Publikationer med statistik

UKÄ publicerar regelbundet publikationer med statistik om den svenska högskolan.

Våra statistiska publikationer

Statistiska analyser

Våra statistiska analyser är en av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom den svenska högskolan. Många är årligen återkommande medan vissa kan initieras utifrån en aktuell fråga som UKÄ vill belysa.

Se alla statistiska analyser

Statistiska meddelanden

SCB tar fram statistiska meddelanden inom en rad områden på uppdrag av UKÄ. De baseras på officiell statistik och publiceras varje eller vartannat år. I alla statistiska meddelanden finns nationella uppgifter men även uppgifter för varje universitet och högskola.

Se alla statistiska meddelanden

Läs mer om innehållet i de olika serierna av statistiska meddelanden

Publikationer om effektivitet i högskolan

UKÄ granskar hur effektivt universiteten och högskolorna bedriver sin verksamhet och hur resurserna utnyttjas.

Se alla publikationer om effektivitet i högskolan

Rapporter

De rapporter UKÄ publicerar är ofta redovisningar av olika uppdrag som vi har fått av regeringen. En del av dem belyser frågorna med statistik.

Se alla rapporter

Årsrapport

I maj eller juni varje år publiceras UKÄ:s årsrapport om universitet och högskolor som sammanfattar vad som har hänt det senaste året. Årsrapporten tar också upp långsiktiga trender och tendenser.

UKÄ:s årsrapport

Hitta publikationer efter ämne

Vet du inom vilket område du vill ha material? Alla UKÄ:s publikationer är också indelade efter ämne.

Ämnesindelad lista med UKÄ:s publikationer