Efterrapporteringar i Ladok

Lärosätena rapporterar in uppgifter om registrerade studenter en gång per termin till SCB. Dessa uppgifter blir sen en del av den officiella statistiken. Under 2015 fick SCB i uppdrag av UKÄ att granska kvaliteten på dessa inrapporterade uppgifter.

För att utvärdera kvaliteten i de rapporterade uppgifterna har UKÄ och SCB tittat närmare på uppgifter för höstterminen 2013. Den ordinarie rapporteringen för denna termin gjordes i februari 2014. Ett nytt uttag för denna termin gjordes i maj 2015 och dessa uppgifter jämfördes sedan med den ordinarie rapporteringen, det vill säga den rapportering som gjordes cirka ett år tidigare.

UKÄ och SCB drar slutsatsen att de insamlade uppgifterna håller en god kvalitet och resulterar i statistik av hög kvalitet. Skillnaderna mellan insamlingarna påverkar inte den officiella statistiken i någon större omfattning. Brister som funnits i ordinarie insamling har till stor del tagits om hand i samband med den statistikproduktion som SCB utför på uppdrag av UKÄ och uppgifter korrigeras också under kommande insamlingar.

Efterrapporteringar i Ladok – Konsekvenser för den officiella statistiken om registrerade studenter Pdf, 518.5 kB.