="hiq-h4" id="h-Motesanteckningarfraninsynsradet">Mötesanteckningar från insynsrådet</h4><p class="hiq-p"><a href="/download/18.1660643f18a87ffb6fde78/1694676406696/protokoll%20Insynsr%C3%A5det%2025%20augusti%202023.pdf">Läs minnesanteckningar från 25 augusti 2023<span class="env-assistive-text"> Pdf, 256 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.16a4f5f418697a7258416ca/1678088653177/Protokoll%20insynsr%C3%A5d%20UK%C3%84%2013%20feb%202023.pdf">Läs minnesanteckningar från 13 februari 2023<span class="env-assistive-text"> Pdf, 33 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.1a0892c71862cbec253653/1675935724304/Protokollinsynsr%C3%A5d%2022-10-28.pdf">Läs minnesanteckningar från 28 oktober 2022<span class="env-assistive-text"> Pdf, 39 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.6c63f1051842ca8221a6f4/1667210934406/Insynsr%C3%A5d%207%20sep%202022.pdf">Läs minnesanteckningar från 7 september 2022<span class="env-assistive-text"> Pdf, 38 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.6c63f1051842ca8221a6fa/1667210957498/Anteckningar%20insynsr%C3%A5d%2029%20april%202022.pdf">Läs minnesanteckningar från 29 april 2022<span class="env-assistive-text"> Pdf, 192 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.a6121fb188ba2cd92416ba2/1692360326995/Insynsr%C3%A5d%2026%20april_protokoll.pdf">Läs minnesanteckningar från 26 april 2022<span class="env-assistive-text"> Pdf, 76 kB.</span></a></p></div></div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_5618d184d17468c54b7"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Organisation">Organisation</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_5618d184d17468c54b9"><div id="Brodtext"><!-- Brödtext --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Vårt arbete delas in i tre huvudsakliga områden.</p><ul class=" hiq-p"><li>Vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle att all högskoleutbildning i Sverige håller hög kvalitet.</li><li>Vi följer upp och analyserar utvecklingen och trender inom den svenska högskolan samt ansvarar för granskning av effektiviteten i lärosätenas resursutnyttjande. Vi ansvarar också för all officiell statistik på högskoleområdet.</li><li>Vi utövar juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor. Det innebär att vi granskar att de följer lagar och regler. Du kan också anmäla till oss om du tycker att ett lärosäte har brutit mot någon lag.</li></ul></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_5618d184d17468c56b8"><div id="Utvarderingsavdelningen"><!-- Utvärderingsavdelningen --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_5618d184d17468c56b8 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Utvärderingsavdelningen</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle att all högskoleutbildning i Sverige håller hög kvalitet, med utbildningar som är användbara och förbereder studenter och doktorander för ett kommande yrkesliv.</p><p class="hiq-p">Fyra olika typer granskningar utgör ett nationellt system för kvalitetssäkring: Lärosätesgranskningar, Utbildningsutvärderingar, Tematiska utvärderingar och Prövningar av examenstillstånd.<br/><br/><a href="/om-oss/vara-granskningar/flikar/kvalitetssakring">Läs om våra kvalitetsgranskningar här.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_5618d184d17468c56ba"><div id="Juridiskaavdelningen"><!-- Juridiska avdelningen --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_5618d184d17468c56ba .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Juridiska avdelningen</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ är en tillsynsmyndighet. Vi granskar att universitet och högskolor följer de lagar och regler som gäller.</p><p class="hiq-p">UKÄ har tillsyn över statliga universitet och högskolor med fokus på studenternas rättssäkerhet. Det innebär att vi granskar att universiteten och högskolorna följer de lagar och regler som gäller. Det gäller bland annat bestämmelserna i högskolelagen, högskoleförordningen och förvaltningslagen. Vi granskar också att universiteten och högskolorna följer sina egna regler.</p><p class="hiq-p">Vi har även viss tillsyn över enskilda utbildningsanordnare med rätt att utfärda examina. Exempel på enskilda utbildningsanordnare som vi kan granska är Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Dessa behöver bara i begränsad omfattning följa samma regler som gäller för statliga universitet och högskolor.</p><p class="hiq-p">Anmälningar till oss görs i de flesta fall från studenter och studentkårer. Vi kan även inleda ett ärende på eget initiativ. Tillsynsärendena är viktiga eftersom de ger exempel på hur reglerna tillämpas i praktiken.<br/><br/><a href="/om-oss/vara-granskningar/flikar/juridisk-tillsyn">Läs om våra juridiska granskningar här. </a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_5618d184d17468c56bc"><div id="Analysavdelningen"><!-- Analysavdelningen --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_5618d184d17468c56bc .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Analysavdelningen</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><h4 class="hiq-h4" id="h-Analysochuppfoljning">Analys och uppföljning</h4><p class="hiq-p">Med statistik och uppföljning belyser UKÄ den svenska högskolan. I det ingår att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor. Vårt arbete ger underlag för regeringen, universiteten och högskolorna och andra aktörer att diskutera eller agera.