Lärosätestillsyn

UKÄ genomför juridisk tillsyn på alla universitet och högskolor. 

För att universitet och högskolor ska kunna erbjuda högskoleutbildningar med hög kvalitet är det grundläggande att de följer lagar och regler.

2017-2021 genomförde UKÄ juridisk lärosätestillsyn på lärosätena. Lärosätestillsynen genomfördes digitalt utan fysiska besök vid respektive lärosäte. De rättsliga områden som granskats har haft sin utgångspunkt i svensk lagstiftning, men även i Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG). Åtta områden ingick i granskningen: tillgodoräknande, student­inflytande, kurs- och utbildningsplaner, kursvärderingar, anställning av personal, överklagande och klagomål, bisysslor samt oredlighet i forskning (fr.om. 2020). Resultatet av lärosätes­tillsynen har utgjort ett av underlagen i UKÄ:s granskningar av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete.

Relaterad läsning

Framtiden

Under 2022 utarbetar UKÄ en modell för hur myndighetens olika granskningsuppdrag (effektivitet, juridisk tillsyn och kvalitetsgranskningar) kan komplettera varandra i en samordnad granskning. På så sätt kan vi skapa ytterligare nytta för våra målgrupper utöver vad UKÄ:s olika granskningar kan åstadkomma var för sig.

Läs mer om samordnad granskning