Övertäckning i statistiken 2006/07-2011/12

Uppgifterna i statistiken om antalet nybörjare, registrerade studenter och helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå för läsåren 2006/07-2011/12 har varit något överskattade. Detta beror på att studenter som gjort tidiga avbrott i studierna oavsiktligt inkluderats i statistiken. Övertäckningen motsvarar i allmänhet mellan en och två procent på nationell nivå.

UKÄ:s statistikdatabas är korrigerad. Även vissa av våra statistiska analyser har korrigerats. Statistiska meddelanden samt våra årsrapporter som publicerats under den här perioden har inte ändrats eftersom övertäckningen bedöms som ringa. I senare publicerade statistiska meddelanden, efter den 31 oktober 2013, är alla tidsserier korrigerade för läsåren 2006/07–2011/12.

SCB har gjort en rapport som beskriver övertäckningens storlek och effekterna av korrigeringen:

Läs SCB:s rapport för mer information Pdf, 509.9 kB.