Kan jag överklaga universitet och högskolors beslut till UKÄ?

Nej, det går inte att överklaga till UKÄ, men du kan göra en tillsynsanmälan om missförhållanden till UKÄ . UKÄ kan rikta kritik mot ett universitet eller en högskola om vi ser att de inte följer lagar och regler. UKÄ kan då kritisera dem men vi kan inte ändra deras beslut.

Vissa beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH. ÖNH är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. Exempel på sådant som kan överklagas är beslut om anställning, beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet och beslut om antagning till utbildning. ÖNH är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga ÖNH:s beslut.

Till Överklagandenämnden för högskolan