Registrerade studenter per utbildningsnivå

Antal studenter som varit förstagångs- eller fortsättningsregistrerade på någon kurs som högskolan givit under den aktuella terminen. Uppgifterna är fördelade per utbildningsnivå: Grundnivå, avancerad nivå eller ej klassad nivå. Ej klassad nivå utgörs av studenter som är registrerade på en kurs som inte kan hänföras varken till grundnivå eller avancerad nivå.

Uppgifterna avser termin och kan inte summeras till läsår eller år eftersom studenter då kan dubbelräknas. En student kan även förekomma på mer än en högskola och utbildningsnivå och summering utanför databasen medför risk för dubbelräkning av studenter.

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.

Individer som deltar i uppdragsutbildning, basår, preparandutbildning i svenska eller kvalificerad yrkesutbildning ingår inte i dessa uppgifter.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om registrerade studenter per utbildningsnivå