</p><p class="hiq-p">UKÄ får regelbundet uppdrag från regeringen att utreda olika frågor. Det kan handla om att utreda effekter av en viss reform, att följa upp särskilda satsningar för att få fler behöriga lärare eller att undersöka coronapandemins konsekvenser för högskolan. Vi får uppdrag både i det årliga regleringsbrevet och löpande under året.<br/></p><h4 class="hiq-h4" id="h-Statistik">Statistik</h4><p class="hiq-p">Vi är utsedda av regeringen att ansvara för officiell statistik om den svenska högskolan. Den hittar du bland annat i statistikdatabasen Högskolan i siffror och i statistiska meddelanden som vi publicerar tillsammans med SCB. Det finns till exempel officiell statistik om hur många som söker och antas till, påbörjar och tar examen från olika högskoleutbildningar.</p><p class="hiq-p">Utöver den officiella statistiken publicerar UKÄ löpande också andra rapporter. De handlar bland annat om nyexaminerades etablering på arbetsmarknaden, högskolans personal och högskolans ekonomi.</p><h4 class="hiq-h4" id="h-Hogskolanisiffror">Högskolan i siffror</h4><p class="hiq-p">I vår statistikdatabas Högskolan i siffror väljer du själv hur du vill se den statistik du sökt fram, till exempel fördelat på lärosäte, kön eller ålder. Uppgifterna går också att ladda ned om du vill bearbeta dem.</p><p class="hiq-p"><a href="/vara-resultat/statistik/hogskolan-i-siffror">Till Högskolan i siffror</a><br/></p><h4 class="hiq-h4" id="h-Arsrapportenensamladbildavdensvenskahogskolan">Årsrapporten – en samlad bild av den svenska högskolan</h4><p class="hiq-p">Varje år publicerar UKÄ en årsrapport om universitet och högskolor som sammanfattar vad som har hänt det senaste året. Årsrapporten innehåller också uppgifter som visar utvecklingen under längre tid och trender.</p><p class="hiq-p"><a href="/vara-resultat/arsrapporten">Läs UKÄ:s årsrapport</a><br/></p><h4 class="hiq-h4" id="h-Larosatenaseffektivitet">Lärosätenas effektivitet</h4><p class="hiq-p">Varje år omsätter Sveriges universitet och högskolor drygt 80 miljarder kronor. Det motsvarar nästan 1,50 procent av Sveriges BNP. I högskolelagen står det att lärosätena ska ta ansvar för att resurserna utnyttjas effektivt. För att öka kunskapen om hur resurserna används har regeringen gett UKÄ i uppdrag att granska effektiviteten inom högskolan.</p><p class="hiq-p">Vi undersöker hur effektivt resurserna används på flera olika sätt. Till exempel tittar vi på genomströmningen inom olika utbildningar, det vill säga hur snabbt studenterna genomför sin utbildning. Vi analyserar också lärosätenas personal- och lokalkostnader.</p><p class="hiq-p">Våra granskningar ska fungera som ett stöd till universiteten och högskolorna. De är också viktiga underlag för regeringens uppföljning och utveckling av högskolesektorn.<br/></p><h4 class="hiq-h4" id="h-Hittarapporter">Hitta rapporter</h4><p class="hiq-p">Söker du material inom ett visst område? Sök på ämne bland UKÄ:s publikationer.<br/><a href="/vara-resultat/publikationer">Länk till UKÄ:s publikationssök</a></p></div></div> </div> </div> </div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_7237f0a1859f7917bcad8"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Generaldirektor">Generaldirektör<br/></h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_7237f0a1859f7917bcada"><div id="Brodtext"><!-- Brödtext --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Annika Pontén är sedan den 1 december 2022 tillförordnad generaldirektör för UKÄ.</p></div></div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_6c63f1051842ca8221ab90"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-UKAsledningssystem">UKÄ:s ledningssystem</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_6c63f1051842ca8221ab92"><div id="Brodtext"><!-- Brödtext --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h3 class="hiq-h3" id="h-Vartuppdrag">Vårt uppdrag</h3><ul class=" hiq-p"><li>Instruktion</li><li>Författningar</li><li>Budgetproposition</li><li>Regleringsbrev</li><li>Särskilda uppdrag (regeringsuppdrag)</li></ul><h3 class="hiq-h3" id="h-Varstyrningforattgenomforauppdraget">Vår styrning för att genomföra uppdraget</h3><ul class=" hiq-p"><li>Kvalitetspolicy och planer</li><li>Styrdokument - interna</li></ul><h3 class="hiq-h3" id="h-Processforplaneringochuppfoljning">Process för planering och uppföljning</h3></div></div> <div class="sv-image-portlet sv-portlet" id="svid12_6c63f1051842ca8221abaa"><div id="Bild"><!-- Bild --></div><img alt="Modell av UKÄ:s ledningssystem" class="sv-noborder" style="max-width:573px;max-height:803px;" srcset="/images/18.6c63f1051842ca8221aba7/1667221605074/x160p/Ledningssystem-ny.jpg 160w, /images/18.6c63f1051842ca8221aba7/1667221605074/x320p/Ledningssystem-ny.jpg 320w, /images/18.6c63f1051842ca8221aba7/1667221605074/x480p/Ledningssystem-ny.jpg 480w, /images/18.6c63f1051842ca8221aba7/1667221605074/Ledningssystem-ny.jpg 573w" sizes="100vw" src="/images/18.6c63f1051842ca8221aba7/1667221605074/Ledningssystem-ny.jpg" /></div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_c3cb020184e60e73e24bc"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Projektochuppdrag">Projekt och uppdrag</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_2a2ae249185be5f310f5226"><div id="Text"><!-- Text --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Här hittar du information om våra pågående regeringsuppdrag samt övriga projekt och uppdrag.