Studenträtt & tillsyn

UKÄ har juridisk tillsyn över universitet och högskolor. Det innebär att vi granskar att de följer lagar och regler. Du kan anmäla till oss om du tycker att ett lärosäte har brutit mot någon lag eller regel.

Vår juridiska tillsyn

UKÄ är en tillsynsmyndighet. Vi granskar att universitet och högskolor följer de lagar och regler som gäller.

Frågor & svar om studenträtt

Här hittar du vad som gäller juridiskt om bland annat antagning, behörighet, betyg och examination.

Fråga juristerna

Till oss på UKÄ kan du skicka in en enklare fråga om regler eller vad som gäller juridiskt i en situation vid ett universitet eller en högskola.

Anmälan mot universitet eller högskola

Universitetskanslersämbetet har tillsyn över universitet och högskolor med studenternas rättssäkerhet i fokus. Om du anser att ett universitet eller en högskola har brutit mot någon lag eller regel inom högskoleområdet, kan du anmäla det till oss.

Andra myndigheters ansvarsområden

Myndigheter som är ansvariga för olika typer av juridiska ärenden som arbetsrätt och diskriminering.

Våra tillsynsbeslut, rapporter och vägledningar

UKÄ:s juridiska beslut och rapporter ger exempel på hur regler ska tillämpas i praktiken.

Lärosätestillsyn

UKÄ genomför juridisk tillsyn på alla universitet och högskolor. 

Lagar och regler som styr enskilda utbildningsanordnare

Om lagar och regler som styr enskilda utbildningsanordnare. Det vill säga universitet och högskolor som har andra huvudmän än staten.

Lagar och regler som styr statliga universitet och högskolor

Om de lagar och regler som styr statliga universitet och högskolor.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är ett vägledande ställningstagande från UKÄ om hur vi bedömer högskolerättsliga frågor. Statliga universitet och högskolor kan begära förhandsbesked. En begäran om förhandsbesked ska beslutas av rektor.