Juridisk tillsyn 19 juni 2023 Kl 12.40

Anmälan mot Lunds universitet om begränsning av akademisk frihet

En universitetslektor vid Lunds universitet har anmält lärosätet för brott mot forskningsfriheten i 2 kap. 18 regeringsformen och den akademiska friheten enligt 1 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434). Lektorn har uppgett att han fick besked av prefekten om att han omedelbart och på obestämd tid var förhindrad att ansöka om forskningsanslag och att anställa ny personal.

UKÄ konstaterar att bestämmelsen i 2 kap. 18 § RF inte innehåller några föreskrifter om vad forskningens frihet omfattar, exempelvis i fråga om den enskilde forskarens frihet. Detta regleras istället i 1 kap. 6 § andra stycket HL som i första hand är avsedd att skydda den enskilde forskarens frihet att välja objekt och metoder för sin forskning och att offentliggöra forskningsresultat. Bestämmelsen om skydd för den akademiska friheten i 1 kap 6 § första stycket HL omfattar den individuella akademiska friheten i högskolans verksamhet – dvs. i både forskning och utbildning. Bestämmelsen ska ge stöd till fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning i såväl forsknings- som undervisningssituationer.

Friheterna i 1 kap. 6 § HL ska dock utövas inom de rättsliga ramar som finns, bland annat när det gäller arbetsmiljön på arbetsplatsen. Lunds universitet har också uppgett att det var just arbetsmiljömässiga skäl som var bakgrunden till att prefekten beslutat att nya ansökningar om externa forskningsmedel och anställning av ny personal i lektorns forskargrupp inte kommer att beviljas.

UKÄ kan inte överpröva Lunds universitets beslut. UKÄ skulle däremot kunna ifråga-sätta lärosätets bedömning om den framstår som klart ogrundad. Ett arbetsmiljöbeslut ska självfallet inte kunna användas som förevändning för att begränsa friheterna i 1 kap. 6 § HL.

Möjligheten att ansöka om externa medel kan ha mycket stor och ibland avgörande betydelse för den forskning som avses bedrivas. UKÄ anser dock att det som har framkommit i ärendet inte ger anledning att ifrågasätta att de åtgärder Lunds universitet genomfört har varit nödvändiga för att fullgöra lärosätets ansvar att säkerställa en god arbetsmiljö. UKÄ konstaterar att Lunds universitets bedömning inte kan anses ha varit klart ogrundad.

Det finns därför inte skäl att rikta någon kritik mot Lunds universitet eller att i övrigt vidta några ytterligare åtgärder i ärendet.

Läs tillsynsbeslutet i sin helhet ( pdf, 69 kb.)

Sidan uppdaterades den 20 juni 2023