Nyhet 11 december 2023 Kl 14.12

Smidig övergång från högskola till arbetsmarknad för de flesta – men stora skillnader mellan olika utbildningar

För de allra flesta som tar en examen vid svenska högskolor och universitet är övergången från studier till att etablera sig på arbetsmarknaden relativt smidig. Däremot syns skillnader i etablering baserat på examina och ämnesinriktningar, enligt en ny rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ som undersökt etableringsgraden bland personer som tagit examen läsåren 2015/16–2019/20.

Av de som tog en examen läsåret 2019/20 hade 84 procent etablerat sig på arbetsmarknaden ett år efter examen.

Allra högst etableringsgrad finns bland utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet, social omsorg, pedagogik och lärarutbildning samt civilingenjörsutbildning.

– Bland många av de här utbildningarna är det arbetskraftsbrist, och enligt statistikmyndigheten SCB:s och våra prognoser kommer bristen bestå de närmaste åren, berättar Louisa Vogiazides, utredare på Universitetskanslersämbetet och författare till rapporten.

Bristen på arbetskraft gäller exempelvis förskollärare, grundskollärare med inriktning mot arbete i fritidshem, yrkeslärare, biomedicinska analytiker, specialistsjuksköterskor och barnmorskor.

Generella examina inom humaniora och konst hade en klart lägre etableringsgrad - bara drygt hälften av de examinerade läsåret 2019/20 var etablerade på arbetsmarknaden ett år efter examen. Och det här överskottet förväntas bestå enligt prognoserna, berättar Louisa Vogiazides.

Kontinuerlig utveckling av befintliga och nya program behövs

– Samhällets stora behov av kompetens på olika områden innebär att både befintliga och nya utbildningar kontinuerligt behöver utvecklas. Att vissa utbildningsprogram leder till en svag eller osäker ställning på arbetsmarknaden efter studierna innebär också att det bör finnas ett visst utrymme för lärosätena att med stöd av vårt underlag ytterligare anpassa sitt utbildningsutbud, säger Annika Pontén, avdelningschef för Universitetskanslersämbetets analysavdelning.

Lönar det sig att fortsätta studera på avancerad nivå?

I rapporten har Louisa Vogiazides också undersökt skillnader i etableringsgrad mellan de som har en examen på grundnivå, och de som har en examen på avancerad nivå.

– Vi har ett intressant resultat som visar att en generell examen på avancerad nivå inte alltid leder till en säkrare etablering på arbetsmarknaden. Personer med grundutbildning har generellt samma etableringsgrad som de som har en examen på avancerad nivå, med två undantag. Undantagen gäller lärarutbildningar och hälso- och sjukvårdsutbildningar, där en examen på avancerad nivå kan vara till ens fördel för att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Louisa Vogiazides.

Coronapandemin hade en begränsad effekt på etableringen

Rapporten visar också att coronapandemin inte har haft någon stor effekt på etableringen på arbetsmarknaden.

– Pandemins begränsade effekt på etableringen kan till viss del förklaras av att det var fler studenter som valde att fortsätta studera även efter avslutad examen än innan pandemin, istället för att stå till arbetsmarknadens förfogande, berättar Louisa Vogiazides.

Sidan uppdaterades den 2 januari 2024