Vägledning – erfarenheter från tillsynsbesöken

UKÄ har sammanställt erfarenheterna från de tillsynsbesök som Högskoleverket gjorde 1998-2012. UKÄ inledde sin verksamhet 2013 och övertog då tillsynsuppgiften från Högskoleverket. Tanken är att rapporten ska kunna användas som en vägledning för universitet och högskolor inom ett antal rättsliga områden. Det gäller bland annat studentinflytande, handläggningstider för examensbevis, anstånd och studieuppehåll, kurs- och utbildningsplaner samt möjligheten till insyn i högskolans verksamhet.

Till rapporten Högskolans regler i praktiken