Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är ett vägledande ställningstagande från UKÄ om hur vi bedömer högskolerättsliga frågor. Statliga universitet och högskolor kan begära förhandsbesked. En begäran om förhandsbesked ska beslutas av rektor.

Vad ska en begäran om förhandsbesked handla om?

Den fråga som begäran handlar om bör vara av rättslig och principiell karaktär och gälla en specifik frågeställning. UKÄ uttalar sig i ett förhandsbesked om hur en regel bör tolkas och inte om hur ett enskilt ärende ska bedömas.

Författningar som gäller högskolan

En begäran om förhandsbesked ska gälla högskoleförfattningar och andra författningar som kan tillämpas i en högskolerättslig fråga. Till exempel förvaltningslagen i examinationsfrågor.

UKÄ lämnar inte förhandsbesked i frågor som andra myndigheter har ansvar för. Det gäller till exempel

  • arbetsmiljö
  • diskriminering
  • personuppgifter
  • frågor som kan överklagas till en överordnad myndighet eller till domstol

UKÄ uttalar sig inte heller om förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare, det vill säga frågor som faller inom det arbetsrättsliga området.

Andra myndigheter och länkar till deras webbplatser hittar du på sidan Andra myndigheters ansvarsområden.

Hur ska en begäran utformas?

En begäran om förhandsbesked ska vara skriftlig och beslutas av rektor.

En begäran ska innehålla:

  • en bakgrundsbeskrivning
  • en redogörelse för de faktiska omständigheterna
  • relevanta handlingar som till exempel lärosätets egna föreskrifter, regler och riktlinjer

Lärosätet bör också ge sin egen syn på hur rättsläget bör tolkas i den fråga som begäran gäller. Beskriv varför frågan är oklar med hänsyn till lagstiftning, förarbeten, praxis och eventuella uttalanden av UKÄ.

Begäran om förhandsbesked kan skickas till registrator@uka.se.

Den kan också skickas per post till:

Universitetskanslersämbetet
Box 6024
121 06 Johanneshov

En begäran om förhandsbesked blir en allmän handling när den kommer in till UKÄ.

Handläggningstid

Ärenden om förhandsbesked kommer att vara prioriterade hos UKÄ. Vår ambition är att förhandsbeskedet ska kunna ges inom tre månader från det att en begäran kom in till UKÄ. Om frågan har anknytning till Coronapandemin avser vi dock att ge förhandsbeskedet så skyndsamt som möjligt.