Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Om du vill veta vilka examenstillstånd ett lärosäte har, besök vår sida för examenstillstånd.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Civilingenjörsexamen
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Samlat omdöme Civilingenjörsexamen

Tillfredsställande
Publicerad: 2024-02-06
Lärosäte: Malmö universitet
Typ av examen: Yrkesexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge Malmö universitet tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen.

2024-02-05

Bedömargruppen beskrev i sitt yttrande den 8 juni 2023 att lärosätet genom kursernas mål och examination behöver säkerställa att studenterna när civilingenjörsexamen utfärdas uppnått det första examensmålet i kunskapsformen kunskap och förståelse om att studenterna ska visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund. Lärosätet hade definierat teknikområdet datateknik som huvudsak datavetenskap. Bedömargruppen ansåg att bristen berodde på att en avgörande del av teknikområdets vetenskapliga grund inte tydligt ingick i den tilltänkta utbildningens kursplaner.

Malmö universitet har inkommit med kompletteringar i form av ändrade kursplaner som tar fasta på att tydliggöra utbildningens vetenskapliga grund, särskilt inom områdena logik, beräkningsbarhet samt programspråksteori. I de flesta fall handlar ändringarna om att tydliggöra innehåll som var planerat att ingå i kurserna, men som inte skrivits fram i kursplaner. I två fall handlar det om att utöka innehåll i tänkta kurser: Inslag av beräkningsbarhet och komplexitetsteori i kursen Forskningsmetodik och datorteknik samt inslag rörande grammatiker, kodgenerering, lexikal-, syntaktisk- och semantisk analys i kursen Operativsystem.

I kursen Databaser ingår inslag med funktionell programmering som ska genomföras i Javascript. Eftersom Javascript även har imperativa och objektorienterade konstruktioner vill bedömargruppen trycka på att vikt bör läggas vid att studenterna faktiskt använder de funktionella konstruktionerna i språket.Vidare instämmer bedömargruppen med lärosätet om att den nya operativsystemskursen med inslag av programspråksteori bör få ett annat namn som avspeglar innehållet bättre.

Sammantaget anser bedömargruppen att den föreslagna utbildningen efter kompletteringar har förutsättningar att säkerställa att studenterna har en gedigen kunskap i teknikområdet datatekniks vetenskapliga grund.

2023-06-08

Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen. Utbildningens innehåll inklusive inriktning mot datateknik samt de två profilerna har en rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till civilingenjörsexamen. Det finns ett allmänt intresse av att examen får utfärdas då det finns en efterfrågan både från studenter och arbetsmarknad vad gäller den kunskap som utvecklas inom utbildningen. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att framöver arbeta med att förtydliga teknikområdet och utgå från definitionen för att definiera kursinnehåll vad gäller teknikområdets vetenskapliga grund.

Antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt. Bedömargruppen ser positivt på lärosätets strategiska arbete med att säkerställa lärarkompetens i utbildningen. Bedömargruppen anser att lärosätet har en vetenskaplig och professionsinriktad miljö inom utbildningens inriktning och de två profilerna. Lärosätet visar på en bred syn på forskningsanknytningen och på samarbetet mellan utbildningen och det omgivande samhällets företag och organisationer. Bedömargruppen ser positivt på det samarbetet och på sambandet mellan forskning och utbildning inom datateknikområdet.

Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur. Bedömargruppen anser att lärosätets strukturerade arbete med CDIO och genom sitt formella kvalitetsarbete kombinerat med en extern utvärdering redan efter tre år säkerställer att de tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Det finns utbildningsplan och kursplaner för hela utbildningen. Bedömargruppen anser att styrdokumenten överlag är tydliga, väl genomarbetade och kompletta inklusive litteratur. Av utbildningsplan och ansökan framgår att möjligheterna till egen profilering är begränsade. Lärosätet beskrev under intervjun att valfriheten på sikt kan utökas genom utveckling av ytterligare kurser. Bedömargruppen anser att det vore önskvärt att möjliggöra viss egen profilering och valfrihet.

