Nyhet 21 december 2023 Kl 11.00

Slutredovisning av regeringsuppdraget att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor

I maj 2022 fick UKÄ ett uppdrag av regeringen att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor. Förordningen innehåller bestämmelser som bland annat styr lärosätenas studieregister (i huvudsak Ladok) och Universitets- och högskolerådets antagningsregister (NyA).

Ladok och NyA är system som används av lärosäten, studenter och sökande till högskoleutbildning. UKÄ är medvetet om att dessa system anses vara välfungerande och effektiva av användarna men det finns en juridisk problematik som behöver tydliggöras och hanteras.

UKÄ har för sitt arbete haft en referensgrupp som bestått av företrädare för Ladokkonsortiet, Statistiska centralbyrån (SCB), Universitets- och högskolerådet (UHR), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) samt Sveriges förenade studentkårer (SFS). I många frågor har referensgruppen inte haft några invändningar mot UKÄ:s bedömningar. Referensgruppen har dock invänt mot att UKÄ inte har föreslagit direktåtkomst för lärosätena till NyA och till varandras studieregister (Ladok), och att UKÄ inte heller har föreslagit ett gemensamt studieregister för samtliga lärosäten.

UKÄ har förståelse för referensgruppens invändningar men måste hålla sig inom regeringsuppdragets ramar. Uppdraget från regeringen har inneburit att UKÄ ska se över förordningens bestämmelser men inte föreslå ändringar i annan lagstiftning. UKÄ har dock pekat på lösningar för regeringen som skulle kunna utredas vidare:

 • När det gäller möjligheten för lärosätena att få direktåtkomst till NyA (det vill säga att på egen hand söka efter uppgifter) har UKÄ bland annat pekat på att de statliga lärosätenas uppgifter skulle kunna utvidgas så att de, tillsammans med UHR, ska samordna antagningen. Vidare att de enskilda utbildningsanordnarna skulle kunna få direktåtkomst om en så kallad sekretessbrytande bestämmelse infördes i offentlighets- och sekretesslagen.
 • När det gäller direktåtkomst för lärosätena till varandras studieregister påpekar UKÄ att en sådan direktåtkomst skulle innebära att lärosätena får tillgång till ett stort antal uppgifter om studenter som de inte har behov av (så kallad överskottsinformation). En bedömning måste därför göras av vilket intresse som väger över; risken för den personliga integriteten som anses följa av direktåtkomst eller lärosätenas behov av uppgifter. UKÄ anser att lärosätenas behov inte kan anses väga över och föreslår därför inte direktåtkomst för lärosätena till varandras studieregister. Lärosätena kommer dock som tidigare kunna ta del av uppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst.
 • När det gäller möjligheten för samtliga lärosäten att ha ett gemensamt studieregister har UKÄ pekat på att det måste utredas vem som skulle vara ansvarig för ett sådant register och hur detta skulle regleras och tillämpas i praktiken.

UKÄ delredovisade regeringsuppdraget den 28 februari 2023 genom delrapporten ”En översyn av bestämmelserna om antagningsregister”. Delrapporten rör Universitets- och högskolerådets antagningsregister (4 kap.). UKÄ slutredovisar nu regeringsuppdraget genom slutrapporten ”En översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor”. Slutrapporten rör främst högskolornas studieregister (2 kap.) och SCB:s universitets- och högskoleregister (3 kap.).

Läs slutrapporten: En översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor – Slutredovisning av ett regeringsuppdrag (rapport 2023:22). Pdf, 1 MB.

Läs delrapporten: En översyn av bestämmelserna om antagningsregister – Delredovisning av ett regeringsuppdrag (rapport 2023:1). Pdf, 889 kB.

Slutrapporten innehåller i korthet följande överväganden och förslag:

2 kap. Studieregister

UKÄ utgår från följande utgångspunkter:

 • UKÄ lämnar inget förslag om att enskilda utbildningsanordnare ska omfattas av förordningen.
 • UKÄ lämnar inget förslag om gemensamt studieregister för samtliga lärosäten.
 • UKÄ lämnar inget förslag om direktåtkomst för lärosäten till varandras studieregister.

UKÄ:s författningsförslag innehåller bland annat följande:

 • Kompletteringar och förtydliganden som rör uppgifter om studenter (2 kap. 4–6 §§).
 • Utökade möjligheter till elektroniskt utlämnande av uppgifter på annat sätt än genom direktåtkomst, exempelvis till Migrationsverket och organisationer som förmedlar bostäder till studenter (2 kap. 8 §).
 • Nya paragrafer om tilldelning av behörigheter och åtkomstkontroll (2 kap. 10 och 11 §§).

3 kap. Rapportering för officiell statistik

UKÄ utgår från följande utgångspunkter:

 • SCB har uppgett att uppgifter om personal utgör en del av universitets- och högskoleregistret.
 • SCB har framhållit att även enskilda utbildningsanordnare skickar in uppgifter till SCB om studenter, doktorander och personal.
 • SCB har föreslagit att SCB kan få utökad föreskriftsrätt och att samrådsskyldigheten för SCB delvis bör förändras.

UKÄ:s författningsförslag innehåller bland annat följande:

 • Justeringar och förtydliganden i paragraferna som rör uppgifter om studenter (3 kap. 4 §), doktorander (3 kap. 8 §) och personal (3 kap. 9 §).
 • Kompletteringar och ändringar i paragrafen om närmare föreskrifter (3 kap. 10 §).

Sidan publicerades den 21 december 2023

Etiketter: Regeringsuppdrag