Statistik om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Här redovisar UKÄ uppgifter om poänggivande uppdragsutbildning vid svenska universitet och högskolor. Statistiken finns i en excelfil som du kan ladda ned.

Uppdragsutbildning är utbildning som ges med stöd av förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Uppdragen avser i allmänhet personalutbildning men kan i vissa fall även avse utbildning som behövs av antingen arbetsmarknads- eller biståndspolitiska skäl.

Detta innehåller excelfilen med statistik om uppdragsutbildning

  • Helårsstudenter (hst): antalet studenter som är förstagångs- eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle under en viss period, multiplicerat med kurstillfällets omfattning i högskolepoäng dividerat med 60. Studenter som avbrutit studierna inom tre veckor efter påbörjad kurs ingår inte i beräkningen.
  • Helårsprestationer (hpr): summa avklarade högskolepoäng på en kurs eller delkurs under en viss period, dividerat med 60.

Uppgifterna samlas in av UKÄ och SCB direkt från lärosätena.

Från och med vårterminen 2008 redovisas helårsstudenter och helårsprestationer per utbildningsnivå. Uppgifter från perioden före 2008 redovisas som Ej klassad nivå. Även efter vårterminen 2008 förekommer Ej klassad nivå, och handlar då om utbildning som inte kunnat hänföras till antingen grundnivå eller avancerad nivå.

Kända begränsningar i uppgifterna

Uppgifterna avser poänggivande uppdragsutbildning. Den icke-poänggivande uppdragsutbildning som förekommer ingår inte i denna sammanställning. Det förekommer även att uppdragsutbildning anordnas av bolag som ägs av ett lärosäte, men sådana uppgifter ingår inte heller.

I vissa fall har lärosätena inte kunnat rapportera uppgifter fördelade på kön och ålder, vilket innebär att summan av köns- och åldersfördelade uppgifter kan vara mindre än totaluppgiften.

Handelshögskolan i Stockholm har inte kunnat redovisa sin uppdragsutbildning före 1999.