Genom utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställs inte att studenterna uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas. Lärosätet har definierat datateknik som i huvudsakligen datavetenskap. Bedömargruppen anser att lärosätet med anledning av det inte kunnat visa att de säkerställer att studenterna när examen utfärdas uppnått det första examensmålet för civilingenjörsexamen om att studenten ska ”visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund”. Det beror på att en avgörande del av teknikområdets vetenskapliga grund inte tydligt ingår i den tilltänkta utbildningens kursplaner. Bedömargruppen anser att detta behöver förtydligas i kursernas mål och examination.

Ett jämställdhetsperspektiv kommer att beaktas i utbildningens innehåll och utformning. Det finns stöd för hur jämställdhetsaspekter kan integreras i kurs- och utbildningsplaner. Perspektivet är också integrerat vid inrättande av nya utbildningar och följs upp inom lärosätets kvalitetssystem. I ett urval av kursplanerna finns lärandemål som behandlar jämställdhet. Bedömargruppen anser att det är relevant att beakta perspektivet i fler kurser där bias kan uppstå. Därför uppmanar bedömargruppen lärosätet att vid revidering av kursplaner introducera, eller förtydliga, sådana lärandemål i sådana kurser.

Bedömargruppen anser att lärosätet inom sex månader har möjlighet att komplettera ansökan med en beskrivning av hur lärosätet genom kursernas mål och examination

  • säkerställer att studenterna när civilingenjörsexamen utfärdas uppnått det första examensmålet i kunskapsformen kunskap och förståelse om att studenten ska ”visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund”.

I ansökan beskriver lärosätet att näringsliv och myndigheter visar intresse för utbildningen. Lärosätet har ett nära samarbete med flera företag, branschorganisationer och myndigheter. Lärosätet beskriver i ansökan att de planerar att inrätta ett utvecklingsråd när utbildningen startar med minst tre externa intressenter från potentiella avnämare. Rådet ska sammanträda minst en gång per år och nyttjas till att anpassa innehållet i utbildningen utifrån arbetsmarknadens behov. Vid intervjun framkom att forskningsprojekt och examensarbeten ofta sker i samverkan med avnämare. Vid intervjun och i ansökan beskrev lärosätet att man kommer stärka kopplingen till och aktivt arbeta med CDIO för att säkerställa att studenterna förbereds för ett föränderligt arbetsliv. Det ser bedömargruppen positivt på. Bedömargruppen anser också att den infrastruktur som finns kring utbildningen möjliggör för studenterna att genomföra, för arbetslivet, praktiska moment.

Enligt bedömargruppen visar lärosätets på ett nära samarbete mellan akademi och näringsliv och lärosätet uppvisar ett såväl nationellt som internationellt nätverk. Detta anser bedömargruppen skapar nödvändiga förutsättningar för studenterna att skapa egna relationer som förbereder dem för ett kommande arbetsliv. Utbildningen anses av bedömargruppen vara relevant och förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

I ansökan beskriver lärosätet att man värdesätter studentinflytande och att studentinflytande är en förutsättning för hög kvalitet. Detta synsätt konkretiseras i Policy för studentinflytande vid Malmö universitet. I policyn framgår att lärosätet ansvarar för att bereda plats till studentrepresentanter i alla beredande och beslutande organ där frågor av betydelse för utbildningen eller studenternas situation behandlas. Bedömargruppen anser att lärosätet på ett tydligt sätt visar att de värdesätter och möjliggör studentrepresentation.

Processen för kursvärdering beskrivs i ansökan. Bedömargruppen anser att det är viktigt att resultaten från kursvärderingarna återkopplas till studenterna så att de motiveras till att värdera kurser. Kursvärderingensprocessen vid fakulteten inkluderar en digital enkät. Vid intervjun beskrevs att processen ändrats vilket har lett till ökad svarsfrekvens. Bedömargruppen anser att processen för kursvärderingar överlag möjliggör för studenterna att ta en aktiv del i att utveckla kurser.

Studenter har enligt ansökan varit med under planering och utveckling av den tilltänkta civilingenjörsutbildningen. Studenter har deltagit i de ordinarie beredande och beslutande organen som hanterat ansökan, workshop och hearing vid utbildningar med liknande målgrupp som den tilltänkta utbildningen. Bedömargruppen anser sammantaget att lärosätet på ett tillfredsställande sätt visat att de verkar för att studenterna ska ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)