Statistik 2 maj 2024 Kl 08.00

Fler postdoktorer bland högskolans personal

Sveriges universitet och högskolor hade 55 655 anställda 2023, mätt i heltidsekvivalenter. Det är en ökning med 606 anställda jämfört med året innan, vilket motsvarar en ökning med 1 procent. Det är den forskande och undervisande personalen som står för ökningen på total nivå, medan personalen med andra arbetsuppgifter minskat något. Det visar ny statistik om högskolans personal.

Den grupp som ökat mest i både antal och andelar sedan 2022 är de meriteringsanställda. En meriteringsanställning är en tidsbegränsad anställning som är avsedd att ge doktorsexaminerade möjlighet att meritera sig för en fortsatt karriär inom forskning och undervisning. De meriteringsanställda ökade med 551 anställda, vilket motsvarar en ökning med 15 procent. Inom gruppen meriteringsanställda är det framför allt postdoktorerna som ökat mycket det senaste året.

 

Bland personalen som inte främst arbetar med forskning eller undervisning är det bara administratörerna som ökat i antal. De ökade med 242 anställda jämfört med året innan, vilket motsvarar en 2-procentig ökning. Den tekniska personalen, bibliotekspersonalen och arvodisterna har istället minskat i antal.

För mer information se tabeller på SCB:s webbsida

Den 13 juni publiceras ett statistiskt meddelande om personal vid universitet och högskolor 2023.

Sidan publicerades den 2 maj 2024

Etiketter: Högskoleutbildning