Forskning vid universitet och högskolor

Den största delen av den offentligt finansierade forskningen i Sverige bedrivs på universiteten och högskolorna.

Drygt hälften av lärosätenas verksamhet, mätt i pengar, består av forskning och utbildning på forskarnivå. Men lärosätenas forskningstyngd varierar. De äldre universiteten har mer omfattande forskning än de nyare universiteten och högskolorna.

Jämfört med många andra länder bedrivs en liten del av forskningen av forskningsinstitut.

Forskningen är betydligt mindre reglerad än utbildningen. Forskningens frihet är dock reglerad i såväl grundlagen som i högskolelagen och den akademiska friheten garanteras även i EU:s rättighetsstadga. Det framgår av högskolelagen att allmänna principer för forskning är att problem och metoder får väljas fritt samt att resultat får publiceras fritt. Resultat av offentligt finansierad forskning ska komma till nytta. Vetenskaplig trovärdighet och god forskningssed ska också värnas.

Den ekonomiska tyngdpunkten ligger på forskning inom medicin och hälsovård och naturvetenskap. Mer än hälften av lärosätenas intäkter till forskning och utbildning går till dessa två områden.

Dekorativ illustration av abstrakt figur

Sidan uppdaterades den 2 november 2023