Nyhet 28 mars 2024 Kl 11.23

Nationella systemet har stor inverkan på hur lärosätena fördelar resurser

Det nationella systemet för resurstilldelning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå har haft stor inverkan på hur lärosätena internt fördelar resurser. Det visar en ny fallstudie med fem lärosäten.

Universitet och högskolor tilldelas varje år stora resurser från staten. Statens anslag är bundna till de två verksamhetsområdena, utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Men i övrigt har lärosätena stor frihet att internt fördela och använda de anslagsmedel de fått sig tilldelade. Frågor om intern resursfördelning är strategiskt viktiga för lärosätena och har stor betydelse för deras utveckling. Samtidigt är det ett område som inte har undersökts i någon större utsträckning. Rapporten Om universitetens interna resursfördelning hoppas vi bidrar till en ökad kunskap om högskolans styrning och finansiering.

Undersökningen visar att det nationella systemet för resurstilldelning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå har haft stor inverkan på hur lärosätena internt fördelar resurser. De fem undersökta universiteten tillämpar visserligen delvis olika system för att internt fördela utbildningsmedel, men de ligger i allmänhet i linje med hur det nationella resurstilldelningssystemet fungerar. Det är ovanligt med omfördelningar i förhållande till de nationella ersättningsbeloppen när lärosätena fördelar medel på central nivå. Däremot visar undersökningen att det sker en omfördelning i relativt stor skala inom fakulteterna, när de fördelar medel vidare till institutionerna. Framför allt gör flera av de undersökta tekniska och naturvetenskapliga fakulteterna en fördelning som tar hänsyn till hur resursintensiv undervisningen är i olika ämnen och kurser.

Inom forskning och utbildning på forskarnivå har det nationella resurstilldelningssystemet inte haft samma tydliga genomslag i lärosätenas interna fördelning.

En tydlig slutsats som går att dra av undersökningen är att principerna som styr den nationella resurstilldelningen har stor betydelse för lärosätena. De påverkar vilka resurser som tillfaller olika områden och hur verksamheten styrs. Därmed blir det också viktigt att genomföra eventuella förändringar i de nationella resurstilldelningssystemen på ett genomtänkt sätt.

Sidan publicerades den 28 mars 2024

Etiketter: Ekonomi