Statistik 30 november 2023 Kl 08.00

Kraftig ökning av antalet utbytesstudenter

Idag, den 30 november, publiceras ett statistiskt meddelande om internationell studentmobilitet på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2022/23. Rapporten innehåller ny statistik om utresande studenter samt även mer fördjupade beskrivningar och jämförelser av den officiella statistiken om inresande studenter som publicerades den 19 oktober.

Större ökning av inresande än utresande studenter

Totalt studerade nästan 41 700 inresande studenter vid de svenska lärosätena läsåret 2022/23. Det är en ökning med drygt 1 900 studenter, eller 5 procent, jämfört med läsåret innan. Samtidigt studerade drygt 20 900 svenskar utomlands, vilket var en ökning med 4 procent jämfört med läsåret 2021/22. Medan antalet inresande studenter i stort sett ökar för varje år så fortsätter antalet utresande studenter att minska över tid och är fortfarande på en lägre nivå jämfört med läsåren innan pandemin.

 

Kraftig ökning av antalet utbytesstudenter

Bland både inresande och utresande studenter är det främst antalet utbytesstudenter, vilka minskade kraftigt under pandemin, som har ökat det senaste läsåret. Läsåret 2022/23 ökade antalet utresande utbytesstudenter med 28 procent till nästan 7 300 studenter, vilket är ungefär lika många som innan pandemin. Under samma period ökade antalet inresande utbytesstudenter med 12 procent och motsvarar nu drygt 13 000 studenter.

Läsåret 2022/23 har antalet inresande freemover-studenter, de som ordnar sina utlandsstudier på egen hand, ökat med 2 procent jämfört med föregående läsår och är nu drygt 28 700. Trenden bland de utresande freemover-studenterna har däremot varit nedåtgående under en längre period. Det senaste läsåret minskade antalet utresande freemover-studenter med 5 procent och motsvarar nu drygt 13 700 studenter, vilket är det lägsta antalet på över 20 år.

Mest populärt att studera i Europa och Nordamerika

Majoriteten av de utresande studenterna studerade i Europa under läsåret 2022/23. Även Nordamerika och i synnerhet USA lockade många svenska studenter. USA och Storbritannien var de enskilt största mottagarländerna läsåret 2022/23. Därefter följde Nederländerna, Frankrike och Spanien. De fem länderna tog tillsammans emot 43 procent av alla studenter som reste ut från Sverige.

Studenternas val av länder har förändrats över tid. Under de senaste tio läsåren har Storbritannien och USA tappat många utresande från Sverige, medan antalet till bland annat Lettland, Nederländerna och Italien har ökat.

Flest nya inresande från EU/EES och Schweiz

Av de nästan 41 700 inresande studenterna var det drygt 25 500 studenter som för första gången studerade vid svensk högskola. Läsåret 2022/23 kom drygt 12 000 av de nya inresande studenterna från länder inom EU/EES och Schweiz och knappt 9 300 från länder utanför EU/EES och Schweiz. Jämfört med föregående läsår har både antalet från länder inom EU/EES och utanför ökat.

Av de nästan 12 800 inresande utbytesstudenter som var nybörjare i svensk högskoleutbildning läsåret 2022/23 kom 76 procent från Europa. Därefter följde Asien med 13 procent. De enskilt största länderna var Tyskland, Frankrike och Spanien.

Bland de inresande freemover-studenterna kom 31 procent av de nästan 12 800 nybörjarna från Asien. Därefter följde EU/EES och Schweiz med 23 procent. De enskilt största länderna var Indien, Kina och Tyskland.

Mer jämn könsfördelning bland inresande än utresande studenter

Könsfördelningen var något jämnare bland inresande än utresande studenter läsåret 2022/23. Bland inresande studenter var 55 procent kvinnor och 45 procent män. Motsvarande andelar bland utresande studenter var 59 procent kvinnor och 41 procent män.

Sidan publicerades den 30 november 2023