Nyhet 8 januari 2024 Kl 11.17

Sökbeteende bidrar till den sociala snedrekryteringen till högskolan

Det har sedan länge konstaterats finnas en stor snedrekrytering till högskolan efter individers sociala bakgrund (mätt med den högst utbildade förälderns utbildningsnivå). Bättre förkunskaper är en förklaring till detta, men även sökbeteendet är en viktig faktor. Individer med högutbildade föräldrar söker till fler utbildningar och till fler lärosäten och ökar därmed sina chanser att bli antagna till högskolan.

I rapporten Sökbeteende bidrar till den sociala snedrekryteringen till högskolan undersöker vi andelen från respektive social bakgrund som blivit antagna till sökt utbildning. Vi finner ett starkt samband mellan andelen sökande som blir antagna till en högskoleutbildning och föräldrars utbildningsnivå – ju högre utbildning föräldrarna har, desto större andel av de sökande blir antagna. Bättre förkunskaper är en viktig förklaring till att sannolikheten att bli antagen till en högskoleutbildning är högre för individer med högutbildade föräldrar, men det är inte hela förklaringen. Även när vi kontrollerar för gymnasiebetyg så ser vi att sannolikheten att bli antagen är större för individer med högutbildade föräldrar. Det betyder att det finns en potential att öka andelen antagna med lågutbildade föräldrar utan att nivån på förkunskaperna i högskolan sänks.

 

Individer med högutbildade föräldrar söker bredare

Vi visar att sökande med högutbildade föräldrar söker till fler utbildningar och till fler lärosäten samt att de i högre utsträckning både söker till utbildningar med ett högt söktryck och utbildningar med ett lågt söktryck. Att andelen antagna ökar ju högre utbildning föräldrarna har, även när vi kontrollerar för betyg, skulle alltså kunna förklaras av att individer med högutbildade föräldrar söker bredare och därmed ökar sina chanser att bli antagna till högskolan.

Hur svårt det är att minska snedrekryteringen beror på vad som orsakar den. Att åtgärda skillnaderna i förkunskaper är svårt eftersom det skulle kräva att insatser sätts in tidigt i utbildningskedjan. Skillnaderna i sökbeteende skulle däremot kunna åtgärdas med mer direkta åtgärder, exempelvis via studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan, hjälp i samband med ansökan till högskolan eller förändringar i hur upplägget och informationen på ansökningssidan utformas.

Den 20 februari presenteras innehållet i denna rapport i frukostseminariet: Resultat från olika utredningar om Högskolan efter pandemin.

 

Anmäl dig till frukostseminariet.

Sidan publicerades den 8 januari 2024