</p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_4273e459186978c74693c3"><div id="Akademiskfrihet"><!-- Akademisk frihet --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_4273e459186978c74693c3 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Akademisk frihet</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ ska genomföra fallstudier i syfte att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet.<br/></p><p class="hiq-p">UKÄ ska även sammanställa lärosätenas arbete med att främja och värna den akademiska friheten och en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning som är reglerad enligt lag.<br/></p><p class="hiq-p">Uppdraget om fallstudier ska redovisas den 15 februari 2024 och övriga delar ska redovisas den 15 maj 2024.</p><p class="hiq-p"><a href="/om-oss/det-har-ar-uka/flikar/projekt-och-uppdrag/akademisk-frihet">Läs mer om uppdraget.</a><br/><a href="mailto:caroline.tovatt@uka.se">Kontakta Caroline Tovatt vid frågor om uppdraget Akademisk frihet.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_a6121fb188ba2cd9246621"><div id="Artificiellintelligens"><!-- Artificiell intelligens --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_a6121fb188ba2cd9246621 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Artificiell intelligens</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Universitetskanslersämbetet ska analysera hur artificiell intelligens kan påverka högskolans utbildningsutbud.</p><p class="hiq-p">Myndigheten för yrkeshögskolan får ett liknande uppdrag, och UKÄ kommer därför att samarbeta med dem.</p><p class="hiq-p">Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och andra aktörer inklusive arbetsgivare. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet. senast den 28 mars 2024.</p><p class="hiq-p"> </p><p class="hiq-p"><a href="mailto:niklas.odelberg@uka.se">Kontakta Niklas Odelberg vid frågor om uppdraget.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_65d4f9f4184f586d952a0a"><div id="Omstallningsstudiestodet"><!-- Omställningsstudiestödet --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_65d4f9f4184f586d952a0a .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Omställningsstudiestödet</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">För att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden och för att ge bättre förutsättningar för människor att välja att satsa på omställning eller kompetensutveckling har regeringen infört ett nytt omställningsstudiestöd för yrkesverksamma. Det nya omställningsstudiestödet ger högre ersättningsnivåer än vad det nuvarande studiestödet gör, vilket kan möjliggöra för fler vuxna med arbetslivserfarenhet att studera. Det utgör ett viktigt komplement till nuvarande studiestödssystem. Det nya omställningsstudiestödet (ofta förkortat OSS) är ett nytt studiemedelssystem för vuxna i mitt i arbetslivet.<br/></p><p class="hiq-p">Mot bakgrund av införandet av det nya omställningsstudiestödet har regeringen gett statliga universitet och högskolor i uppdrag att analysera sina utbildnings­utbud, både avseende innehåll och inom vilka former utbildningarna ges.<br/></p><p class="hiq-p">Regeringen har gett UKÄ i uppdrag att sammanställa och analysera rapporteringen av lärosätenas regeringsuppdrag.. Analysen ska bl.a. göras mot bakgrund av prognoserna avseende behov av utbildningsutbud med anledning av det nya omställningsstudiestödet. Sammanställningen och analysen redovisades den 28 februari 2023.</p><p class="hiq-p"><a href="mailto:anna.bengtsson@uka.se">Kontakta Anna Bengtsson vid frågor om uppdraget.</a></p><p class="hiq-p"><a href="/om-oss/det-har-ar-uka/flikar/projekt-och-uppdrag/omstallningsstudiestodet">Läs mer om uppdraget Omställningsstudiestödet.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_65d4f9f4184f586d952abb"><div id="DeltagandeigenomforandetavSverigesaterhamtningsplanhogskolanefterpandemin"><!-- Deltagande i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan – högskolan efter pandemin --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_65d4f9f4184f586d952abb .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Deltagande i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan – högskolan efter pandemin</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i uppdrag av regeringen att under perioden 2022–2026 delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan och vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärden resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor ska kunna genomföras. Åtgärden är den utbyggnad av högskolan som pågår. Den nationella återhämtningsplanen är också en ansökan om bidrag från EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).</p><p class="hiq-p">Syftet med åtgärden är att möjliggöra fler utbildningsplatser för helårsstudenter, möta behoven av utbildning som leder till jobb och förbättra välfärden. Åtgärden ska öka tillgången till högre utbildning i hela landet och öka möjligheterna till omställning för att bättre rusta individer för en framtida arbetsmarknad. För att öka förståelsen av de långsiktiga konsekvenserna av pandemin för lärosätenas verksamhet och bidra till kunskapen om faktorer som är betydelsefulla för dessa verksamheters motståndskraft och återhämtningsförmåga genomför UKÄ en mängd utredningar under temat Högskolan efter pandemin. Under åren som kommer tar vi fram analyser som med anknytning till utbildning och forskning, kompetensförsörjning och livslångt lärande samt breddad rekrytering. <br/><br/><a href="https://www.regeringen.se/artiklar/2020/12/eus-aterhamtningsplan-rrf/" rel="external">Läs mer om Sveriges återhämtningsplan.