Nyhet 13 september 2023 Kl 13.23

Arbetet med att utvärdera samverkan igång

Svenska lärosäten har under många år och på olika sätt samverkat med det omgivande samhället och sedan 1997 finns samverkan inskrivet i högskolelagen. UKÄ har fått i uppdrag att utvärdera universitets och högskolors samverkan, ett första steg i arbetet är en förstudie som nu är klar.

Lärosätenas samverkan med det omgivande samhället är ett stort och diversifierat område som kan se olika ut beroende på lärosätenas profilområde, ämnesområden och samverkansparter. I december 2022 fick UKÄ i uppdrag av regeringen att göra en utvärdering av universitets och högskolors samverkan. Uppdraget genomförs som en tematisk utvärdering som kommer att redovisas senast den 31 oktober 2024.

Förstudie klar

Arbetet har inletts med en förstudie där projektgruppen tittat närmare på analyser, utvärderingar, rapporter och statistik om samverkan som producerats vid UKÄ och andra myndigheter. Gruppen har också samlat in kunskap och erfarenheter från UKÄ:s referensgrupper och en rådgivande grupp. Förstudien används i arbetet med att utforma utvärderingen.

– Vi genomför en förstudie för att hitta rätt utvärderingsfokus, för att utforma en utvärdering som är relevant, träffsäker och resurseffektiv. Många olika aktiviteter och aktörer är involverade i lärosätenas arbete med samverkan. Det innebär att vi måste göra ett urval och hitta de aspekter som är viktigast att fokusera i utvärderingen. Förstudien hjälper oss med det. Dialogerna och samarbetet med den rådgivande gruppen har utgjort ett väldigt bra stöd, säger projektledare Anna Lundberg.

Samverkan inget nytt

Förstudien innehåller bland annat en historisk översikt. I den blir det tydligt att samverkan inte är något nytt, men beroende på uppdrag och roll i samhället har lärosätenas samverkan formats på lite olika sätt, vilket har satt spår som präglar verksamheten in i vår tid.

– Detta mångfacetterade landskap är viktigt att försöka fånga in, vad det innebär i form av styrkor och utmaningar. Det är också viktigt att få med olika typer av verksamhet i utvärderingen, både lärosätenas strategiska arbete med samverkan och utförandet som sker i kärnverksamheten, som en del av forskning och utbildning.

Nästa steg i projektet är en vägledning som i princip är klar och inom kort kommer att skickas ut till de lärosäten som ska utvärderas.

– Vi förbereder också sammansättningen av en bedömargrupp utifrån de nomineringar som kommit in från lärosäten, SFS och det omgivande samhället. Vi har upptaktsmöte den 10 november. Jag ser fram emot det, avslutar Anna.

Läs mer omden tematiska utvärderingen om samverkar och förstudien

Sidan publicerades den 13 september 2023