Högst etablering hittills

Här redovisar UKÄ uppgifter om etablering på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen på grundnivå eller avancerad nivå för läsåret 2015/16. Statistiken finns i en excelfil längre ner på sidan som du kan ladda ner.

Av dem som tog ut en examen från högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå under 2015/16 var 85 procent av både kvinnor och män etablerade efter 1–1,5 år. Det betyder att de hade en god ställning på arbetsmarknaden. Etableringsgraden har ökat med en procentenhet jämfört med läsåret innan. Etableringsgraden har förbättrats för alla tre examenskategorier, se tabellen nedan.

Tabell som visar etablering

Tabell 1. Etableringsgraden (procent) för yrkesexamina, generella och konstnärliga examina 1–1,5 år efter examen, läsåren 2014/15 – 2015/16

 

En detaljerad redovisning av etableringsgraden finns i webbtabeller.

Webbtabellerna innehåller:

  • Arbetsmarknadsställning för yrkesexamina fördelad på yrkesprogram och kön, 2014/15 – 2015/16
  • Arbetsmarknadsställning för samtliga examina fördelad på lärosäte och kön, 2014/15 – 2015/16
  • Etablerade på arbetsmarknaden fördelad på sektor, 2014/15 – 2015/16
  • Etablerade på arbetsmarknaden för yrkesexamina per lärosäte och examensgrupp, 2014/15– 2015/16

För examinerade med yrkesexamina var etableringsgraden i genomsnitt 91 procent för läsåret 2015/16. Etableringsgraden ökade mest för både kvinnor och män inom lant- och skogsbruk samt djursjukvård jämfört med 2015/14, se tabell 2. Ökningen avser både kvinnor och män med jägmästarexamen. För kvinnor ökade även etableringsgraden för de med agronomexamen och veterinärexamen.

Etableringsgraden har minskat för de med yrkesexamina inom tjänster och minskningen avser examinerade med sjökaptensexamen.

För personer med sjuksköterskeexamen och civilingenjörsexamen var etableringsgraden oförändrad - 91 respektive 92 procent - för 2015/16 jämfört med läsåret innan. Etableringsgraden ökade med 2 procentenheter till 91 procent för personer med juristexamen och minskade med en procentenhet till 88 procent för personer med socionomexamen 2015/16 jämfört med läsåret innan.

En detaljerad redovisning av etableringsgrader för yrkesexamina finns i tabell 1 i webbtabellerna.

Tabell 2. Etableringsgraden (procent) för yrkesexamina per huvudinriktning* 1–1,5 år efter examen, läsåret 2014/15 – 2015/16. Inga yrkesexamina ingår i naturvetenskap, matematik och data och den inriktningen saknas därför i tabellen. * få antal individer- resultatet redovisas inte för grupper mindre än 20 personer.


För examinerade med generella examina
blev etableringsgraden i genomsnitt 79 procent för läsåret 2015/16. Kvinnor hade högst etableringsgrad inom hälso-och sjukvård samt social omsorg, medan mäns högsta etableringsgrad var inom lant- och skogsbruk samt djursjukvård och pedagogik och lärarutbildning, se tabell 3.

Den största ökningen i etableringsgrad för kvinnor har ägt rum inom teknik och tillverkning för läsåret 2015/16 jämfört med 2014/15: masterexamen inom maskinteknik, kandidatexamen inom logistik, masterexamen inom fysisk planering och masterexamen inom arkitektur.

För män var den största ökningen i etableringsgraden för kandidatexamen inom skogsvetenskap. Däremot minskade kvinnornas etableringsgrad för de med kandidatexamen inom djuromvårdnad under samma period jämfört med läsåret innan, vilket bland annat resulterade i en lägre etableringsgrad för kvinnor inom land- och skogsbruk samt djursjukvård.

Skillnaden i etableringsgrad mellan kvinnor och män inom lant- och skogsbruk samt djursjukvård kan bero på att kvinnor och män i stor utsträckning examinerades från olika utbildningar inom området.

Tabell som visar etablering

Tabell 3. Etableringsgraden (procent) för generella examina per huvudinriktning* 1–1,5 år efter examen, läsåret 2014/15 – 2015/16


För konstnärliga examina
var etableringsgraden betydligt lägre än för övriga examinerade, se tabellen nedan.

Tabell som visar etablering för konstnärlig examina

Tabell 4. Etableringsgrad för konstnärliga examina 1–1,5 år efter examen läsåret 2014/15– 2015/16

 

Lägre etablering för examinerade med utländsk bakgrund

Etableringsgraden ökade för både examinerade med svensk bakgrund och de med utländsk bakgrund för 2015/16 jämfört med läsåret innan. Dock skiljde etableringsgraden något mellan grupperna, se tabellen nedan.

Tabell som visar etableringsgrad

Tabell 5. Etableringsgraden (procent) fördelad på utländsk och svensk bakgrund 1–1,5 år efter examen, läsåret 2014/15 – 2015/16

 

Privat sektor störst bland männen

Drygt hälften av kvinnorna som var etablerade fanns inom kommunal sektor och 39 procent fanns inom privat sektor. Bland männen var privat sektor vanligast, 67 procent. Den statliga sektorn var klart minst, 8 procent av båda könen, se figuren nedan. Det har inte skett några stora förändringar jämfört med de som examinerades läsåret 2014/15.

Diagram som viasar etablerade i sektor

Figur 1. Andel etablerade 1-1,5 år efter examen läsåret 2015/16 fördelade på statlig, kommunal och privat sektor