Lagar som styr enskilda utbildningsanordnare

I lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina kan du läsa om vad som gäller för enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd av regeringen att utfärda vissa examina. Där framgår att utbildningen ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och på beprövad erfarenhet. Den ska bedrivas så att den i övrigt uppfyller krav som ställs på utbildning i första kapitlet högskolelagen. Men i övrigt gäller inte högskolelagen för dessa utbildningsanordnare.

För varje examen som tillståndet gäller ska utbildningen dessutom uppfylla de särskilda krav som gäller enligt examensordningen som är en bilaga till högskoleförordningen. Övriga delar av högskoleförordningen gäller inte för enskilda utbildningsanordnare. Diskrimineringslagen (2008:567) som Diskrimineringsombudsmannen har tillsyn över gäller.

Lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina på Sveriges riksdags webbplats