Förstahandssökande till generella program

Antal behöriga förstahandssökande till program som leder till en generell examen per termin.

Individerna har i sitt förstahandsalternativ sökt till och uppfyller behörighetsvillkoren för ett program som leder till en generell examen. Programmen består av en, för en viss högskola fastställd, kombination av kurser och har i denna redovisning grupperats till cirka 90 grupper. Grupperingen har gjorts enligt standarden för klassificering av svensk utbildning (SUN 2020). År 2019 har antal behöriga förstahandsökande kodats om enligt den nya SUN 2020-nomenklaturen. I samband med denna kodades även tidigare år om enligt SUN 2020.

De sökande kan tidigare ha varit studenter i den svenska högskolan. Endast sökande med svenskt, fullständigt personnummer ingår.

Generella examina specificeras i examensordningen (SFS 1993:100 bilaga 2). Uppgifterna avser termin och kan inte summeras till läsår eller budgetår eftersom individer då kan dubbelräknas.
Uppgifterna inhämtas ifrån Universitets- och högskolerådets (UHR) samordnade antagningssystem NyA. Utbildningar till vilka antagningen skett utanför NyA ingår ej. Uppgifter saknas därmed för vissa konstnärliga högskolor samt vissa övriga utbildningsanordnare som dock tillsammans står för en relativt liten del av den totala volymen sökande i riket.

Ett antal personer förekommer som behöriga förstahandssökande till mer än ett program. Detta beror på att de sökt till olika antagningsomgångar under samma termin. Totaluppgiften, dvs. antalet behöriga förstahandssökande till samtliga generella program aktuell termin, är dock nettoräknad. För höstterminerna anges åldern för det aktuella året (dvs. personens ålder den 31 december). För vårterminerna anges åldern för det föregående året (31 december) för att fånga åldern vid ansökningstillfället, alltså hösten innan aktuell vårtermin.

Uppgifter om antal under 5 individer redovisas inte. Dessa antal visas som 0.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om Förstahandssökande till yrkesexamensprogram