Hur arbetar UKÄ med studentinflytande?

Det är framförallt två områden av vår verksamhet som har betydelse för studentinflytandet: arbetet med att kvalitetssäkra högre utbildning och vår juridiska tillsyn. UKÄ har även fått speciella uppdrag av regeringen som rör studentinflytande, bland annat ett uppdrag vars utredning sammanställts i rapporten Studentinflytandet Kartläggning och analys av studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande (dnr 111-99-16).

För att bidra till att utveckla högre utbildning gör vi olika typer av granskningar. Oavsett vilken typ av granskning så ska studenters och doktoranders perspektiv alltid belysas. Frågor som ska besvaras är exempelvis hur studentinflytandet fungerar i praktiken och om studenterna och doktoranderna har möjlighet att medverka i lärosätets kvalitetsarbete och i utvecklingen av utbildningar. I UKÄ:s arbetsgrupper som arbetar med utvärderingar av kvalitet ska det finnas med studenter.

UKÄ har juridisk tillsyn över statliga universitet och högskolor med fokus på studenternas rättssäkerhet. Det innebär att UKÄ bland annat granskar att universiteteten och högskolorna följer gällande bestämmelser om studentinflytande. Studentinflytande är en fråga som aktualiseras inom UKÄ:s återkommande lärosätestillsyn. UKÄ granskar också att högskolorna och universiteten följer sina egna regler om studentinflytande.