Jämställdhet i statistiken

UKÄ ansvarar för den officiella statistiken på högskoleområdet och arbetar efter riktlinjen om att all officiell statistik ska vara könsuppdelad. Statistiken publiceras löpande i UKÄ:s statistikdatabas, Högskolan i siffror, och i statistiska meddelanden, rapporter och analyser.

Se statistik i statistikdatabasen Högskolan i siffror .

Betydligt fler kvinnor än män studerar på högskolan

Det är betydligt fler kvinnor än män som studerar på grundnivå och avancerad nivå i högskolan. Kvinnorna har varit i majoritet bland studenterna i högskolan sedan slutet av 1970-talet. Höstterminen 2022 var 61 procent av de registrerade studenterna kvinnor medan 39 procent var män. Skillnaden mellan andelen kvinnor och män har ökat under perioden, från 4 procentenheter vårterminen 1977 till 22 procentenheter höstterminen 2022.


Kvinnor och män studerar olika utbildningar och olika ämnen

Kvinnor och män studerar i stor utsträckning inom skilda ämnen och på olika utbildningar, det gäller såväl på grundnivå och avancerad nivå som på forskarnivå. Det leder både till en könssegregerad arbetsmarknad och till att kvinnor och män delvis forskar inom olika ämnen.

Nästan alla yrkesexamensprogram har en sned könsfördelning. Vissa förändringar har dock skett över tid. Om vi ser till de största yrkesexamensprogrammen har könsfördelningen blivit mindre ojämn på de manligt dominerade utbildningarna till civilingenjör och högskoleingenjör men däremot inte på de kvinnligt dominerade utbildningarna till sjuksköterska och socionom. På utbildningen till civilingenjör har andelen kvinnor ökat från 24 procent 1997 till 32 procent 2022, medan andelen män har minskat från 76 procent 1977 till 68 procent 2022.

Även på generella program och konstnärliga program studerar fler kvinnor än män.

Kvinnor tar examen snabbare än män

Kvinnor har en högre genomströmning än män. Det är en större andel kvinnor än män som tar en examen inom normalstudietiden, men skillnaden har minskat över tid. Läsåret 2021/2022 var det 66 procent av kvinnorna och 62 procent av männen på yrkesexamensprogram som hade avlagt examen inom den nominella studietiden (antal högskolepoäng i examen) + en termin.

 

Jämn könsfördelning i forskarutbildningen

Höstterminen 2022 var det något fler kvinnor än män bland doktoranderna. Det var andra året i rad det var fler kvinnor än män.

 

Könsfördelningen varierar i personalen

Även könsfördelningen bland personalen i högskolan varierar. Professorerna är den minst jämställda personalkategorin, men andelen kvinnor ökar. År 2001 var könsfördelningen bland professorer 14 procent kvinnor och 86 procent män, medan motsvarande fördelning 2022 var 31 procent kvinnor och 69 procent män.


För att bidra till en ökning av andelen kvinnor bland professorerna har regeringen satt upp lärosätesspecifika mål för rekryteringen av kvinnliga professorer.

Anställningskategorin meriteringsanställningar utgörs av tidsbegränsade anställningar som är avsedda att ge doktorsexaminerade möjlighet att meritera sig för en fortsatt karriär inom forskning och undervisning. Det finns tre olika typer av meriteringsanställningar; postdoktorer, biträdande lektorer och forskarassistenter. År 2001 var 40 procent kvinnor och 60 procent män bland de meriteringsanställda och 2022 var andelen kvinnor 45 procent och andelen män 55 procent.

 

Aktuellt om jämställdhet

Störst skillnad mellan kvinnors och mäns direktövergång till högskolan i Uppsala, Örebro och Värmlands län

Skillnaden mellan i vilken utsträckning kvinnor och män påbörjar högskolestudier direkt efter gymnasiet, så kallad direktövergång till högskolan, varierar stort mellan länen. I samtliga län har kvinnor en högre direktövergång. Störst skillnad mellan könen finner vi i Uppsala län, Örebro län och Värmlands län där skillnaden mellan könen uppgick till 8 procentenheter. Lägst skillnad har Västerbottens län där det enbart skiljde en dryg procentenhet mellan kvinnors och män direktövergång till högskolestudier.

Läs mer i den statistiska analysen Rekrytering till högskoleutbildning - i riket och per län och kommun 2022.

Social snedrekrytering

Sedan lång tid tillbaka följer den sociala snedrekryteringen till högskolan samma mönster: ju högre utbildning föräldrarna har, desto vanligare är det att man börjar studera på högskolan. Det gäller både kvinnor och män. Övergången till högskolan är dock högre för kvinnor än för män i alla sociala grupper.

Den sociala sammansättningen varierar dock mellan olika utbildningar. Exempelvis har läkarprogrammet och psykologprogrammet en stor andel nybörjare med högutbildade föräldrar, medan andelen med högutbildade föräldrar är betydligt lägre på yrkeslärarprogrammet och förskollärarprogrammet. Program med en stor andel kvinnor. Eftersom kvinnor och män delvis studerar på olika typer av utbildningar, innebär skillnaden i social sammansättning mellan olika utbildningar att kvinnors och mäns sociala sammansättning skiljer sig åt i högskolan som helhet. Bland högskolenybörjarna läsåret 2021/22 hade 41 procent av kvinnorna och 50 procent av männen högutbildade föräldrar.

Läs mer i rapporten Social snedrekrytering till högskolan i historiskt perspektiv – statistisk uppföljning av medborgare som föddes 1956–1993.

Sidan uppdaterades den 29 maj 2024