Juridisk tillsyn 19 februari 2024 Kl 10.25

Uppföljning av rapporten om examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön

År 2022 har regeringen gett UKÄ i uppdrag att stärka det arbete som universitet och högskolor gör för att säkerställa en likvärdig hantering av examensbevis vid byte av juridiskt kön. Uppdraget redovisas i en ny rapport: Likvärdig hantering av examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön – Redovisning av ett regeringsuppdrag.

Uppdraget följer upp ett tidigare regeringsuppdrag som redovisades av UKÄ till regeringen år 2021.

Inom ramen för uppdraget har vi skickat ett antal enkätfrågor till några utvalda lärosäten. De allra flesta lärosäten har svarat att de inte har några invändningar mot UKÄ:s rapport från 2021, men några lärosäten har lämnat synpunkter på UKÄ:s bedömningar i den tidigare rapporten. Flera lärosäten har påpekat att ett nytt datum i det nya examensbeviset och en uppgift i det nya examensbeviset om att det ersätter ett tidigare examensbevis riskerar att leda till frågor som den berörda personen kan uppleva som obekväma ur integritetssynpunkt.

UKÄ vidhåller i flera olika frågor våra bedömningar som gjordes i den tidigare rapporten från 2021, bland annat att det inte finns någon möjlighet att bakdatera ett nytt examensbevis och att ett nytt examensbevis bör innehålla en uppgift om att det nya examensbeviset ändrar och ersätter ett tidigare utfärdat examens­bevis. De tidigare bedömningarna utgick dock från förutsättningen att det utfärdade examensbeviset är själva beslutet i examensärendet. Ladoks nya nationella lösning för digitala examensbevis ändrar delvis förutsättningarna.

Utveckling av Ladok

När det gäller digitala examensbevis pågår för närvarande ett nationellt projekt hos Ladokkonsortiet. Projektet utvecklar funktionalitet för att hantera digital examen. Funktionaliteten utgår från att det är beslutet om examen som är det centrala – inte examensbeviset (bevisdokumentet). Beslutet om examen fattas och sparas digitalt i Ladok. Utifrån det beslutet kan ett examensbevis produceras. Examensbeviset är alltså en representation av det digitala beslut som fattats i Ladok. Det här innebär att andra förutsättningar kommer att gälla för examensbevisen i nya Ladok än de förutsättningar som gällde i rapporten från 2021. Problemet med att den enskilde riskerar att få obekväma frågor, till exempel om det nya datumet på examensbeviset, kvarstår dock.

UKÄ bedömer att en utveckling av Ladok på sikt kan öppna nya möjligheter att lösa problemen med uppgifter i nya examensbevis som kan leda till frågor till den enskilde som är känsliga ur integritetssynpunkt. En möjlig lösning kan vara att vissa uppgifter som är nödvändiga att dokumentera för lärosätet men som kan leda till obekväma frågor för den enskilde enbart redovisas i det digitala beslutet i stället för i det digitala examensbeviset. Det kan handla om till exempel beslutsdatum för det nya examensbeviset eller uppgifter om att det nya examensbeviset ersätter ett tidigare examensbevis.

UKÄ har inga invändningar mot att lärosätena tillsammans med Ladokkonsortiet utvecklar lösningar i framtiden som innebär att uppgifter som kan leda till besvärliga frågor för de berörda personerna inte redovisas i det nya examensbeviset, utan enbart i det digitala beslutet. Det är dock lärosätena själva som måste bedöma om det är möjligt och lämpligt att i framtiden utveckla en sådan lösning i Ladok.

Läs rapporten: Likvärdig hantering av examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön – Redovisning av ett regeringsuppdrag (rapport 2024:3). Pdf, 377 kB.

Läs rapporten från 2021: Examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön – Redovisning av ett regeringsuppdrag (rapport 2021:4) Pdf, 468 kB.

Sidan publicerades den 19 februari 2024