Etablering för examinerade läsåret 2017/18

Här redovisar UKÄ uppgifter om etablering på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen på grundnivå eller avancerad nivå för läsåret 2017/18. Statistiken finns i en excelfil längre ner på sidan som du kan ladda ner.

Ett sätt att mäta hur högskoleutbildning motsvarar arbetslivets behov är att undersöka i vilken utsträckning de som tar en examen får ett arbete och etablerar sig på arbetsmarknaden. Här visar vi andelen etablerade 1- 1,5 år efter examen för de som tog examen läsåret 2017/18.

En majoritet var etablerade

Av dem som tog ut en examen från högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå under läsåret 2017/18 var 84 procent etablerade på arbetsmarknaden 1–1,5 år efter examen. Det betyder att de hade en god ställning på arbetsmarknaden. Andelen etablerade skiljer sig mellan examinerade med olika typer av examina, men oavsett examenskategori var etableringsgraden lägre för kvinnor än för män, se tabellen nedan.

En detaljerad redovisning av etableringsgraden finns i webbtabeller. Webbtabellerna innehåller följande uppgifter och finns i slutet av denna sida.

 • Arbetsmarknadsställning för yrkesexamina fördelad på yrkesprogram och kön, 2017/18
 • Arbetsmarknadsställning för samtliga examina fördelad på lärosäte och kön, 2017/18
 • Etablerade på arbetsmarknaden fördelad på sektor, 2017/18
 • Etablerade på arbetsmarknaden för yrkesexamina per lärosäte och examensgrupp, 2017/18

Vem räknas som etablerad?

För att definieras som etablerad på arbetsmarknaden krävs att individen uppfyller följande kriterier:

 • Personen är sysselsatt i november månad det aktuella uppföljningsåret enligt den definition som SCB använder i sysselsättningsregistret.
 • Den sammanräknade arbetsinkomsten under året ska överstiga 247 900 kronor (år 2019).
 • Det ska inte finnas några händelser som indikerar perioder av arbetslöshet (på heltid eller deltid) eller att personen varit föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Den definition av etablerad som används här är på många sätt snäv. Det är flera villkor som måste vara uppfyllda under uppföljningsåret för att en person ska räknas som etablerad, och definitionen avser personer som har en god ställning på arbetsmarknaden. Individer som tillhör gruppen etablerade har med andra ord haft en förhållandevis smidig övergång från utbildning till arbetslivet.

Populationen delas in i fyra kategorier utifrån hur stark ställning de har på arbetsmarknaden:

 • Etablerad: God ställning på arbetsmarknaden
 • Osäker: Relativt låg arbetsinkomst eller förekomst av arbetslöshet
 • Svag: Låg arbetsinkomst eller förekomst av heltidsarbetslöshet en stor del av året
 • Utanför: Ingen arbetsinkomst

Lägre etableringsgrad för kvinnor än för män

Jämfört med de examinerade läsåret innan var etableringsgraden i princip oförändrad, se figur 1. Kvinnorna var etablerade i något lägre grad än män. Förändringar i konjunkturen, liksom besparingar eller utbyggnader av den offentliga sektorn, kan leda till att det är lättare eller svårare att etablera sig. Här spelar det förstås också roll om det råder brist på arbetskraft med viss kompetens eller examen.

 

Högst etablering för personer med yrkesexamina

För examinerade med yrkesexamina läsåret 2017/18 var etableringsgraden i genomsnitt 89 procent 1- 1,5 år efter examen. För kvinnor var andelen 88 procent och för männen 92 procent, se tabell 2.

Högst var etableringsgraden för dem som tog en yrkesexamen inom teknik och tillverkning, 92 procent. Kvinnor hade högst etableringsgrad inom teknik och tillverkning, 92 procent. Mäns högsta etableringsgrad var inom teknik och tillverkning samt hälso- och sjukvård samt socialomsorg, 93 procent, se tabell 2.

En detaljerad redovisning av etableringsgrader för personer med yrkesexamina finns i webbtabellerna.

 

För generella examina är etableringsgraden högst inom teknik och tillverkning

För de som tog en generell examen 2017/18 var etableringsgraden 79 procent 1-1,5 år efter examen. Högst etableringsgrad av de som tog en generell examen hade examinerade inom teknik och tillverkning, 85 procent. Lägst var etableringsgraden för examinerade inom humaniora och konst, 57 procent. Kvinnors högsta etableringsgrad var inom hälso- och sjukvård samt social omsorg, 83 procent. Mäns högsta etableringsgrad var inom teknik och tillverkning, 87 procent, se tabell 3.

 

Lägst etablering för de med konstnärliga examina jämfört med andra examenskategorier

För konstnärliga examina var etableringsgraden betydligt lägre än för övriga examinerade, se tabell 4.

 

Lägre etablering för examinerade med utländsk bakgrund

För examinerade läsåret 2017/18 med svensk bakgrund var etableringsgraden något högre än för de med utländsk bakgrund 1-1,5 år efter examen. Skillnaden i etableringsgrad var större för män (sju procentenheter) än för kvinnor (en procentenhet), se tabellen nedan.

 

Privata sektorn störst

Av de examinerade läsåret 2017/18 som var etablerade 1- 1,5 år senare fanns flest inom privat sektor. För kvinnor dominerade dock den kommunala sektorn tydligt, se figur 2.