Lärosätestillsyn

UKÄ genomför juridisk tillsyn på alla universitet och högskolor. 

För att universiteten och högskolorna ska kunna erbjuda högskoleutbildningar med hög kvalitet är det grundläggande att de följer lagar och regler.

Fokus ligger på att granska de rättsliga frågor som berörs i Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG).

Resultatet av lärosätestillsynen utgör ett underlag i UKÄ:s granskningar av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete, som är en del av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Hur går tillsynen till?

Granskningen utgår från åtta områden:

  • tillgodoräknande
  • studentinflytande
  • kurs- och utbildningsplaner
  • kursvärderingar
  • anställning av personal
  • överklagande och klagomål
  • bisysslor
  • oredlighet i forskning.

Lärosätena ska redogöra för hur de arbetar med dessa områden. Det finns en vägledning som beskriver granskningsområdena och hur granskningen kommer att gå till. Där finns också information om vilket underlag som lärosätet ska skicka in. Studentkårerna erbjuds också att lämna synpunkter på hur lärosätet följer reglerna inom de områden som granskas.

Vägledning

Vad händer om brister konstateras?

Det beror på bristens karaktär. UKÄ kommer antingen att hantera det inom sin juridiska tillsyn eller om bristen är tydligt kopplad till en kvalitetsfråga följs den upp i granskningen av lärosätets kvalitetssäkringsarbete. Granskningarna ska komplettera varandra.

När görs tillsynen?

Lärosätestillsynen görs året innan lärosätet får sitt interna kvalitetssäkringsarbete granskat.

Se tidsplanen

Metoden har prövats i en pilotstudie

Under 2017 pågick en pilotstudie där Högskolan i Borås, Malmö högskola och Mälardalens högskola granskas. Dessa tre högskolor är först ut när UKÄ startar den ordinarie granskningen av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete i början av 2018.

Läs mer om pilotstudien

Färre tillsynsbesök

UKÄ har tidigare gjort tillsynsbesök hos universiteten och högskolorna för att kontrollera att de följer lagar och regler. Dessa tillsynsbesök ersätts till viss del av den nya lärosätestillsynen men tillsynsbesöken försvinner inte helt och hållet. De framtida besöken kommer i stället att göras genom riktade insatser på förekommen anledning. Det innebär att om vi får indikationer på att ett lärosäte har brister inom ett visst rättsligt område kommer vi att granska lärosätet på plats.