</a></p><p class="hiq-p"><a href="/om-oss/det-har-ar-uka/flikar/projekt-och-uppdrag/hogskolan-efter-pandemin">Läs mer om uppdraget Högskolan efter pandemin.</a></p><p class="hiq-p"><a href="mailto:helene.froborg@uka.se">Kontakta Heléne Fröborg vid frågor om uppdraget Högskolan efter pandemin.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_3264ecc518504f30d543c"><div id="Foljautvecklingenavstudentersaktivitetpakurs"><!-- Följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_3264ecc518504f30d543c .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ har i uppdrag att följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs. Uppdraget har förnyats och redovisas i mars-april varje år.</p><p class="hiq-p">Tidigare uppdrag redovisades till regeringen den 31 mars 2020.</p><p class="hiq-p"><a href="mailto:gunnar.soderman@uka.se">Kontakta Gunnar Söderman vid frågor om utvecklingen av studenters aktivitet på kurs. </a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_4273e459186978c74693a6"><div id="Innovationskontor"><!-- Innovationskontor --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_4273e459186978c74693a6 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Innovationskontor</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Regeringen har gett UKÄ och Vinnova i uppdrag att tillsammans ta fram en modell för uppföljning och utvärdering av innovationskontoren vid universitet och högskolor. Utvärderingsmodellen ska innehålla förslag på hur både interna och externa aspekter av innovationskontorens verksamhet ska följas upp och utvärderas samt möjliggöra en bedömning av verksamhetens prestation och resultat. Vidare ska modellen utformas så att hänsyn tas till universitets och högskolors olika förutsättningar utifrån deras profil samt gynna både excellens och positiv utveckling. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på indikatorer som på årsbasis följer innovationskontorens verksamhet.</p><p class="hiq-p">I projektet har UKÄ och Vinnova tillsatt en rådgivande grupp vars representanter har bred sakkunskap och erfarenhet inom området, samt genomför dialoger med ett stort antal intressenter. Uppdraget samordnas av UKÄ och ska redovisas skriftligt till Regeringskansliet den 30 juni 2023.</p><p class="hiq-p"><a href="mailto:nina.bandman@uka.se">Kontakta Nina Bandman vid frågor om uppdraget Innovationskontor</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_4273e459186978c74693ab"><div id="Likvardighanteringavexamensbevisvidandringavjuridisktkon"><!-- Likvärdig hantering av examensbevis vid ändring av juridiskt kön --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_4273e459186978c74693ab .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Likvärdig hantering av examensbevis vid ändring av juridiskt kön</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ har gett ämbetet i uppdrag att ska stärka det arbete som universitet och högskolor gör för att säkerställa en likvärdig hantering av examensbevis vid byte av juridiskt kön. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 februari 2024.</p><p class="hiq-p"><a href="mailto:christine.lundgren@uka.se">Kontakta Christine Lundgren vid frågor om uppdraget Likvärdig hantering av examensbevis vid ändring av juridiskt kön.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_65d4f9f4184f586d952a0c"><div id="PlattformforinternationaliseringPlint"><!-- Plattform för internationalisering, Plint --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_65d4f9f4184f586d952a0c .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Plattform för internationalisering, Plint</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Universitetskanslersämbetet ska tillsammans med Svenska institutet, Verket för innovationssystem, Universitets- och högskolerådet samt Vetenskapsrådet samordna insatser för internationalisering genom att inrätta en plattform för internationalisering. Regeringsuppdraget ska genomföras i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer.</p><p class="hiq-p"><a href="mailto:ulf.hedebjork@uka.se">Kontakta Ulf Hedbjörk vid frågor om uppdraget Plattform för internationalisering, Plint.</a></p><p class="hiq-p"><a href="/om-oss/samverkan-och-samarbeten/plint---plattform-for-internationalisering">Läs mer om Plattform för internationlisering, Plint.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_3264ecc518504f30d543e"><div id="RedovisningtillBonusCopyrightAccess"><!-- Redovisning till Bonus Copyright Access --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_3264ecc518504f30d543e .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Redovisning till Bonus Copyright Access</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ ska senast i maj varje år överlämna en redovisning till Bonus Copyright Access av antalet helårsstudenter per lärosäte avseende föregående budgetåret.</p><p class="hiq-p"><a href="mailto:maria.ljung@uka.se">Kontakta Maria Ljung vid frågor om redovisning till Bonus Copyright Access.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_c3cb020184e60e73e2cb5"><div id="SamordningavverksamhetsforlagdutbildningVFU"><!