Statistik 26 april 2024 Kl 14.00

Vanligare med kortare utlandsvistelser under forskarutbildningen

Knappt en tredjedel av dem som avlagt doktorsexamen 2022 genomförde delar av sin forskarutbildning utomlands. Korta utlandsvistelser på upp till tre månader var vanligast och framför allt utlandsvistelser kortare än en månad. Det visar ny statistik om internationell mobilitet i forskarutbildningen.

Av de 2 760 personer som avlade en doktorsexamen 2022 hade 810 doktorander genomfört delar av sin forskarutbildning utomlands, vilket motsvarar 29 procent av samtliga doktorsexaminerade. Det är en ökning med 1 procentenhet jämfört med året innan.

Kortare vistelser upp till tre månader är vanligast inom forskarutbildningen

Vanligast är utlandsvistelser kortare än tre månader. Cirka 570 doktorander som avlade en doktorsexamen 2022 har vistats utomlands sammanlagt mindre än tre månader, medan 210 doktorander har vistats utomlands minst tre månader. Utlandsvistelser kortare än tre månader har varit vanligast under perioden 2017–2022. Det finns inga stora könsskillnader bland doktorsexaminerade som vistades utomlands.

Betydligt fler stannade utomlands mindre än en månad

Cirka 370 doktorander som avlade en doktorsexamen 2022 stannade utomlands mindre än en månad – det motsvarar 46 procent av doktorsexaminerade 2022 som genomförde delar av sin forskarutbildning utomlands. Jämfört med året innan ökade antalet doktorsexaminerade med utlandsvistelser på mindre än en månad med 42 procent. Det var samtidigt en lägre andel som vistades utomlands längre än en månad jämfört med tidigare kohorter.

Under perioden 2017–2022 har antalet doktorander med avlagd doktorsexamen som har vistats utomlands längre än en månad minskat. Av doktorsexaminerade 2022 stannade cirka 410 doktorander utomlands längre än en månad, jämfört med 500 av dem som avlade doktorsexamen 2017.

Kort om undersökningen av internationell mobilitet på forskarnivå

Undersökningen genomförs sedan 2017 årligen av SCB på uppdrag av UKÄ. Uppgifter om utlandsvistelser (antal och längd), land för längsta sammanhängande utlandsvistelse och typ av mobilitet hämtas in från lärosätena. Uppgifterna samlas in retroaktivt för doktorsexaminerade respektive år. Både svenska och utländska doktorander ingår i undersökningen.

Sidan publicerades den 26 april 2024