Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Specialistsjuksköterskeexamen - Ambulanssjukvård
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Samlat omdöme Specialistsjuksköterskeexamen - Ambulanssjukvård

Hög kvalitet
Publicerad: 2023-03-09
Lärosäte: Sophiahemmet högskola
Ämne: Specialistsjuksköterskeexamen - Ambulanssjukvård
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.

Bedömningsområde förutsättningar: Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att lärarnas sammantagna vetenskapliga och professionsrelaterade kompetens står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort sikt, men rekommenderar att lärosätet upprättar en tydligare plan för rekrytering och kompetensutveckling för redan anställda lärare för att säkerställa kompetensen på lång sikt. Den pedagogiska utbildningen för lärare är tillfredställande, förutom för kliniskt verksamma handledare, vilket bedömargruppen anser är en svaghet. Det finns exempel på samverkansutbildningar med både regionen och andra lärosäten för att öka kompetensen hos handledare. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet genomför en gemensam satsning på handledarutbildning tillsammans med de verksamheter som erbjuder klinisk utbildning.

Den vetenskapliga miljön bedöms som svag, men med god utvecklingspotential. Eftersom lärosätet fick examenstillstånd för forskarutbildning så sent som 2017 har forskarna och lärarna inte kunnat utveckla forskarmiljön akutsjukvård mot ambulanssjukvård i den omfattning som är önskvärt på längre sikt. Bedömargruppen anser att om lärosätet vill utveckla specialiseringen mot ambulanssjukvård, bör lärosätet göra ytterligare satsningar, som samverkan i form av till exempel finansiering av postdoktorer vid andra lärosäten, fler doktorander med samfinansiering och nyanställningar av disputerade lärare. Att inrätta kombinationsanställningar, där lärare även har en del av sin anställning i ambulanssjukvården, kan vara ett sätt att främja ett nära samband mellan forskning och utbildning.

Bedömningsområde utformning, genomförande och resultat: Tillfredsställande

När det gäller målet i kunskapsformen kunskap och förståelse får studenterna en introduktion till omvårdnadsvetenskapen och specifikt mot ambulanssjukvården i första kursen. I den andra kursen integreras teori och praktik (färdighetsträning). Utifrån ett autentiskt patientfall ska studenterna teoretiskt beskriva och problematisera omhändertagandet. Bedömargruppen anser inte att det momentet är färdighetsträning, utan att det är en teoretisk uppgift.

I mitten av kursen genomförs färdighetsträning som bedöms med Bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (BeVut). I självvärderingen framhålls att träningen sätts i relation till relevant vetenskap och beprövad erfarenhet, för att studenterna ska se sambandet mellan teori (vetenskap) och praktik (berövad erfarenhet). Examinationen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del, där studenterna visar på färdigheter att omhänderta patienter i skiftande vårdmiljöer. Den praktiska examinationen filmas för att filmerna ska vara en hjälp till lärarnas examination. Bedömargruppen ser en svaghet i återkopplingen av de kliniska delarna, till exempel i att filmerna inte används som en lärandeaktivitet för studenterna och rekommenderar lärosätet att använda filmerna till att stödja studenternas lärande och reflektion.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen får studenterna presentera ett fiktivt förbättringsarbete, som ska visa sambandet mellan vetenskap, beprövad erfarenhet och betydelsen för yrket. Den uppgiften genomför studenterna tillsammans med studenter på andra inriktningar. Det finns för- och nackdelar med det upplägget och bedömargruppen föreslår att lärosätet reflekterar över om samläsningen med andra inriktningar bidrar till måluppfyllnaden. Studenterna har enligt lärosätet svårt att identifiera relevanta artiklar för sin specialitet och svårigheter att kritiskt värdera och reflektera över patientomhändertagandet. Lärosätet framhåller att bland annat lärandeaktiviteter behöver revideras. Bedömargruppen delar lärosätets uppfattning, och rekommenderar att lärosätet ser över länkningen i sin helhet för att säkerställa måluppfyllnaden.

När det gäller målet i kunskapsformen färdighet och förmåga framkommer att lärosätet lägger vikt vid att studenterna får färdighetsträning i allmänt omhändertagande innan innan den verksamhetsförlagda utbildningen. De övningarna examineras inte.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen används Bedömningsformuläret för verksamhetsförlagd utbildning (BeVut), för att bedöma studenternas färdighet och förmåga. BeVut är ett underlag för examinatorns betyg, men för den kliniska examinationen använder lärarna bedömningsformuläret Objective Structured Clinical Examination (OSCE). För att nå målet kompletteras den verksamhetsförlagda utbildningen med föreläsningar, seminarier och färdighetsträning.

