Balansräkning (tkr)

Den ekonomiska statistiken innehåller vissa uppgifter från lärosätenas balansräkningar. I statistiken ingår balanserad kapitalförändring, årets kapitalförändring, oförbrukade bidrag och upplupna bidragsintäkter. Uppgifterna om den balanserade kapitalförändringen och årets kapitalförändring utgör sammantagna en uppskattning av lärosätenas myndighetskapital. Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser. Läs mer!

RiketTotalUtbildning på grundnivå
och avancerad nivå
Forskning och utbildning
på forskarnivå
Fortlöpande miljöanalys
Balanserad kapitalförändring13 423 8695 521 1626 677 61028 968
Årets kapitalförändring346 10225 613291 57128 918
Upplupna bidragsintäkter4 093 893119 5253 893 85872 025
Oförbrukade bidrag19 890 587960 52118 910 91719 149