-- Samordning av verksamhetsförlagd utbildning, VFU --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_c3cb020184e60e73e2cb5 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Samordning av verksamhetsförlagd utbildning, VFU</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Regeringen har i juni 2022 utsett Hans Wiklund, universitetsdirektör vid Umeå universitet, som särskild utredare för samordnat arbete för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen (dir. 2022:101).  Syftet med utredningen är ge stöd samt samordna och genomföra insatser för att identifiera och möjliggöra fler VFU-platser i sjuksköterskeutbildningen där VFU-platser identifierats som ett problemområde som omöjliggör utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen. Samordnarens uppdrag är att initiera och genomföra samordnande insatser för fler VFU-platser i sjuksköterskeutbildningen.<br/></p><p class="hiq-p">Samordnaren ska även ge stöd i arbetet med att utveckla modeller för, och organisering av, VFU så att det blir möjligt för fler vårdgivare och verksamheter att ta emot studenter. Slutligen ska samordnaren lämna nödvändiga författningsförslag. UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att bistå utredningsarbetet. Uppdraget ska redovisas i december 2023.</p><p class="hiq-p"><a href="mailto:ivana.colic@uka.se">Kontakta Ivana Colic vid frågor om uppdraget Samordning av VFU.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_4273e459186978c74693c6"><div id="Starkalarosatenasarbetemedforeskrifter"><!-- Stärka lärosätenas arbete med föreskrifter --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_4273e459186978c74693c6 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Stärka lärosätenas arbete med föreskrifter</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ ska stärka och samordna lärosätena i deras uppdrag att utveckla arbetet med de föreskrifter som de beslutar om. Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i de resultat och slutsatser som redovisas i Universitetskanslersämbetets rapport Lärosätenas arbete med att utfärda föreskrifter.</p><p class="hiq-p">Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet vid Regeringskansliet senast den 15 oktober 2024.</p><p class="hiq-p"><a href="mailto:carl.braunerhielm@uka.se">Kontakta Carl Braunerhielm vid frågor om uppdraget Stärka lärosätenas arbete med föreskrifter.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_65d4f9f4184f586d952a0e"><div id="Systemforsystematiskuppfoljningavfunktionshinderpolitiken"><!-- System för systematisk uppföljning av funktionshinderpolitiken --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_65d4f9f4184f586d952a0e .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">System för systematisk uppföljning av funktionshinderpolitiken</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ har tillsammans med ett antal myndigheter fått i uppdrag att följa upp funktionshinderpolitiken 2021-2031. En redogörelse bör lämnas för hur de fyra områdena för genomförande av funktionshinderspolitiken har beaktats i myndighetens arbete, där det är tillämpligt. Detta gäller då principen om universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens självständighet samt att förebygga och motverka diskriminering. En redogörelse ska vidare lämnas för vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av att det nationella målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.72ddc32918529b363f9d1a2/1675081384074/strategi-for-systematisk-uppfoljning-av-funktionshinderspolitiken-under-2021-2031.pdf">Läs uppdraget Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken.<span class="env-assistive-text"> Pdf, 199 kB.</span></a><br/></p><p class="hiq-p"><br/></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_65d4f9f4184f586d952ab7"><div id="Taemotnyanlandaarbetssokandeforpraktik"><!-- Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_65d4f9f4184f586d952ab7 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Regeringen har beslutat att förlänga det uppdrag som 2016 gavs till flertalet myndigheter, däribland UKÄ, att tillhandahålla praktikplatser åt arbetssökande med funktionsnedsättning och till nyanlända arbetssökande. Att få arbetslivserfarenhet från statliga myndigheter kan både utveckla individen och stärka möjligheterna till ett framtida jobb. Uppdraget är förlängt fram till och med den 31 december 2023.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_65d4f9f4184f586d952ab9"><div id="Taemotpersonermedfunktionsnedsattningforpraktik"><!-- Ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_65d4f9f4184f586d952ab9 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Regeringen har beslutat att förlänga det uppdrag som 2016 gavs till flertalet myndigheter, däribland UKÄ, att tillhandahålla praktikplatser åt arbetssökande med funktionsnedsättning och till nyanlända arbetssökande. Att få arbetslivserfarenhet från statliga myndigheter kan både utveckla individen och stärka möjligheterna till ett framtida jobb. Uppdraget är förlängt fram till och med den 31 december 2023.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_4273e459186978c74693c9"><div id="Tematiskutvarderingavsamverkan"><!-- Tematisk utvärdering av samverkan --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_4273e459186978c74693c9 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Tematisk utvärdering av samverkan</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><br/></p><p class="hiq-p">UKÄ ska genomföra en utvärdering av universitets och högskolors samverkan. Detta utifrån det krav i högskolelagen (1992:1434) som anger att högskolorna ska samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte, och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta (1 kap. 2 §).