Nyhet 29 augusti 2023 Kl 13.03

Lärdomar av omställningen till distansundervisning under coronapandemin

Nu finns en ny rapport med fokus på att öka kunskapen om hur omställningen till distansundervisning under coronapandemin påverkade undervisning och examination vid universitet och högskolor. Studien som ligger bakom rapporten fokuserar på lärdomar som kan vara till nytta för utformningen av framtidens utbildningar.

Några av lärdomarna från omställningen till distansundervisningen:

  • Det är viktigt med en helhetssyn på planering och genomförande av utbildningar. Det är viktigt att väga in hela studenterfarenheten i planering och genomförande av distansutbildningar, exempelvis genom att vidareutveckla studentstöd och studiesociala aktiviteter inom utbildningarna.
  • Hybridlösningar och hybridutbildningar verkar vara här för att stanna. Samtidigt framgår att såväl distans- som hybridutbildningar kräver både teknisk och pedagogisk kompetens för att bli bra. Det är viktigt att distansdeltagande prioriteras lika mycket som campusdeltagande i hybridutbildningar och att upplägget anpassas efter vad som är lämpligt för den aktuella utbildningen.
  • Lärosätenas identitet och profil kan få betydelse för framtidens utbildningar. Lärosäten som identifierar sig som campuslärosäten kan behöva arbeta med att skapa en campusmiljö som i högre grad öppnar för flexibilitet och digitala inslag i utbildningarna. Lärosäten som identifierar sig mer som distanslärosäten kan istället behöva utveckla arbetet med att skapa förutsättningar för studiesociala kontakter inom utbildningarna.
  • Den snabba utvecklingen av undervisningsformer som den digitala utvecklingen öppnar upp för innebär också utmaningar med att kategorisera utbildningarna. Begreppet distansutbildning är för brett för att generalisera kring och utan korrekta definitioner blir det exempelvis svårt att följa upp utvecklingen av utbildningarna i framtiden. För lärosätena handlar det samtidigt om att tydligt kunna kommunicera sina utbildningsutbud till studenter.

Läs rapporten Lärdomar av omställningen till distansundervisning under coronapandemin. Pdf, 653 kB.

Sidan publicerades den 29 augusti 2023

Etiketter: Coronapandemin