Kvalitetssäkring

UKÄ gör fyra olika typer av granskningar för att säkra kvaliteten i den svenska högskolan. Granskningarna görs enligt en modell som togs fram i nära dialog med universiteten och högskolorna. 2023 reviderades UKÄ:s metoder för kvalitetssäkring.

Gemensamt ansvar

Centralt är att lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. Universitet och högskolor har ansvaret för kvaliteten i verksamheten och det avser såväl kontroll av kvalitet som kvalitetsutveckling. UKÄ:s uppgift är att säkerställa att lärosätena tar detta ansvar. Varje lärosäte ska följa kvaliteten genom att granska sina utbildningsprogram, kurser och forskningsverksamhet. Lärosätena ska också definiera och genomföra kvalitetshöjande åtgärder när det är nödvändigt.

Våra granskningar utgår ifrån högskolelagen, högskoleförordningen, regeringens skrivelse Kvalitetssäkring av högre utbildning (2015/16:76 bet. UbU9, rskr. 2015/16:155) och europeiska standarder för kvalitetssäkring, ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Granskningarna utgår också från de internationella riktlinjer för forskning som formuleras i Europeiska stadgan för forskare samt det nationella ramverk för kvalitetssäkring av forskning som utarbetats av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). 

Det nationella systemet för kvalitetssäkring består av fyra olika typer av granskningar:

Läs mer om granskning av lärosätenas kvalitessäkringsarbete.

Läs mer om prövning av examenstillstånd.

Läs mer om tematiska utvärderingar.

Läs mer om utbildningsutvärderingar.

Arbetet i samtliga fyra granskningarna utgår från kollegial bedömning. Det betyder att UKÄ tillsätter en oberoende extern bedömargrupp som får i uppdrag att genomföra den aktuella granskningen.

Läs mer om bedömare.

Principer för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa bidrar till enhetlighet mellan länder. De är ett viktigt komplement till bland annat de lagar och förordningar som styr lärosätenas verksamhet och spelar en viktig roll i UKÄ:s kvalitetssäkringssystem.

På efterfrågan har UKÄ översatt ESG till svenska. Översättningsarbetet har skett i samverkan med externa representanter för lärosäten och andra intressenter.

Läs Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG). Pdf, 181 kB.