Vad krävs för att en studentsammanslutning ska få kårstatus?

För att en studentsammanslutning ska bli en studentkår så måste kåren ansöka hos högskolan om att bli det. Det huvudsakliga syftet med kåren måste vara att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och även bevaka förutsättningar för studier vid högskolan eller universitetet. Kåren måste ha ett definierat verksamhetsområde. Det kan exempelvis vara geografiskt, som ett universitet eller högskola, eller kopplat till en fakultet eller ett campus. Det finns även andra krav för att en studentsammanslutning ska få ställning som studentkår.

Kraven är:
• Att en studentkårs verksamhetsområde inte får vara större än en högskola och att det sammanfaller med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av högskolan.
• Att en studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom sitt verksamhetsområde. Det innebär att även studenter som inte är medlemmar i en studentkår företräds av studentrepresentanter från kåren.
• Att alla studenter inom verksamhetsområdet ska ha rätt att vara medlemmar i kåren.
• Att en medlem ska ha rösträtt när studentkårens högsta beslutande organ väljs.
• Att studentkåren ska ha stadgar, som antagits av medlemmarna och ha en styrelse.
• Att studentkåren ska föra ett register över sina medlemmar.
• Att studentkåren varje år ska redovisa sin verksamhet och medlemsantal till högskolan och att studentkåren ska ge högskolan sitt medlemsregister, om högskolan begär det.