Juridisk tillsyn 27 oktober 2023 Kl 09.16

Anmälan mot Lunds universitet om studentinflytande i extern grupp – men universitetets hantering strider inte mot högskolelagen

Lunds Naturvetarkår har klagat på att studenterna inte har fått vara representerade i en extern grupp. Den externa gruppen har sammanfattningsvis utrett förutsättningarna för att bilda en institution av tre organisatoriska enheter vid Lunds universitet. UKÄ har nu beslutat i ärendet.

Det finns en laglig rätt till studentrepresentation på lärosäten, men den gäller endast lärosätets interna organisation. Detta framgår enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ)av förarbetena till 2 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434). UKÄ bedömer att den aktuella externa gruppen inte kan anses vara en del av universitetets interna organisation. Mot denna bakgrund anser UKÄ att universitetets hantering inte strider mot bestämmelsen. UKÄ riktar därför ingen kritik mot Lunds universitet.

Samtidigt framhåller UKÄ allmänt att användningen av externa grupper kan inne­bära att studentinflytandet riskerar att begränsas i vissa fall. Universitet och högskolor ska självfallet inte använda externa grupper för att kringgå bestämmelserna om studentinflytande.

Läs beslutet Anmälan mot Lunds universitet om studentinflytande i extern grupp i sin helhet. ( pdf, 490 kb.)

Sidan publicerades den 27 oktober 2023

Etiketter: Tillsyn