I en studieuppgift ska studenterna reflektera över patientfall och händelser under den verksamhetsförlagda utbildningen. Självvärderingen anger att en klinisk examination genomförs via Zoom. Vid intervjun framkom att den kliniska examinationen på Zoom snarare kan beskrivas som en strukturerad diskussion och att den inte bedöms. Bedömargruppen uppfattar en otydlighet i hur studenterna når målet färdighet och förmåga uppnås och framför allt hur lärosätet examinerar dem. Bedömargruppen rekommenderar därför lärosätet att arbeta med tydlighet, struktur och koppling mellan teoretisk kunskap och praktisk färdighet. Lärosätet behöver tydligt kunna redovisa både hur teori, men kanske framför allt hur och när simuleringsövningar bedöms eller inte samt hur kliniska examinationer genomförs. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet ser över utbildningens utformning och genomförande samt examinationen av målet.

I en kurs ska studenterna kunna samverka med andra, som blåljuspersonal, prioritera, triagera och genomföra åtgärder under starkt varierande förhållanden samt identifiera skador, krisreaktioner och risker. Lärosätet framhåller att samverkansövningar med brandförsvar, polis och hemvärn är något som lärosätet planerar att genomföra. Bedömargruppen anser att det är positivt men att det är en svaghet i nuläget att det inte redan pågår.

I kursplanen anges lärandeaktiviteter som föreläsningar, seminarier samt verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Färdighetsträning kompletteras till viss del med virtuell verklighet och ibland finns experter med från andra organisationer, men det är upp till situationen för stunden och vilka som lärarna kan anlita. Bedömargruppen ser en svaghet i att det medför att alla studenter inte får samma förutsättningar. Bedömargruppen rekommenderar därför lärosätet att vissa boka upp experter varje år eller använda VR som ett simuleringsverktyg, eftersom studenterna kan träna flera gånger och förbättra sina färdigheter i en säker miljö. Ett bra exempel är att det genomförs seminarier med studenter från andra lärosäten för att bredda och jämföra studenternas kunnande i samband med katastrofer och allvarliga händelser.

Lärosätet gör en viktig iakttagelse som bedömargruppen delar. Samhället och sjukvården förändras och nya utmaningar och krav kommer att ställas på lärosätet att erbjuda studenterna relevant utbildning för ambulansspecialistsjuksköterskorna när det gäller korrekt handhavande vid till exempel tidskritiska tillstånd, pågående dödligt våld och andra snabba omställningar i samhället. Lärosätet vill förstärka samarbetet med försvarsmakten. Till det vill bedömargruppen lägga till omhändertagande i varierande situationer, som vid psykisk ohälsa, omvårdnad bland utsatta grupper och nära vård inom kommunal hälso- och sjukvård. I det avseendet rekommenderar bedömargruppen att lärosätet går från ord till handling.

Av de samlade underlagen framgår att utbildningens utformning och genomförande i huvudsak skapar förutsättningar för studenterna att nå målet och att lärosätet med några mindre förändringar, som kommer till uttryck i rekommendationer från bedömargruppen, kan erbjuda studenterna bättre återkoppling och fler tillfällen för bedömning av kliniska färdigheter. Hur lärosätet säkerställer målet genom examination behöver förtydligas för ett par moment eller övningar.

När det gäller målet i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt framkommer flera exempel från utbildningens kurser som visar att studenterna får stöd att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckling av sin kompetens i relation till vetenskap och beprövad erfarenhet. Det genomförs seminarier där studenterna presenterar sitt kunskapsbehov och sin strategi för fortsatt lärande.

Lärosätet berättar att det är svårt att få studenter som redan är yrkesverksamma sjuksköterskor i ambulansverksamheten att utveckla ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till sin kunskap. Bedömargruppen ser en fara i det och rekommenderar lärosätet att träna studenterna att reflektera och diskutera frågor som relaterar till vetenskaplig litteratur med lärare och kurskamrater. Bedömargruppen vill även uppmuntra till att utveckla nya strategier för lärande, till exempel att filma studenter när de tränar omhändertagande av patienter och efteråt gå igenom filmen och låta studenterna reflektera framför allt över det som inte gick så bra men även det som fungerade bra.

