Statistiska meddelanden

Våra statistiska meddelanden baseras på officiell statistik och publiceras varje eller vartannat år.

Det är SCB som regelbundet tar fram dessa rapporter på uppdrag av UKÄ. I alla statistiska meddelanden finns nationella uppgifter men även uppgifter för varje universitet och högskola.

Det finns åtta serier med statistiska meddelanden:

Sökande och antagna till universitet och högskolor

Ökar eller minskar antalet sökande till högskolan? Hur många blir antagna och påbörjar studierna? Hur är studenterna fördelade på olika utbildningar?

Publiceras i november varje år.

Senaste rapporten: Sökande och antagna höstterminen 2021

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå

Hur många studenter finns det i högskolan? Hur är de fördelade inom olika utbildningar och hur ser köns- och åldersfördelningen ut? Hur många tar examen?

Publiceras i april varje år.

Senaste rapporten: Studenter och examinerade 2020/21

Doktorander och examina på forskarnivå

Blir det fler eller färre som påbörjar en forskarutbildning? Vilka områden är populärast att doktorera inom? Hur många slutför utbildningen?

Publiceras i juni varje år.

Senaste rapporten: Doktorander och examinerade 2021

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå

Hur snabbt blir studenterna klara med sina utbildningar och tar examen? Hur skiljer det sig åt mellan olika utbildningar?

Publiceras i december vartannat år.

Senaste rapporten: Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2019/20.

Högskole- och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå

Hur mycket påverkar den sociala bakgrunden att ungdomar börjar studera på högskolan? Till vilka utbildningar är snedrekryteringen som störst?

Publiceras i december vartannat år.

Senaste rapporten: Högskolenybörjare 2019/20 och doktorandnybörjare 2018/19 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Internationell studentmobilitet i högskolan

Hur många utländska studenter kommer till Sverige och studerar? Vilka länder och utbildningar väljer helst svenska studenter som vill studera utomlands?

Publiceras i december varje år.

Senaste rapporten: Internationell studentmobilitet i högskolan 2019/20

Studenter och doktorander med utländsk bakgrund

Hur många har utländsk bakgrund och hur varierar det mellan olika lärosäten? Är det någon skillnad mellan olika nationaliteter? Vilka ämnen väljer de?

Publiceras i maj vartannat år.

Senaste rapporten: Högskolestuderande med utländsk bakgrund 2020/21

Personal vid universitet och högskolor

Hur många lärare är anställda vid universitet och högskolor och hur är de fördelade inom olika ämnesområden och anställningskategorier? Ökar eller minskar andelen kvinnliga professorer?

Publiceras i juni varje år.

Senaste rapporten: Personal vid universitet och högskolor 2021.

Till SCB och alla statistiska meddelanden om universitet och högskolor

Övertäckning i statistiken: Uppgifterna i statistiken om antalet nybörjare, registrerade studenter och helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå för läsåren 2006/07-2011/12 har varit något överskattade.

Läs mer om övertäckning i statistiken 2006/07-2011/12