Antagna utan tidigare högskolestudier

Antagna som ej varit registrerade på högskoleutbildning tidigare.

Individerna har antagits till ett program eller en kurs på grundnivå eller avancerad nivå. De har inte varit studenter i den svenska högskolan vid något tidigare tillfälle. Endast antagna med svenskt, fullständigt personnummer ingår.

Uppgifterna inhämtas ifrån Universitets- och högskolerådets (UHR) samordnade antagningssystem NyA. Utbildningar till vilka antagningen skett utanför NyA ingår ej. Uppgifter saknas därmed för vissa konstnärliga högskolor samt vissa övriga utbildningsanordnare som dock tillsammans står för en relativt liten del av den totala volymen antagna i riket.

Samma person kan ha blivit antagen på olika lärosäten och återfinns därmed i statistiken under samtliga dessa lärosäten. Uppgifterna för olika lärosäten kan därför inte summeras eftersom individer då kan dubbelräknas. Totaluppgiften är nettoräknad, det vill säga varje individ förekommer där endast en gång. För höstterminerna anges åldern för det aktuella året (det vill säga personens ålder den 31 december). För vårterminerna anges åldern för det föregående året (31 december) för att fånga åldern vid ansökningstillfället, alltså hösten innan aktuell vårtermin.

Uppgifterna avser termin och kan inte summeras till läsår eller budgetår eftersom individer då kan dubbelräknas.

Uppgifterna i indikatorn kan skilja sig något jämfört med publicerade exceltabeller vilket i huvudsak beror på att registren uppdateras kontinuerligt och uttagen gjorts vid olika tillfällen.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om Antagna utan tidigare högskolestudier