Statistik 26 mars 2024 Kl 09.00

Antalet högskolenybörjare med svensk bakgrund minskar

Nu finns nya tabeller med officiell statistik om svensk och utländsk bakgrund bland studenter och doktorander. Läsåret 2022/23 började nästan 66 000 högskolenybörjare vid svenska universitet och högskolor. Av dem hade 70 procent svensk bakgrund och 30 procent hade utländsk bakgrund.

Jämfört med föregående läsår minskade antalet högskolenybörjare med svensk bakgrund med nästan 3500 personer, medan antalet med utländsk bakgrund minskade med knappt 400 personer.

Sett över en tioårsperiod har antalet nybörjare med utländsk bakgrund ökat, om än avtagande i slutet av perioden. Under samma period har antalet med svensk bakgrund minskat fram till och med läsåret 2017/18. Läsåret 2020/21 påverkades av pandemin och det var en ovanligt stor ökning av antalet nybörjare det året, ökningen var större bland nybörjare med svensk bakgrund. Det är även i den gruppen antalet nybörjare minskar tydligast efterföljande läsår. Antalet nybörjare är fortfarande högre än vad det var 2017/18.

 

Försvarshögskolan har störst andel nybörjare med svensk bakgrund

Läsåret 2022/23 hade Försvarshögskolan störst andel högskolanybörjare med svensk bakgrund och Sveriges lantbruksuniversitet hade den näst största andelen – 89 respektive 85 procent. Röda Korsets Högskola och Marie Cederschiöld högskola hade istället störst andel högskolanybörjare med utländsk bakgrund – 54 respektive 41 procent. Jämförelsen avser lärosäten med minst 200 nybörjare.

Definition av svensk och utländsk bakgrund

Med svensk bakgrund avses personer födda i Sverige med minst en inrikes född förälder. Med utländsk bakgrund avses personer som är utrikes födda samt personer som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. I båda grupperna ska personerna vara folkbokförda i Sverige, det vill säga inresande studenter ingår inte.

 

Definition av högskolenybörjare och nybörjare
vid viss högskola

Med högskolenybörjare avses en person som för första gången är registrerad i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå i Sverige. Med nybörjare vid viss högskola (högskolanybörjare) avses en person som för första gången är registrerad vid ett visst lärosäte på grundnivå eller avancerad nivå.

Sidan publicerades den 26 mars 2024

Etiketter: Student