<br/>Utvärderingen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2024<br/><a href="mailto:anna.lundberg@uka.se">Kontakta Anna Lundberg vid frågor om uppdraget Tematisk utvärdering av samverkan.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_4273e459186978c746916ed"><div id="Uppdragsutbildningengranskas"><!-- Uppdragsutbildningen granskas --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_4273e459186978c746916ed .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Uppdragsutbildningen granskas</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ har i sin instruktion (2012:810) tre olika granskningsuppdrag: granskning av effektivitet, juridisk tillsyn och kvalitetssäkring. Hittills har vi närmat oss lärosätena vid flera tillfällen och på olika sätt för de olika typerna av granskningar.<br/>Under 2023 provar UKÄ att samordna en granskning av uppdragsutbildningen vid universitet och högskolor. Vi granskar alltså regelefterlevnad, effektivitet och kvalitetssäkring av uppdragsutbildning samtidigt.<br/></p><p class="hiq-p"><a href="/om-oss/det-har-ar-uka/flikar/projekt-och-uppdrag/uppdragsutbildningen-granskas">Läs mer om uppdraget Uppdragsutbildningen granskas.</a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7d91222118529d11058d648/1675166053013/V%C3%A4gledning%20granskning%20av%20uppdragsutbildning.pdf">Läs mer i dokumentet Vägledning för granskning av uppdragsutbildning.<span class="env-assistive-text"> Pdf, 598 kB.</span></a></p><p class="hiq-p">Parallellt med granskningen av uppdragsutbildning genomförs en utbildningsutvärdering av uppdragsutbildningar och ordinarie utbildningar inom fastighetsmäkleri, läs mer på sidan <a href="/for-larosaten/utbildningsutvarderingar">Utbildningsutvärderingar</a> och på sidan <a href="/for-larosaten/pagaende-granskningar">Pågående granskningar.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_65d4f9f4184f586d952abd"><div id="Uppfoljningavdimensioneringavutbildningpaforskarniva"><!-- Uppföljning av dimensionering av utbildning på forskarnivå --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_65d4f9f4184f586d952abd .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Uppföljning av dimensionering av utbildning på forskarnivå</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Universitetskanslersämbetet ska följa upp universitets och högskolors dimensionering av utbildning på forskarnivå.</p><p class="hiq-p">Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2022 och den 1 februari 2023. En slutredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2024.<br/></p><p class="hiq-p"><a href="mailto:ingrid.pettersson@uka.se">Kontakta Ingrid Pettersson vid frågor om uppföljning av dimensionering av utbildning på forskarnivå.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_65d4f9f4184f586d9521771"><div id="Uppfoljningavdimensioneringavvissautbildningar"><!-- Uppföljning av dimensionering av vissa utbildningar --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_65d4f9f4184f586d9521771 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Uppföljning av dimensionering av vissa utbildningar</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ har i uppdrag att följa upp vilka inriktningar som lärosäten ger inom ingenjörsutbildningarna, lärarutbildningarna och specialistsköterskeutbildningarna. Syftet är att få en överblick av utbildningsutbudet och kunna följa detta över tid.</p><p class="hiq-p">Detta är ett återkommande uppdrag.</p><p class="hiq-p"><a href="mailto:gunnar.soderman@uka.se">Kontakta Gunnar Söderman vid frågor om dimensionering av vissa utbildningar.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_65d4f9f4184f586d9521784"><div id="Uppfoljningavmobilitetmellanhogskolanochandrasektorer"><!-- Uppföljning av mobilitet mellan högskolan och andra sektorer --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_65d4f9f4184f586d9521784 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Uppföljning av mobilitet mellan högskolan och andra sektorer</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Universitetskanslersämbetet ska följa upp mobiliteten, i båda riktningarna, mellan högskolan och andra sektorer.</p><p class="hiq-p">Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2022 och den 1 februari 2023. En slutredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2024.<br/></p><p class="hiq-p"><a href="mailto:anna.torneke@uka.se">Kontakta Anna Törneke vid frågor om mobilitet mellan högskolan och andra sektorer.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_65d4f9f4184f586d9521787"><div id="Uppfoljningavmalforantalexaminaandelbitradandelektorerochrekryteringavprofessorer"><!-- Uppföljning av mål för antal examina, andel biträdande lektorer och rekrytering av professorer --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_65d4f9f4184f586d9521787 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Uppföljning av mål för antal examina, andel biträdande lektorer och rekrytering av professorer</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Universitetskanslersämbetet ska följa upp och utvärdera utfallet av de mål som lärosätena har för könsfördelning bland nyrekryterade professorer), antal examina och andelen biträdande lektorer. Universitetskanslersämbetet ska även ta fram underlag gällande lärosätesvisa målnivåer för perioden 2025–2028 inom ovanstående områden.