Förstahandssökande till yrkesexamensprogram

Antal behöriga förstahandssökande till yrkesexamensprogram per termin.

Individerna har i sitt förstahandsalternativ sökt till och uppfyller behörighetsvillkoren för ett program som leder till en yrkesexamen. De kan tidigare ha varit studenter i den svenska högskolan.

Från och med 2004 avses endast sökande bosatta i Sverige (sökande med fullständiga personnummer). Utöver denna grupp finns ett antal sökande från andra länder (sökande med ofullständiga personnummer). Dessa ingår inte i redovisningen från och med 2004. Observera: I statistik om sökande och antagna som publicerats av UKÄ i andra sammanhang gäller istället att sökande med ofullständiga personnummer inte ingår i redovisningen från och med 2002. Därför kan uppgifter för 2002 och 2003 skilja sig något jämfört med statistik som publicerats i andra sammanhang.

Yrkesexamina specificeras i examensordningen (SFS 1993:100 bilaga 3). Uppgifterna avser termin och kan inte summeras till läsår eller budgetår eftersom individer då kan dubbelräknas.

Uppgifterna inhämtas ifrån Universitets- och högskolerådets (UHR, tidigare VHS) samordnade antagningssystem NyA. Uppgifter t.o.m. höstterminen 2006 har inhämtas från de centrala och lokala datoriserade antagningssystemen (H91 och LANT). Utbildningar till vilka antagningen skett utanför såväl NyA som (t.o.m. höstterminen 2006) de centrala och lokala datoriserade antagningssystemen ingår ej. Uppgifter saknas därmed för vissa konstnärliga högskolor samt vissa övriga utbildningsanordnare som dock tillsammans står för en relativt liten del av den totala volymen sökande i riket.

Ett antal personer förekommer som behöriga förstahandssökande till mer än ett program. Detta beror på att de sökt till olika antagningsomgångar under samma termin. Totaluppgiften, dvs. antalet behöriga förstahandssökande till samtliga yrkesexamensprogram aktuell termin, är dock nettoräknad. För höstterminerna anges åldern för det aktuella året (dvs. personens ålder den 31 december). För vårterminerna anges åldern för det föregående året (31 december) för att fånga åldern vid ansökningstillfället, alltså hösten innan aktuell vårtermin. Innan 2003 anges dock ålder för det aktuella året (31 december) även för vårterminen.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om Förstahandssökande till yrkesexamensprogram