Statistik 28 mars 2024 Kl 10.36

Andelen inaktiva studenter ökar något

Ökningen av andelen inaktiva studenter har främst skett på fristående kurser. Högst andel inaktiva helårsstudenter hade det teologiska och det humanistiska området visar en rapport från UKÄ.

Vartannat år publicerar UKÄ en rapport om inaktiva studenter. De senaste siffrorna visar att de senaste två läsåren har andelen inaktiva studenter i högskolan ökat med 0,6 procentenheter till 9,3 procent under läsåret 2022/23.

– En av UKÄ:s uppgifter är att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor, att ”hålla koll på” och granska inaktiva studenter är ett exempel på den granskningen. Rapporterna om inaktiva studenter är ett återkommande regeringsuppdrag sedan 2015 års regleringsbrev, berättar Gunnar Söderman som tagit fram årets rapport.

Andelen inaktiva studenter på program var 4,5 procent vilket är relativt oförändrat jämfört med de senaste fyra läsåren. Ökningen av andelen inaktiva studenter har främst skett på fristående kurser, där andelen inaktiva studenter tidigare legat kring 22 procent. De senaste två läsåren har den ökat och var 25,5 procent under läsåret 2022/23.

Andelen inaktivitet varierar även mellan olika utbildningsområden och lärosäten. Högst andel inaktiva helårsstudenter hade det teologiska och det humanistiska området. Lägst andel inaktiva studenter fanns inom områdena medicin, teater och verksamhetsförlagd utbildning.

Profilering påverkar

Lärosätenas profilering och inriktning medför variationer mellan utbildningsområden vilken i sin tur påverkar andelar inaktiva helårsstudenter vid lärosätena. Vid lärosäten som inriktat sig på program är andelen inaktiva studenter lägre än vid lärosäten där andelen fristående kurser är högre.

– Det är lite överraskande att andelen inaktiva studenter har ökat så pass mycket på fristående kurser. Det är också värt att nämna att så länge vi har granskat inaktiva studenter på UKÄ har alltid andelen inaktiva studenter bland män varit högre än bland kvinnor, så är det även i år, avslutar Gunnar.

Ladda ned rapporten Uppföljning av studenters aktivitet på kurs Pdf, 699 kB.

Ladda ner tabellunderlaget till Uppföljning av studenters aktivitet på kurs Excel, 318 kB.

Vad är inaktiva studenter?

Med inaktiva studenter menar vi i rapporten de studenter som inte har någon registrerad aktivitet i det studieadministrativa systemet Ladok på en kursregistrering. Aktiviteten bland studenter mäts som antalet helårsstudenter vilkas kursregistreringar inte resulterat i några tagna högskolepoäng inom två terminer.

Sidan publicerades den 28 mars 2024