Vilken möjlighet att vara med och påverka har jag som student?

Studenter har rätt att via studentkåren ha representanter i alla beslutande organ och beredande organ inom högskolan som på något sätt har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Exempel på beslutande organ är styrelsen, fakultetsnämnden och särskilda organ för beslut om utbildning och forskning. Lärosätet och studentkåren bör tillsammans komma överens om i vilka organ som studenterna ska vara representerade.

För att kunna påverka har studenter rätt att vara delaktiga i processen inför att ett beslut ska tas. Det betyder att studenter ska få information och vara representerade i beredande organ, det vill säga i grupper och på möten som är innan ett beslut ska tas och inte bara på själva beslutsmötet. Om ett beslut ska fattas av en enda person, till exempel en rektor eller en prefekt, ska hon eller han informera och samråda med en studentrepresentant i god tid före beslutet fattas eller beredningen slutförs.

Du som student kan också påverka utbildningen genom de kursvärderingar som universiteten och högskolorna måste erbjuda efter varje avslutad kurs.

Det är viktigt att komma ihåg att det som står i lagar och regler om studentinflytande endast gäller statliga universitet och högskolor. För lärosäten som inte är statliga, så kallade enskilda utbildningsanordnare, gäller andra regler.