Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Specialistsjuksköterskeexamen - Psykiatrisk vård
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Samlat omdöme Specialistsjuksköterskeexamen - Psykiatrisk vård

Hög kvalitet
Publicerad: 2023-03-09
Lärosäte: Linnéuniversitetet
Ämne: Specialistsjuksköterskeexamen - Psykiatrisk vård
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.

Bedömningsområde förutsättningar: Tillfredsställande

Självvärderingen ger en tydlig bild av den vetenskapliga miljön och lärosätets förutsättningar bedöms vara mycket goda när det gäller den vetenskapliga kompetensen inom specialistsjuksköterskeutbildningen för psykiatrisk vård. Bilden förstärktes även under intervjun. Utbildningen har flera disputerade specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård vars forskningsfokus är mycket relevant för utbildningen. Sammantaget bedöms lärosätet ha mycket goda personella förutsättningar och resurser samt en god utbildningsmiljö som är tillfredsställande för att genomföra utbildningen. Antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetens är adekvat och stämmer sammantaget mycket väl överens med utbildningen innehåll, mål och genomförande på kort eller lång sikt. Det finns en rik utbildningsmiljö som är både vetenskaplig och professionsinriktad. Enligt bedömargruppen bedrivs utbildningen på ett sådant sätt att ett nära samband mellan forskning och utbildning finns. Dock vill bedömargruppen framhålla betydelsen av att prioritera arbetet med att inrätta kombinationstjänster samt att öka professorns deltagande i utbildningen.

Bedömningsområde utformning, genomförande och resultat: Tillfredsställande

Lärosätet har utformat, genomfört och skapat förutsättningar för utbildningen på ett sätt som gör att alla tre utvalda mål nås. Lärosätet redovisar tydligt utformningen av programmet och enligt bedömargruppen är den adekvat för att möjliggöra det utvalda målet inom kunskapsformen kunskap och förståelse. Det visas genom att examensmålet behandlas i en rad kurser i utbildningen som på olika sätt avspeglar målet. Bedömargruppen menar att det finns relevanta uppgifter kopplade till målen som alla inbegriper läraktiviteter, reflektion och diskussion om evidens och aktuellt kunskapsläge. Det leder även till att bedömargruppen sammantaget anser att lärosätet visar god måluppfyllelse för kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det råder en god progression relaterat till det utvalda målet inom kunskapsformen färdighet och förmåga, vilket innebär att det finns en tydlig riktning i var och hur lärandemål bearbetas, undervisas och examineras för att nå måluppfyllelse. Det gör att den sammantagna bedömningen är att examensmålet är uppnått och att programmet genom sin utformning och sitt genomförande möjliggör, samt säkerställer genom examinationer, att studenterna, när examen utfärdas, har uppnått sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg. Bedömargruppen uppmuntrar lärosätet att återuppta och vidareutveckla de simuleringsövningar som man tidigare genomförde med andra utbildningsprogram, för exempelvis socionomer och blåljuspersonal, för att ytterligare säkerställa att studenternas kunskaper fördjupas.

Examensmålet inom kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt är väl behandlat genom relevanta och innovativa läraktiviteter. Bedömargruppen anser även att examinationerna, där bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning används samt muntliga och skriftliga värderande examensuppgifter är inkluderade, är ändamålsenliga och säkerställer att studenterna tillägnar sig relevanta förmågor och att de när examen utfärdas har uppnått förmågan att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Bedömargruppen vill särskilt lyfta den så kallade affektskolan som ett innovativt och relevant utbildningsinslag.

Lärosätet inkluderar enligt bedömargruppen, både på ett övergripande plan och i kursinnehåll, aspekter av jämställdhet på olika sätt. Ett gott exempel är att studenterna examineras samtidigt som de utvecklar värderingsförmåga och förhållningssätt i relation till jämställdhetsaspekter, som mäns våld mot kvinnor. Bedömargruppen gör den sammanfattade bedömningen att lärosätet beaktar, kommunicerar och förankrar jämställdhetsperspektivet i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.

Bedömargruppen konstaterar att lärosätet har ett välutvecklat system för att systematiskt följa upp specialistsjuksköterskeutbildningen inom psykiatrisk vård. Bedömargruppen delar lärosätets bild att ett utvecklingsområde som bör prioriteras är tekniska lösningar för att säkerställa välfungerande kommunikation av kursutvärderingar. Bedömargruppen gör den sammanvägda bedömningen att lärosätets systematiska kvalitetsarbete är väl fungerande, vilket säkerställer att utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination systematiskt följs upp. Resultaten av uppföljningen omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling, och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Bedömningsområde studentperspektiv: Tillfredsställande

Sammantaget anser bedömargruppen att lärosätet på ett tillfredsställande sätt ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande genom både formella och informella etablerade påverkansmöjligheter. Det sker genom att studenterna via kursvärderingar, vid den muntliga slutvärderingen i samband med kursslut och vid direkt kontakt med lärare kan påverka och medverka till utbildningens utveckling och förbättring. Studenterna har möjlighet att vara representerade och ingå i beredande och beslutande organ. Lärosätet säkerställer därmed studenternas aktiva roll, medverkan och inflytande i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Bedömningsområde arbetsliv och samverkan: Tillfredsställande

Den sammanvägda bedömningen är att lärosätet på ett tillfredsställande sätt utformat och genomfört utbildningen så att den är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Det möjliggörs genom att studenterna får tillägna sig kunskaper, förmågor och förhållningssätt i relation till personer med psykisk ohälsa som är komplexa och som kräver självständighet, problemlösningsförmåga, kritiskt tänkande samt ett genuint etiskt och personcentrerat förhållningssätt. Bedömargruppen anser att lärosätet har en relevant samverkan med det omgivande samhället.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)