Metod att mäta prestationsgrad

UKÄ följer upp studenters prestationsgrad, det vill säga i vilken utsträckning studenterna tar de högskolepoäng de varit registrerade för ett visst läsår. Om en student tar alla sina registrerade poäng är prestationsgraden 100 procent.

2013 vidareutvecklade UKÄ metoden för att följa upp detta. Studenternas prestationer följs upp under aktuell termin och följande tre terminer. När vi räknar ut prestationsgraden räknas studenternas kursregistreringspoäng om till helårsstudenter och deras avklarade poäng till helårsprestationer. Prestationsgraden beräknas sedan som kvoten mellan antalet helårsprestationer och antalet helårsstudenter och uttrycks i procent.

Läs mer i analysen Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader (2013-03-18)

Se alla publikationer om genomströmning i högskolan