</p><p class="hiq-p"><a href="mailto:julia.elenas@uka.se">Kontakta Julia Elenäs </a><a href="mailto:julia.elenas@uka.se">för frågor om mål för examina</a><a href="mailto:julia.elenas@uka.se">.</a></p><p class="hiq-p"><a href="mailto:helena.wintgren@uka.se">Kontakta Helena Wintgren för för frågor om mål för biträdande lektorer och nyrekryterade professorer.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_65d4f9f4184f586d9521793"><div id="Uppfoljningavvisstidsanstallningar"><!-- Uppföljning av visstidsanställningar --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_65d4f9f4184f586d9521793 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Uppföljning av visstidsanställningar</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Universitetskanslersämbetet ska följa upp andelen visstidsanställningar vid universitet och högskolor.</p><p class="hiq-p">Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2022 och den 1 februari 2023. En slutredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2024.<br/></p><p class="hiq-p"><a href="mailto:eva.stening@uka.se">Kontakta Eva Stening vid frågor om uppföljning av visstidsanställningar.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_3264ecc518504f30d5440"><div id="Uppfoljningavetableringpaarbetsmarknaden"><!-- Uppföljning av etablering på arbetsmarknaden --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_3264ecc518504f30d5440 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Uppföljning av etablering på arbetsmarknaden</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">I UKÄ:s uppgift att följa och redovisa examinerades etablering på arbetsmarknaden ingår att följa etableringen av personer med utländsk utbildning som genomgått kompletterande utbildningar. De kompletterande utbildningar som ingått i regeringens särskilda satsningar ska särredovisas.</p><p class="hiq-p">Detta är ett återkommande uppdrag. Pågående uppdrag ska redovisas till regeringen senast den 1 mars 2023.</p><p class="hiq-p"><a href="mailto:anna.bengtsson@uka.se">Kontakta Anna Bengtsson vid frågor om uppföljning av etablering på arbetsmarknaden.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_3264ecc518504f30d5442"><div id="UppfoljningavEuropeanGraduateTrackingInitiative"><!-- Uppföljning av European Graduate Tracking Initiative --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_3264ecc518504f30d5442 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Uppföljning av European Graduate Tracking Initiative</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Universitetskanslersämbetet ska följa och samordna arbetet med European Graduate Tracking Initiative.</p><p class="hiq-p">Uppdraget ska senast rapporteras den 1 mars 2023.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_3264ecc518504f30d544c"><div id="Uppfoljningavsommarkurser"><!-- Uppföljning av sommarkurser --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_3264ecc518504f30d544c .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Uppföljning av sommarkurser</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ har i uppdrag att göra en uppföljning av regeringens ökade satsning på sommarkurser (U2019/04118/UH). Uppdraget har förnyats och redovisas 15 juni 2022.</p><p class="hiq-p">Tidigare uppdraget redovisades till regeringen den 15 juni 2020.</p><p class="hiq-p"><a href="mailto:gunnar.soderman@uka.se">Kontakta Gunnar Söderman vid frågor om uppföljning av sommarkurser.</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_4273e459186978c74693a2"><div id="Oversynavforordningomredovisningavstudiermedmera"><!-- Översyn av förordning om redovisning av studier, med mera --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_4273e459186978c74693a2 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Översyn av förordning om redovisning av studier, med mera</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">I maj 2022 fick UKÄ ett regeringsuppdrag som går ut på att göra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor. Förordningen innehåller bland annat bestämmelser om registrering av uppgifter av studier inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid statliga universitet och högskolor, samt framställning av personalstatistik. I uppdraget ingår att:</p><ul><li>inventera vilka problem berörda myndigheter har med tillämpningen av förordningen</li><li>bedöma vilka ändringar som är nödvändiga för att förordningen ska kunna tillämpas av berörda myndigheter på ett ändamålsenligt sätt</li><li>bedöma hur förordningen kan ges en modernare och mer teknikneutral utformning</li><li>bedöma om enskilda utbildningsanordnare bör omfattas av förordningen och vilka rättsliga förutsättningar som gäller för det</li><li>utreda om organisationer, företag eller andra privata aktörer, exempelvis studentbostadsförmedlingar, bör få tillgång till uppgifter i antagnings- och studieregistren genom direktåtkomst eller elektroniskt utlämnande på annat sätt</li><li>lämna nödvändiga författningsförslag och motivera dessa förslag.</li></ul><p class="hiq-p">I somras gav UKÄ de aktörer som är berörda av förordningen en möjlighet att skicka in synpunkter på förordningens utformning och tillämpning samt övriga önskemål. UKÄ har även bildat en referensgrupp med deltagare från Ladokkonsortiet, Statiska centralbyrån, Universitets- och högskolerådet, Sveriges universitets- och högskoleförbund samt Sveriges förenade studentkårer.