I lokala examensmål finns mål om ökad jämställdhet, konsekvenser av hot och våld samt arbete med utsatta personers situation. Målen rör främst hur ambulanspersonal ska skyddas. De här lokala examensmålen finns i utbildningsplanen och en kursplan. Ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar större delen av ambulansprogrammet, bland annat används patientfall som representerar mångfald, åldersdiskriminering och våld i nära relationer. Studenterna deltar i seminarier om jämställdhet och maktförhållande samt diskuterar jämställdhet i de olika patientfall som de arbetar med över tid. I utbildningen problematiseras även olikheter mellan människor och våld i nära relationer.

Likabehandlingsarbete, som syftar till jämställdhet, breddad rekrytering och icke diskriminering, genomförs för att förbättra för studenterna, och lärosätet gör varje år en uppföljning av handlingsplaner och resultat. För att följa upp jämställdhetsperspektivet genomför lärosätet kollegiala granskningar av bland annat kursplaner och litteratur. Lärosätet anger att ambulansprogrammet enligt den interna granskningen har svagheter och att man ska genomföra åtgärder för kurslitteraturen, vilket dock inte är genomfört ännu. Bedömargruppen uppmanar lärosätet att genomföra åtgärder för att komma till rätta med de svagheter som kom fram i den interna granskningen. Det finns en utbildning för lärare om att inkludera och examinera frågor om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Bedömargruppen uppmanar lärosätet att erbjuda alla berörda lärare möjlighet att gå kursen.

Bedömargruppen anser att lärosätet beaktar ett jämställdhetsperspektiv i utbildningen, men att det finns utrymme att utveckla utformningen och genomförandet. Lärosätet behöver tydliggöra att det inom ambulanssjuksköterskans ansvarsområde är särskilt viktigt att finna metoder för att möta och skydda människor som är i särskilt utsatta situationer. Jämställdhetsperspektivet behöver synliggöras ytterligare i utbildningens beskrivningar av patientfall och de åtgärder som studenterna ska lösa samt i hur studenterna reflekterar över och diskuterar förhållningssätt.

När det gäller uppföljning, åtgärder och återkoppling framkommer att ett systematiskt och regelbundet kvalitetsarbete genomförs. I det ingår kurs- och programvärderingar av utformning, genomförande och examination. Studenterna gör program- och kursvärderingar och den kursansvariga läraren sammanställer och kommenterar. Resultatet presenteras för ledningen, lärarna och studenterna. Relevanta och genomförbara förbättringar görs kontinuerligt, men det finns även delar i utbildningen som tar längre tid att genomföra. För det tar lärosätet fram en utbildningsrapport och en målmatris, med utvecklingsområden där genomförda åtgärder varje år följs upp. Vart tredje år genomförs en alumnundersökning och vart sjätte år görs en extern kollegial granskning av utbildningarna.

Genomströmningen är god. Avbrott i studierna tror lärosätet beror på en ansträngd situation i ambulansverksamheten under pandemin och att studenterna arbetar parallellt med studierna.

Bedömningsområde studentperspektiv: Tillfredsställande

Bedömargruppens bedömning är att studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Studenterna får stort inflytande genom att delta i utbildningsnämnden samt lärosätets samtliga nämnder och rådgivande organ, men det är en utmaning att få deltidsstuderande distansstudenter som yrkesarbetar att engagera sig. Ett samarbete med Röda Korsets högskola och Marie Cederschiölds högskola, där lärosätena tillsammans genomför en årlig utbildning om studenternas roll, är ett bra exempel på hur lärosäten kan stärka studenternas förståelse för vikten av att delta som representanter i lärosätets kvalitetsarbete.

Bedömningsområde arbetsliv och samverkan: Tillfredsställande

Utbildningen anpassas och utformas efter samhällets behov genom den verksamhetsförlagda utbildningen, lärarnas kliniska anställningar och andra kontakter i närmiljön. Medverkan i nationella och internationella nätverk bidrar till att göra studenternas utbildning användbar. Ett gott exempel är studenternas medverkan i ett digitalt möte med yrkesverksamma inom området från Italien och Qatar, som ger studenterna beredskap för förändringar i arbetslivet som att arbeta utomlands eller i en händelse som involverar ett internationellt samarbete. Av de alumnundersökningar som beskrivs av lärosätet framkommer det att studenterna är anställningsbara, uppdaterade och väl förberedda för sitt yrkesliv. Det är också via alumner som samverkan inom den verksamhetsförlagda utbildningen ute i landet sker.

Bedömargruppen ser positivt på lärosätets samverkan med de lokala avnämarna. En svaghet är att det finns begränsad forskningsaktivitet, och en rekommendation är att det skulle kunna förbättras genom forsknings- och utvecklingssamverkan med ambulanssjukvården. En sådan samverkan skulle även kunna öka studenternas medverkan i forskningsprojekt.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)