</p><p class="hiq-p">UKÄ ska redovisa uppdraget till Utbildningsdepartementet genom att skicka in en delrapport med nödvändiga författningsförslag i de delar av uppdraget som rör antagningsregistret senast den 1 mars 2023, och en slutrapport senast den 31 december 2023.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.16a4f5f418697a725843b2/1677664137071/En%20%C3%B6versyn%20av%20best%C3%A4mmelserna%20om%20antagningsregister.pdf">Läs delrapporten: En översyn av bestämmelserna om antagningsregister – Delredovisning av ett regeringsuppdrag (rapport 2023:1)<span class="env-assistive-text"> Pdf, 889 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="mailto:sofia.tiberg@uka.se">Kontakta Sofia Tiberg vid frågor om uppdraget Översyn av förordning om redovisning av studier, med mera.</a></p></div></div> </div> </div> </div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_5618d184d17468c5526"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Jamstalldhetsintegrering">Jämställdhetsintegrering</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_2a2ae249185be5f310fcf3"><div id="Text"><!-- Text --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ integrerar ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet för att bidra till att de nationella jämställdhetspolitiska målen uppnås, i första hand delmålet om utbildning: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.</p><p class="hiq-p">Den stora merparten av den statistik som UKÄ samlar in är könsuppdelad. UKÄ strävar efter att i allt högre grad använda kön som en övergripande indelningsgrund, och att arbeta med jämställdhetsstatistik samt att integrera ett jämställdhetsperspektiv i våra analyser. Inom ramen för den juridiska tillsynen följer UKÄ upp att lärosätena följer bestämmelserna rörande jämställdhet i 4 kap. 5-6 §§ högskoleförordningen (1993:100). UKÄ tar också regelbundet fram rapporter om relevanta frågor på olika rättsliga områden, och i möjligaste mån integreras ett jämställdhetsperspektiv i det arbetet. I utvärderingsavdelningens arbete med kvalitetsgranskningar – lärosätesgranskningar, utbildningsutvärderingar och examenstillståndsprövningar – integreras ett jämställdhetsperspektiv konsekvent vad gäller utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande. På vilket sätt beskrivs närmare i de vägledningar som tagits fram på avdelningen och finns publicerade på www.uka.se.</p><p class="hiq-p">Regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter har utvärderats av Statskontoret och UKÄ är en av de myndigheter som studerats närmare. Rapporterna, som publicerades 2018 och 2019, finns att ladda ner på Statskontorets webbplats.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.6c63f1051842ca8221ae91/1667225122012/2018-02-20-delredovisning-UKAs-arbete-jamstalldhetsintegrering.pdf">Läs Delredovisning av UKÄ:s arbete med jämställdhetsintegrering – lämnad till regeringen i februari 2018<span class="env-assistive-text"> Pdf, 282 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.6c63f1051842ca8221ae94/1667225188040/Redovisning%20till%20regeringen%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhetsintegrering.pdf">Läs mer om UKÄ:s inriktning för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025<span class="env-assistive-text"> Pdf, 238 kB.</span></a></p></div></div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_c970153188b9e8534c84"><div id="Text1"><!-- Text 1 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Namndstod">Nämndstöd</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_c970153188b9e8534c81"><div id="Text"><!-- Text --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ är så kallad värdmyndighet för Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) och Högskolans avskiljandenämnd (HAN). Detta innebär att UKÄ upplåter lokaler och sköter nämndernas administrativa, föredragande och handläggande uppgifter.</p><p class="hiq-p"><a href="https://www.onh.se/">Läs mer om Överklagandenämnden för högskolan på deras webbplats</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.han.se/">Läs mer om Högskolans avskiljandenämnd på deras webbplats</a></p></div></div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_5618d184d17468c5550"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Miljo">Miljö</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_5618d184d17468c5552"><div id="Brodtext"><!-- Brödtext --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ ska arbeta för en hälsosam och god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom en hållbar resursförbrukning.<br/><a href="/download/18.6c63f1051842ca8221ae9a/1667225279027/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20Milj%C3%B6arbete_%202021.pdf">Riktlinjer för miljö<span class="env-assistive-text"> Pdf, 447 kB.</span></a><br/></p></div></div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_5618d184d17468c55b4"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Annonsering">Annonsering</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_5618d184d17468c55b6"><div id="Brodtext"><!-- Brödtext --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ annonserar sina upphandlingar i Visma Tendsign.</p><p class="hiq-p"><a href="/om-oss/lediga-jobb">Lediga tjänster annonseras här på vår webbplats.</a></p></div></div>

Sidan uppdaterades den 14 juni 2023